Er heerst een grote oorlog in Jeugdzorg en Kinderbescherming land, het bestaat uit een grote criminele club pedofielen en kinderdieven die in kinderhandel bedrijven ter waarde van tientallen miljarden euro’s per jaar. Ongeveer 95 tot 98% van de tientallen duizenden uithuisplaatsingen per jaar is onrechtmatig, totaal loopt het op in de honderden duizenden kinderen, en aantal neemt steeds toe, met als doel totdat alle gezinnen zijn verwoest. De Jeugdzorg maffia doet er alles aan om zoveel mogelijk gezinnen en mensenlevens te slopen en om kinderen te jatten door oudervervreemding, te verhandelen en uitbuiting in illegale adoptie-netwerken gemaskeerd als pleegzorg, in het binnen en buitenland. Veel kinderen worden systematisch misbruikt in pedofiele satanische netwerken voor de ambtenarij en hogere rangen. Dat corrupte systeem wordt mede mogelijk wordt gemaakt door een corrupte rechtsysteem en facistische politiek dat een poppenkast is die slechte humor hebben waar alleen de koninklijke elite criminelen van profiteren en waardoor duizenden kinderen gedwongen moeten onderduiken en gezinnen massaal op de vlucht slaan naar het buitenland, om te ontsnappen uit de monsterlijke klauwen van de satanische pedofiele kindermisbruikers. De transitie in anno 2015 is mogelijk gemaakt met moderne staatsopvoeding en indoctrinatie van het slavenrijk staat der Nederlanden waar elke trotse burger(slaaf) een burger slaven nummer (BSN) heeft. De Nazi’s zijn nooit weg gegaan, mensen in de politiek en de monarchie zijn directe Nazi-afstammelingen, politie is het moderne SS, onderwijs, televisie en media is moderne propaganda en massa indoctrinatie van leugens en bedrog. Hitler werkte in opdracht van de paus en de machtige bankiers die geld oneindigd uit het niets maken. Dit is de Nieuwe Wereld (dis)Orde en het 1000 jaar durende rijk waar Hitler en co van droomde en hun nachtmerrie is uitgekomen. Het Romeinse rijk van pedofiele priesters heerst nog steeds. De geschiedenis herhaalt zich omdat niemand er verstand van heeft, omdat alleen de despoot en overheerser de geschiedenis schrijft en de regels uitmaakt. Het is een vorm van mensenhandel, slavernij en genocide tegen biologische gezinnen van ouders met kinderen die een gelukkig gezinsleven willen zijn.

“A. Heertje” A.Heertje@outlook.com schreef op 9 oktober 2014 22:20:57 CEST

Staatssecretaris Martin van Rijn, die verantwoordelijk is voor het beleid inzake jeugdzorg, gaat onderzoek doen naar het ondergrondse netwerk van adressen waar kinderen die door jeugdzorg worden vervolgd, onderduiken.  De staatssecretaris is een van de betere bestuurders van het kabinet Rutte, maar hier slaat hij de plank volledig mis. Dat komt omdat hij evenals zovele bestuurders van mijn politieke partij, geen enkel benul heeft van de gang van zaken op de werkvloer van jeugdzorg.

Van Rijn weet niet hoezeer in de uitvoering sprake is van inhumaan gedrag door gezinsvoogden, teammanagers en allerlei pseudodeskundigen van de Raad van de Kinderbescherming, het Legers des Heils, de William Schrikkergroep, christelijke jeugdzorg SGJ en aanpalende instellingen zoals de Hoenderloo Groep, LSG-Rentray/Intermezzo, Groot Emaus, Spirit, de Bascule, Lindenhout en Humanitas. Zij allen worden aangestuurd door directeuren jeugdzorg zoals Erik Gerritsen, Jan-Dirk Sprokkereef, Hans Lomans, René Meuwissen, Hans Kamps en Arthur Schellekens die helemaal niet – zoals de staatssecretaris denkt – de veiligheid van de kinderen waarborgen maar, geleid door perverse financiële prikkels,  uit zijn op zoveel mogelijk geld en werkgelegenheid. Van Rijn heeft een volstrekt verkeerde voorstelling van jeugdzorg waardoor hij het ontstaan van een ondergronds netwerk niet kan plaatsen.

Ik kan dat wel omdat ik weet dat kinderen op grote schaal worden opgejaagd en geestelijk worden mishandeld en daarom willen vluchten naar voor hen veiliger oorden in Nederland en elders. Uit eigen ervaring ken ik het onderduiken uit mijn jeugd en de achtergrond nu verschilt niet wezenlijk van die van toen, alleen zijn de onderdrukkers geen bewapende buitenlanders in uniformen, doch zo op het oog nette mensen voor wie de kinderen winstobjecten zijn. Niet alleen de kinderen doch ook vaders en moeders zijn het slachtoffer van deze inhumane praktijken. Zolang de staatssecretaris niet de werkelijkheid onderkent die in alle instellingen van jeugdzorg heerst, die onder het mom van privacy en bescherming van kinderen een schrikbewind voeren waarvan duizenden kinderen de dupe zijn, wordt het ondergrondse netwerk groter en het onderduiken schering en inslag.

Deze ontwikkeling kan moreel door mensen die, zoals ik, weten hoe de vork in de steel zit, alleen maar worden gesteund. De aanpak die de staatssecretaris nu kiest, namelijk de vervolgden en opgejaagden vervolgen, is een sociaal-democraat onwaardig. Als hij aan Sylvano komt, komt hij aan mij. Daarop blijf ik hem attent maken tot het over is.

Aan: Raad voor de Kinderbescherming en Rechtbank Midden-Nederland

Betreft: Reactie op Raadsrapport van 16 september 2014 omtrent ontheffing uit ouderlijk gezag

Ons kenmerk: KZ-1-10DKIBS

Dossiernaam: Allicia

Datum: 22 september 2014

Het zogenaamde Raadsrapport is op frauduleuze wijze tot stand gebracht om voor commerciële doeleinden onze dochter te bedrijven in commerciële kinderhandel(het vervoeren, gijzelen, verhandelen & misbruiken van kinderen) voor illegale adoptie-praktijken. Het Raadsrapport bevat grove leugens, onwaarheden en voldoet niet aan waarheidsvinding en feitenonderzoek. Veel wordt beweerd op vooroordelen en veronderstellingen. Het is een complete vernedering en discriminatie voor het gezin met natuurlijke ouderschap en het biologische familie-netwerk. Er is nooit een degelijk onderzoek geweest naar een netwerk-plaatsing. Zowel alle uitspraken in deze zaak zijn onrechtmatig en niet rechtsgeldig. Het gaat hier om ambtelijke corruptie en belangenverstrengeling dat rechters niet onafhankelijk kunnen oordelen, omdat deze vooringenomen zijn. De rechter mr. Paling die werkt bij BJZ gaf een valse-machtiging voor de onrechtmatige uithuisplaatsing op 12 juni 2012, zonder gronden, zonder hoorzitting, en zonder dat wij de ouders zich konden verweren. De uithuisplaatsing gebeurde ook zonder betekenis van een rechterlijke deurwaarder en zonder machtiging van binnentreden. Er is met grof-politie geweld onze biologische dochter ontvoerd, gestolen en illegaal geadopteerd op een leeftijd van 6 weken, en is meerdere keren overgeplaatst. In slavernij werden vroeger na geboorte op deze wijze ook kinderen afgevoerd, of zoals op transport naar Nazi-Duitsland, net zoals toen hoe gezinnen uit elkaar gerukt werden. Er wordt op grove wijze ernstige inbreuk gemaakt op onze privacy, persoonlijke gezinsleven en familiesfeer, ook is het een schending van onze eer en goede familie-naam. Er worden hierdoor vele basis universele mensenrechten en kinderrechten geschonden en ernstige misdrijven tegen ons gezin als geheel gepleegd.

Het gaat om onze eigen biologische dochter “Allicia”, geboren op 22 april 2012. De biologische ouders van Allicia hebben nooit noodzakelijke zorg geweigerd, alle noodzakelijke zorg heeft Allicia gekregen! De valse gemelde zorgen van de melder Erasmus MC zijn onjuist. Het gaat omtrent het feit dat ouders recht hebben op de beste mogelijke gezondheidszorg, de zorgwensen van de ouders zijn geweigerd, waardoor er een valse melding is gemaakt. Door de tijdelijk verhuizing naar Rotterdam was de verloskundige praktijk niet eens met een thuisbevalling, terwijl het bij onze vorige verloskundige wel kon, waardoor de verloskundige de bevalling heeft overgedragen op het laatste moment aan het Erasmus MC tegen de wens van ouders om thuis te mogen bevallen, omdat deze geen thuisbevallingen doet en zakenpartner is met Erasmus MC. Terwijl de gezonde bevalling binnen 12 minuten plaats vond en zonder kunstmatige ingrepen, en zonder ernstig bloedverlies, de natuurlijk moeder en dochter waren beiden kerngezond. De biologische vader is de natuurlijke beschermsrol van het gezin, de vader kwam in discussie met de zorgverlener van Erasmus MC omdat de zorgwensen van de ouders zijn geweigerd.

Ouders zijn 1 dag voor de uithuisplaatsing langs hun eigen zorgverlener geweest, en de huisarts heeft geen zorgen gemeld. Ouders hebben een betrokken uitgebreid familie-netwerk en professional zorg-netwerk bestaande uit meerdere onafhankelijke professionele zorgverleners die zijn geregistreerd bij beroepsorganisaties. Ouders gingen om de 2-3 weken naar hun reguliere huisarts voor algemene gezondheidscontrole, er zijn nooit zorgen gemeld! Ouders zouden alle afspraken met hun eigen zorgverleners/hulpverleners voorzetten. Er niemand van BJZ geregistreerd bij een professionele beroepsorganisaties, kennelijk omtrent het feit omdat het amateuristen, gezinsvernielers en prutsers zijn! Ouders mochten nooit eigen hulpverlening en onafhankelijk onderzoek door professionele deskundigen inzetten, zo is er een onafhankelijk ouderschapsrapport opgesteld door 2 professionele deskundigen waarbij geoordeeld wordt dat moeder pedagogische opvoedkwaliteiten heeft. Deze deskundigen mochten tijdens de rechtszitting niet opgeroepen worden. Ook wordt het gehele familie-netwerk uitgesloten.

De biologische hechting met de ouders zal altijd beter zijn dan een onnatuurlijke schijn-hechting met surrogaat-adoptie pleegouders(definitie ‘plegen’ wordt vermeld als iets kwaads doen).

Er wordt in het Raadsrapport ook niets vermeld over de mogelijkheid van de Eigenkracht centrale en bijeenkomst. Er is een groot betrokken familie-netwerk. Ouders willen een gezinsopname en gezinsondersteuning krijgen van verschillende instanties. Ouders zijn bereid om alle hulpverlening te accepteren en in te zetten voor terugplaatsing en gezinshereniging. Hoewel BJZ / RvdK houden alle zorg tegen die bio-ouders als gezin met hun eigen dochtertje nodig hebben. Er is niets gedaan om de natuurlijke familieband en hechting in stand te houden, het enige wat is gedaan is om de familieband kapot te maken. Hoe kan een moeder die 1-uurtje per maand haar kind ziet, en vader die 4x zijn kind heeft gezin in 2,5 jaar tijd een familieband in stand houden? Dat is onmenselijk en schandalig. Onze dochter Allicia was altijd veilig en kerngezond voor de uithuisplaatsing en had nergens last van! Ouders hebben voor de UHP meer dan 1000 uur voor hun eigen kind gezorgd, na de UHP is te lezen in dossiers dat Allicia er goed verzorgd uitzag. Pas na de illegale uithuisplaatsing vertoonde Allicia pas symptomen van kindermishandeling, kindermisbruik en emotionele/geestelijke verwaarlozing!

Er is ook geen toestemming gegeven voor het vermelden van de NIFP rapportage in het Raadsrapport. Dat NIFP rapport is partijdig en onjuist in opdracht gemaakt van dezelfde rechtbank Rotterdam die zijn dochter heeft gestolen! Omdat de gezinsvoogd vader in een positie heeft geplaatst van onmacht en overmacht omdat ze noodweer uitlokt, waardoor vader bepaalde uitingen had gedaan. Psychiatrie is zelf een pseudowetenschap dat met termen komt die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, omdat er geen bewijs voor bestaat.

Onze dochter Allicia hoort gewoon veilig bij de ouders en familie waar ze alle nodige liefde en zorg krijgt. Want nu zit ze bij wildvreemden die geen biologische band hebben. Ouders hebben bewust voor Allicia gekozen en met ware liefde gemaakt. Het ware belang is dat de biologische ouders het natuurlijke gezag behouden om een gelukkig gezin te zijn. Ouders weten heel goed wat hun eigen dochter van liefde, vlees en bloed nodig heeft. Ouders zijn inmiddels verhuisd naar een 1-gezinswoning in een kindvriendelijke rustige buurt met een speeltuin voor de deur en een bosrijke omgeving. De wens van de bio-ouders is dat hun eigen biologische dochter terug komt voor terugplaatsing en gezinshereniging.

Redactie: De Telegraaf meld onjuiste journalistiek in dit artikel ‎dat een zogenaamde stalker en bedreiger een jeugdhulpverleenster het leven zuur heeft gemaakt! Dat is een grove leugen, want het leven van zijn gezin wordt al 2,5 jaar zuur gemaakt door een onrechtmatige uithuisplaatsing(kinderroof) waarbij zijn dochter illegaal is geadopteerd op een leeftijd van 6 weken! De jeugdhulpverlener geeft geen hulp of zorg, de gezinsvoogd is Desiree. M. ze is namelijk een hellverlener! De vader is geen stalker, want hij heeft Bureau Jeugdzorg (BJZ) alleen gebeld om informatie over zijn dochter te krijgen. De gezinsvoogd/jeugdhulpverlener/jeugdbeschermer Desiree. M. geeft de vader geen informatie en omgang met zijn kind! De vader heeft bepaalde uitingen gedaan omdat de gezinsvoogd noodweer uitlokt en vader in een positie van onmacht en overmacht plaatst. De vader heeft toen telefoongesprekken en foto geopenbaard om het onrecht aan de openbare orde te stellen, de vader is toen gedagvaard en veroordeeld in proceskosten terwijl hij in alle punten in het gelijk is gesteld. Hoewel er is nooit naar de inhoud gekeken omtrent het onrecht. De belangrijke getuige die wordt genoemd in de Telegraaf is de moeder van het kind, de moeder krijgt het kind nog 1 uur per maand te zien! Het kind “Allicia” is illegaal gestolen en geadopteerd en heeft in eerste levensjaar 4-6 pleeggezinnen gehad bij wildvreemden! Allicia wordt al jarenlang sinds 12 juni 2012 gegijzeld en geïsoleerd op geheime adressen verwijdert van de liefdevolle zorgzame ouders en van de vele betrokken familieleden. Het kind vertoonde pas na de uithuisplaatsing symptomen van kindermishandeling, seksueel kindermisbruik en verwaarlozing! De disfunctionerende gezinsvoogd Desiree M. van BJZ Rotterdam vertelt onwaarheden en werkt niet aan oplossingen voor terugplaatsing van het kind naar biologische ouders en familie voor gezinshereniging!

Aan: Rechtbank Dordrecht

Betreft: Pleidooi

Parketnr: 10/741247-13

Datum: 2 september 2014

Geachte Edelachtbare(n),

Hierbij mijn pleidooi en verweerschrift. Mijn naam is L. Ik ben een vrij soeverein/autonoom wezen met een holistische en antroposofische levensvisie. Psychiatrie vind ik een pseudo-wetenschap. Ik ben zelf hooggevoelig en ben rustig van nature en een vredevol natuurmens die altijd open staat voor harmonieuze oplossingen. Ik ben bezig met een eigen onderneming gespecialseerd in duurzame oplossingen. Ik ben sindskort met mijn lieve vriendin verhuisd voor een frisse nieuwe start naar een mooie 1-gezinswoning in een rustige mensvriendelijke omgeving. Ik heb nog veel werk te doen aan mijn nieuwe 1-gezinswoning en daarna kan ik weer tijd stoppen in mijn onderneming. De zaak omtrent mijn dochter en Desiree M.(gezinsvoogd) kost ook veel tijd en veel slapeloze nachten.

Als eerste ik betreur zeer hoe deze zaak zover tot stand is gekomen. U hoort te begrijpen dat deze zaak veel emoties opgeroepen heeft omtrent mijn gezinsleven en dochter, daardoor ik bepaalde verbale uitingen had gedaan. Dat achteraf niet zo slim was omtrent het recht op vrije meningsuiting en levensovertuiging. Ik ken mijn grenzen en vrijheid goed. Het begon allemaal op 22 april 2012 toen mijn eerste kind/dochter kerngezond werd geboren in het Erasmus MC ziekenhuis, wat eigenlijk een thuisbevalling zou worden dat ons werd verboden, op die geboortedag is er een valse melding gemaakt naar Bureau Jeugdzorg (BJZ) omdat mijn zorgwensen als biologische vader voor mijn gezin zijn geweigerd. Sindsdien zijn we stelselmatig constant belaagd, gestalkt, bedreigd, gechanteerd, gediscrimineerd en geïntimideerd door medewerkers van BJZ / RvdK. Zo hebben zij ons tientallen keren gebeld en ons lastig gevallen tot zij mijn dochter in hun macht kregen.

Mijn dochter is kort daarna op een leeftijd van 6 weken op 12 juni 2012 onrechtmatig uithuisgeplaatst (UHP) zonder gronden en zonder hoorzitting door een kinderrechter die een nevenfunctie bij BJZ heeft en door bruut politie-geweld en medewerkers van BJZ. Waardoor onze rust, privacy en persoonlijke familie- en levenssfeer ernstig is verstoord op het geboorte levens vreugdefeest van mijn biologische dochter. Terwijl wij de ouders 1 dag voor de UHP met mijn dochter langs de huisarts zijn geweest, de huisarts heeft geen zorgen gemeld en alle afspraken zouden we gewaarborgd voortzetten. Ik heb mijn vriendin en dochter nooit wat misdaan. Mijn gezin heeft een groot betrokken familie-netwerk en professioneel zorgnetwerk, en wij redden het prima op eigen kracht en eigen regie. Er is nooit onderzoek geweest voor een netwerkplaatsing voor mijn dochter. Mijn biologische dochter is mijn grootste geluk en kostbaarste eigendom. Ik en mijn vriendin hebben bewust voor ons kind gekozen en met ware liefde gemaakt.

Op de dag van de UHP is mijn gelukkige gezin op een zeer traumatische wijze uit elkaar gerukt! Terwijl we regelmatig bij onze eigen zorgverleners langs gingen voor de algemene gezondheidscontrole omtrent mijn dochter, er zijn nooit zorgen gemeld. Anthony S. van BJZ mededeelde mij een paar weken voor de UHP dat alles goed kwam, en dat ik lekker kon genieten van mijn pasgeboren kindje omtrent mijn gezin, echter heeft Anthony S. gelogen omdat hij de valse melding naar de Kinderbescherming (RvdK) heeft gestuurd voor de onrechtmatige UHP. Dat was de reden pas na de UHP waarom ik Anthony S. een klootzak had genoemd en terwijl hij bedreigend overkwam toen ik hem aan het filmen was om te interviewen waarom heeft mijn dochter heeft uithuisgeplaatst door zijn mede-aandeel, want hij stond op het treinstation plotseling voor mijn voeten. Mijn dochter en vriendin werden op de dag van de UHP ontvoerd en gedeporteerd. Hierdoor werd “Desiree M.” de gezinsvoogd die werkt bij BJZ. Pas paar maanden na de UHP kreeg ik voor het eerst mijn dochter weer te zien. Mijn dochter was voor de uithuisplaatsing altijd kerngezond en gelukkig, en vertoonde pas door de UHP ernstige symptomen van kindermishandeling, seksueel misbruik en emotionele/psychische/geestelijke verwaarlozing. Mijn dochter was zeer veilig bij de eigen familie-netwerk, en is door de UHP in zeer onveilige situaties/omgevingen geplaatst en is toen meerdere keren in buitenland geweest. In het eerste levensjaar is mijn dochter 4 tot 6 keer overgeplaatst op geheime locaties in het binnen- en buitenland. Ouderverveemding en ouderverstoting staat wetenschappelijk bekend als een zware vorm van kindermishandeling en dat levenslang chronische ziektes kan veroorzaken.

Desiree M. heeft mijn gezin; dat bestaat uit mijzelf, mijn dochter en vriendin en onze andere familieleden altijd heel slecht en respectloos behandeld en compleet vernederd. Desiree M. gaat nooit een menselijk dialoog aan; daarmee te zeggen dat ze nooit antwoordt geeft op noodzakelijke zorgvragen en zorgwensen. Ook krijg ik geen informatie over mijn dochter. Desiree Messchendorp weigert al die tijd om aan oplossingen te werken voor terugplaatsing en gezinshereniging van mijn gezin en biologische dochter. Desiree M. ontkend mijn rechten en zorgplichten als biologische vader, en die ook van mijn vriendin. Desiree M. heeft bij mij veel noodweer uitgelokt en ik laat dat niet meer toe, dat was de reden waarom ik haar een duivel had genoemd en dat ze naar de hel kon gaan, vanwege een religieuze opmerking. Ik heb Desiree M. na de onrechtmatige uithuisplaatsing meerdere keren gebeld omdat ze meestal telefonisch niet bereikbaar is en steeds de telefoon ophangt als ik een belangrijke zorgvraag stel. Mijn dochter was zelfs een kilo afgevallen omdat ze al een tijdje niet meer at, en at pas nadat ze haar moeder weer mocht zien. Sinds de UHP heb ik mijn dochter maar een aantal keer mogen zien, dat is totaal 2x in het jaar 2012, 1x in het jaar 2013, de laatste keer dat ik omgang kreeg was sinds februari 2014, dat is 7 maanden geleden, omdat ik geen 1 min langer afscheid mocht nemen van mijn eigen dochter waardoor mijn gezin en familieband weer uit elkaar is gerukt en daardoor ik geen bezoek meer krijg. Mijn vriendin, de moeder van mijn dochter krijgt nog 1 uur per maand omgang. Dit is veelte weinig om een natuurlijke familieband te onderhouden voor een gelukkig gezinsleven. Mijn kind wordt door Desiree M. totaal geïsoleerd, vervreemd en verwijdert van de vele biologische familieleden van onze familie-netwerk. Ik heb via meerdere bronnen begrepen dat veel kinderen illegaal worden uithuisgeplaatst voor commerciële doeleinden en perverse prikkels. Het rapport van Commissie Samsom zegt dat kinderen bij BJZ 2 tot 5 keer meer kans hebben op seksueel kindermisbruik en het laatste rapport van de Kinderombudsman zegt dat de zorg bij BJZ onveilig en ongegrond is, ook dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan.

Mijn dochter is nu al 2,5 jaar onrechtmatig uithuisgeplaatst door Desiree M. en volgens haar moet mijn dochter haar hele leven in een illegaal adoptiegezin haar hele jeugd gevangen blijven op een geheim adres. Desiree M. zegt dat ik geen 2de kans als vader krijgt en mag nooit meer mijn dochter zien en een gelukkig gezin zijn, ook werd er gezegd als we een 2de kindje krijgen dat die van ons wordt afgenomen. Voor mij is dit een vorm van genocide omdat het wordt verboden om een gelukkig gezin te zijn en omdat ik mezelf niet meer mag voort planten. Desiree M. heeft zelf een gezin met kinderen en praat tijdens bezoek graag over haar eigen kinderen, terwijl wijzelf een kind hebben dat wordt gegijzeld. Desiree M. heeft mij en mijn vriendin constant bedreigd dat we zelf geen eigen hulpverlening mogen inzetten want anders worden wij de ouders uit het ouderlijke gezag gezet. Mijn vriendin wordt door Desiree M. steeds bedreigd, onderdrukt, gechanteerd en gediscrimineerd dat ze de relatie met mij moest verbreken en geen contact meer met mij mocht, want anders werd gezegd dat ze geen omgang meer krijgt met haar dochter. Mijn vriendin werd op de dag van de UHP ontvoerd en werd haar bedreigd dat ze op een ander adres moest wonen en een andere advocaat moest nemen die bij hetzelfde kantoor werkt als de toen voormalige advocaat van BJZ. Mijn vriendin heeft hierdoor 1 jaar lang van mij gescheiden gewoond door de leugen van Desiree M. dat er moeder-kind traject zou komen voor terugplaatsing, echter was dat niet waar.

Desiree M. heeft sinds het begin noodweer uitgelokt en mij in een positie van onmacht en overmacht gezet, waardoor ik bepaalde uitingen heb gedaan die mogelijk bedreigend hebben kunnen overkomen. Deze uitingen zijn ontstaan uit onmacht en frustratie, en heb sindsdien niet meer dit soort uitingen gedaan, en heb achteraf daar spijt van.

Mijn ervaring met Desiree M. is dat ze totaal geen inlevingsvermogen en empathie laat zien en veel aan machtsmisbruik doet. Zo worden er allerlei aantoonbare onwaarheden en verdraaiingen verteld in de dossiers en ter rechtszitting. Ik wordt al die tijd ernstig vernederd en gediscrimineerd als biologische ouder. Zo worden er richting mijn gezin vele fundamentele basis kinder- en mensenrechten geschonden, en ernstige misdrijven gepleegd. Ik heb zelf meerdere keren getracht aangifte te doen dat niet wordt opgenomen, omdat er wordt medegedeeld dat aangifte tegen medewerkers van BJZ niet mogelijk is, in andere woorden hun zijn onschendbaar en is een beschermd staatsnetwerk.

Uit onmacht, verdriet, en frustratie heb ik dus bepaalde uitingen gedaan, dat ik ernstig betreur waar ik achteraf spijt van hebt, en heb me sindsdien rustig gehouden. Ook heb ik mijn excuses aangeboden naar Desiree M., hoewel zelf krijgen we geen excuses of enige empathie terug.

Door de valse aangifte van Desiree M. en Anthony S. ben ik door de politie meerdere malen ernstig mishandeld en gemarteld. Ik heb mezelf nooit verzet, mijn vriendin is getuige want die was erbij, toch werd ik op de straat gegooid en met een vuist hard op mijn gezicht geslagen, ook werd er op mijn rug gestaan waardoor ik letsel heb opgelopen na een jaar tijd en nog last van mijn ruggenwervel hebt, omdat die boven uit de kom is, heb ik daar nog vreselijke pijn van. Eenmaal binnen op het politiebureau werd ik geboeid en met mijn hoofd hard tegen de muur gegooid. Ik heb zelf nooit geweld gebruikt en/of gevochten, hoewel tegen mij individu is er onnodig grof geweld gebruikt.

Mijn dochter, vriendin en ik zijn eigenlijk slachtoffer van Desiree M. en co en wij hebben als gezin nooit slachtofferhulp en/of ondersteuning gekregen voor gezinshulp. Wij hebben als gezin juist een schadevergoeding nodig en niet Desiree M. Door het bedrog van Desiree M. heeft het ons enorm veel leed en verdriet aan gedaan, ook heeft dit ons duizenden euro’s gekost. Wij leven maar van een beperkt budget, toch kunnen we net rondkomen. Wij hebben als gezin ieder 3x levenslang gekregen door de onrechtmatige uithuisplaatsing en de dwangmatige bemoeizorg. Wij hebben sinds kort voor de 2de keer een EigenKracht centrale opgestart en waarbij Desiree M. helaas weer niet aan mee wilt werken. Wij hebben sinds kort op eigen initiatief een verwijzing gekregen naar verschillende organisaties voor verdere gezinsbegeleiding en gezinsondersteuning, ook voor eventueel gezinshulp. Deze gebeurtenis heeft een grote invloed op mijn leven waardoor ik veel pijn diep in mijn hart en ziel voel/ervaar, en dat ook op het leven van mijn vriendin en kind, en de vele andere familieleden. Elke dag sta ik met pijn in mijn hart op doordat ik veel aan mijn gezin en dochter denk. Ik heb mij al die tijden rustig gehouden en geen uitingen meer gedaan die mogelijk bedreigend zouden overkomen omtrent deze zaak, en hier heb ik van geleerd. Wij willen in alle rust en vrede een gelukkig gezinsleven zijn met natuurlijk ouderschap. Onze levenswens is terugplaatsing en gezinshereniging. Ik als vader hoort mijn dochter in alle tijden te beschermen en om een goede man te zijn voor mijn vriendin. Ik hoor thuis in alle rust, warmte en vrede bij mijn lieve vriendin en dochter te zijn. Ik eis dat deze zaak niet-ontvankelijk wordt verklaard en dat er een harmonieuze oplossing komt. Het recht om in hoger beroep te gaan staat open voor deze zaak als dat zodanig nodig is. Hartelijk bedankt voor uw tijd.

Hoogachtend,

SuperVader

Redactie: Allicia is onrechtmatig gestolen en illegaal geadopteerd sinds 12 juni 2012 op een leeftijd van 6 weken toen ze nog een kerngezonde baby was! De geheime zitting achter gesloten deuren wordt gehouden op 4 september 2014 om 15:00 door “mw. mr. S.C.C. Hes-Bakkeren” bij Rechtbank te Rotterdam. De illegale uithuisplaatsing/kinderroof/gijzeling loopt af op 7 september 2014. Alle vorige rechters waren corrupte vooringenomen partijdige nep-rechters! De uitspraak zal daarna op dit blog worden geopenbaard! De biologische ouders willen van harte terugplaatsing en gezinshereniging van hun eigen dochter!

 

!UPDATE! De corrupte kinderrechter heeft onrechtmatig de illegale uithuisplaatsing 1 jaar verlengd tot 7 september 2015!!! Terwijl daarvoor door diezelfde corrupte rechter geen uitbreiding van de omgangsregeling is gegeven om gijzeling en schadelijke oudervervreemding in stand te houden!

Aan:
BJZ Rotterdam, Pleegzorg FlexusJeugdplein, Raad voor de Kinderbescherming en Rechtbank te Rotterdam

Kenmerk:
434554 / JE RK 13-3192
431958 / JE RK 13-2659

Betreft: Verweerschrift en reactie van de biologische ouders op het plan van aanpak en het indicatiebesluit

Datum: 14 augustus 2014

Hierbij onze reactie op het plan van aanpak en het verweerschrift!. Allicia is geboren op 22 april 2012 te Rotterdam en is op een leeftijd van 6 weken op 12 juni 2012 gestolen en onrechtmatig uithuisgeplaatst (UHP) zonder gronden en hoorzitting door vooringenomen partijdige kinderrechters die nevenfuncties hebben bij BJZ/RvdK. Beschikkingen en dossiers worden telkens vervalst en mee gefraudeerd door machtsmisbruik en ambtelijke corruptie. Ouders hebben tot nu geen onafhankelijke rechters gekregen. Allicia wordt daardoor gegijzeld, verwijdert en geisoleerd van de biologische ouders en familienetwerk. De natuurlijke ontwikkeling en stabiele opvoeding naar zelfstandigheid van Allicia wordt door de OTS/UHP ernstig bedreigd en in gevaar gebracht! Het plan van aanpak is geheel onjuist en is gebaseerd op onwaarheden, veronderstellingen en voldoet niet aan waarheidsvinding. Het plan van aanpak is zonder toestemming en betrokkenheid van de ouders opgemaakt. Het plan van aanpak is niet afgestemd op de ware belangen, zorgbehoeften en zorgwensen van de biologische ouders. Ouders redden het prima op eigen kracht en eigen regie binnen hun eigen netwerk. Ouders hebben een zeer betrokken familienetwerk en een uitgebreid onafhankelijk professioneel zorgnetwerk bestaande uit zelfuitgekozen deskundigen en zorgverleners. Ouders zijn samen met hun dochter 1 dag voor de onrechtmatige uithuisplaatsing langs het consultatiebureau geweest; de huisarts en verpleegkundige hebben geen zorgen gemeld! Ouders gingen voor de UHP regelmatig langs hun eigen zorgverleners en zijn alle zorgafspraken netjes nagekomen en zouden het gewaarborgd voortzetten. BJZ meld na de UHP in het contactenjournaal op 13 juni 2012 dat Allicia er stevig en goed verzorgd uitziet! Het is BJZ/RvdK/Rechtbank dat aan machtsmisbruik doet en de strijd aangaat met de biologische ouders over hun eigen biologische dochter. BJZ is erg dwingend en dwangmatig in relatie richting ouders en familie. BJZ is kortzichtig en gaat geen menselijk dialoog aan met de ouders/familie en weigert om inzicht, openheid en antwoord te geven op noodzakelijke zorgvragen en zorgwensen. BJZ weigert samenwerking met de ouders en familie en sluit hierdoor iedereen buiten. BJZ werkt niet aan concrete oplossingen en frustreert de noodzakelijke zorg en omgang die ouders en Allicia nodig hebben dat afgestemd is op hun ware belangen, zorgbehoeften en levensovertuiging. Volgens BJZ mogen vader en moeder geen gelukkig gezin zijn en moet Allicia voor de rest van haar leven gevangen en gegijzeld blijven in een surrogaat adoptiegezin(pleeggezin), verwijdert en geisoleerd van de biologische ouders en familienetwerk. Ouders mogen van BJZ geen relatie en contact met elkaar onderhouden. Vader heeft moeder en kind nooit wat misdaan. BJZ eist dat ouders uit elkaar moeten gaan en de relatie moeten verbreken. BJZ doet geen deskundig en degelijk onafhankelijk onderzoek naar de pedagogische opvoedkwaliteiten van de ouders/familie. BJZ sluiten de proffesionele deskundigen van de ouders uit en onafhankelijk onderzoek naar ouders wordt niet toegestaan. Zowel deskundigen en familie van de ouders mogen van BJZ tijdens de zitting niet opgeroepen worden en moeten buiten de gesloten deuren van de zitting blijven. De gezinsvoogd en BJZ bedreigen ook telkens ouders uit het ouderlijke gezag te zetten als ouders trachten om eigen hulpverlening in te zetten. Vader heeft op eigen intiatief en vrijwillige basis de Waag ingeschakeld met Signs of Safety (SoS) traject voor uitbreiding omgangsregeling en terugplaatsing van Allicia naar eigen ouders/familie, hoewel BJZ wilde niet hiermee samenwerken waardoor de Waag de standpunten van BJZ overnam en daardoor heeft vader het contract met de Waag voorgoed verbroken. Het onderzoek van het Ambulatorium is zeer partijdig en de standpunten daarvan zijn onjuist. BJZ weigert telkens om een degelijk netwerkonderzoek te doen en om mee te werken met de Eigen Kracht conferentie voor gezinshereniging en terugplaatsing van Allicia naar biologishe ouders en familie. Ouders en Allicia hadden voor de uithuisplaatsing geen problemen. De problemen zijn ontstaan door de onterechte uithuisplaatsing en de dwangmatige bemoeizorg van BJZ/RvdK. BJZ schend hierdoor vele kinder- en mensenrechten van de ouders/familie, het kind en het natuurlijke gezinsleven. BJZ begaat ernstige misdrijven en doet aan bedrijfsmatige kinderhandel. BJZ tast ernstig de privacy en het fundamentele bestaansrecht op het natuurlijke gezinsleven aan. BJZ discrimineren en onderdrukken de biologische ouders en familie. BJZ ontkent de rechten en morale plichten van de ouders/familie. BJZ/RvdK heeft bij elke kindermaatregel een eigen commerciële belang met perverse prikkels. BJZ heeft Allicia in het eerste levenjaar meerdere keren overgeplaatst en is daardoor in zeer gevaarlijke en onveilige situaties geplaatst. Alicia was voor de UHP altijd kerngezond en zeer veilig bij de eigen ouders en familienetwerk. Allicia wordt door BJZ nu ernstig verwaarloosd en chronisch ziek gemaakt door levenslange dreigende traumas. Allicia wordt door pleegoudere doordeweeks de hele week op een kinderdagverblijf verwaarloosd. De oplossingen zijn dat ouders gezinshereniging en terugplaatsing willen van hun eigen biologische dochter Allicia. Ouders hebben zich goed voorbereid op de bevalling en op de komst van Allicia. Ouders hebben bewust voor Allicia gekozen en met ware liefde gemaakt. Ouders begrijpen niet waarom hun geboorte levens vreugdefeest ernstig wordt verstoord van hun eerste geboren dochter. De natuurlijke hechting en familieband met natuurlijk ouderschap wordt ernstig beschadigd, bedreigd en in gevaar gebracht door BJZ. De schijnhechting met de pleegouders (adoptiegezin) is onnatuulijk en tegen de wet des levens. Moeder krijgt 1 uur per maand omgang en vader krijgt helemaal geen omgang met zijn eigen dochter. De omgang die ouders/familie met Allicia krijgen is te weinig voor de gezonde ontwikkeling en om de natuurlijke familieband in stand te houden. Vader heeft zijn dochter sinds de onrechtmatige UHP een aantal keer mogen zien, de laatste keer dat vader omgang kreeg was een half jaar geleden sinds februari 2014. BJZ heeft het bezoek met zijn dochter gestopt omdat vader geen afscheid mocht nemen van zijn eigen dochter na het bezoek. Vader mag van BJZ tijdens het bezoek geen zorgwensen uiten en noodzakelijke zorgvragen stellen aan de pleegmoeder en de gezinsvoogd. Alle bezoeken met moeder en vader zijn altijd goed verlopen met Allicia. De bezoeken met de ouders op het kantoor van BJZ is een zeer onnatuurlijke omgeving. BJZ frustreert ernstig de omgangsregeling en de natuurlijke hechting van de familieband. Vader en moeder ervaren de UHP van hun dochter zeer traumatisch en veroorzaakt veel leed, verdriet en letselschade. De biologische ouders en familie worden totaal uitgesloten van een natuurlijke opvoeding en harmonieuze ontwikkeling van hun dochter en kleinkind. Ouders/familie vinden het gedrag van BJZ ontoelaatbaar, onmenselijk en ervaren geen enige empathie en inlevensvermogen. Vader is in februari 2013 langs het zogenaamde crisispleeggezin geweest omdat hij al voor een half jaar niet zijn eigen biologische dochter mocht zien van BJZ. BJZ heeft toen het adres van het pleeggezin naar vaders adres opgestuurd om uit te lokken dat vader naar het pleeggezin moest gaan. Vader mist zijn eigen kind en wilde weten hoe het met zijn dochter ging. BJZ geeft vader nooit informatie hoe het met zijn dochter gaat. Vader is nooit in het huis geweest van het pleeggezin, vader belde aan de deur en vroeg waar zijn dochter was en de deur werd gelijk dicht gedaan en de politie is toen gebeld en waardoor Allicia voor de zoveelste keer is overgeplaatst. Door de onrechtmatige uithuisplaatsing vertoond Allicia ernstige symptonen van seksueel misbruik, kindermishandeling en affectieve emotionele/geestelijke verwaarlozing, dit wordt vermeld in de dossiers van BJZ en ook ervaren ouders de symptomen. Pleegmoeder(surrogaat) melde zelfs dat Allicia slecht at en een kilo was afgevallen omdat Allicia haar moeder miste, na het bezoek met moeder at Allicia weer voor het eerst in een weektijd. Vervolgens blijkt uit het onderzoek van Commissie Samsom dat kinderen door BJZ 2 tot 5 keer meer kans hebben op seksueel misbruik. Het laatste rapport van de kinderombudsman bewijst dat de zorg bij BJZ onveilig en ongegrond is. Volgens wetenschapelijke bronnen is ouderverwijdering, oudervervreemding en ouderverstoting een zware vorm van ernstige kindermishandeling en verwaarlozing dat levenslange en chronische ziektes kan veroorzaken. De ouders begrijpen niet waarom hun eigen dochter is uithuisplaatsing en waarom het al voor 2 jaar in stand wordt gehouden want alles was goed voor de uithuisplaatsing. Ouders willen een eigen plan van aanpak opstellen zodat ouders op eigen kracht en eigen regie een natuurlijk gezin kunnen zijn met natuurlijke ouderschap voor onmiddelijk terugplaatsing van hun eigen biologische dochter waar zij zielsveel van houden en zorg omgeven. De uithuisplaatsing hoort volgens de richtlijnen zo kort mogelijk te duren en BJZ is verplicht om aan oplossingen te doen zodat ouders weer snel de regie terug krijgen; dat heeft de directeur dhr. Meeuwissen van BJZ in zijn laatste column zelf geschreven. Ouders zijn inmiddels verhuisd naar een 1-gezinswoning in een rustige buurt met een kindvriendelijke omgeving. Ouders en familie achten in het ware belang dat de uithuisplaatsing direct wordt beëindigd en dat Alicia wordt teruggeplaatst voor eigen kracht en eigen regie naar de biologische ouders en familienetwerk. De natuurlijke familieband hoort onmiddelijk hersteld te worden om de schade te beperken voor gezinshereniging.

Hoogachtend,

SuperVader

Bij Rechtbank Rotterdam werken corrupte rechters die niet onafhankelijk zijn en aan belangenverstrengeling doen. De feiten van deze zaak zijn dat de rechter mw. mr. G.M. Paling een nevenfunctie heeft bij de Klachtencommissie Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland die onrechtmatig een baby van 6 weken oud heeft uithuisgeplaatst en gestolen sinds 12 juni 2012. De uithuisplaatsing gebeurde zonder hoorzitting en zonder gronden terwijl de ouders 1 dag voor de uithuisplaatsing langs de huisarts zijn geweest (bewijs: gezondheidsverklaring) en de huisarts heeft geen zorgen gemeld! Het kind was altijd kerngezond en is altijd heel goed verzorgd door de biologische ouders! De valse AMK melding werd gemaakt door het Erasmus MC omdat de zorgwensen van de ouders en het recht om thuis te mogen te bevallen werden geweigerd. Toch is de baby in 12 minuten tijd zonder enige kunstmatige ingrepen kerngezond geboren in het ziekenhuis en heeft altijd alle noodzakelijk zorg gehad. Ouders hebben een uitgebreid professioneel zorgnetwerk  en een zeer betrokken familienetwerk. De rechter mw. mr. M.J.M. Marseille heeft een nevenfunctie als Voorzitter bij de Klachtencommissie IV Raad van de Kinderbescherming Zuid – Holland en Zeeland die de onrechtmatige uithuisplaatsing en kindergijzeling heeft verlengd vanaf 6 september 2013 t/m 7 september 2014. Bureau Jeugdzorg wilt het kind niet meer terug geven en gaat beiden ouders uit het ouderlijke gezag zetten omdat BJZ het kind illegaal heeft geadopteerd in een geheim pleeg-adoptiegezin. Het is bekend dat de klachtencommissies van Bureau Jeugdzorg Nederland een gesloten klachtencircuit is en niet onafhankelijk zijn. De rechters en medewerkers van BJZ doen niet aan oplossingen, waarheidsvinding en werken niet onafhankelijk. Het enigste wat BJZ / RvdK en Rechtbank doen is het kind gijzelen, isoleren en vervreemden van zijn eigen biologische familie. Het recht op een natuurlijk gezinsleven en de familieband worden hierdoor beschadigd. De gevolgen van de onrechtmatige uithuisplaatsing zijn een getraumatiseerd kind, verdrietige ouders/familieleden  en verwoeste mensenlevens waarbij oudervervreemding heel schadelijk gevolgen heeft op de ontwikkeling van het kind en de gemoedstoestand van de ouders. Het kind dat op een leeftijd van 6 weken onrechtmatig werd uithuisgeplaatst is in het eerste levensjaar 4 tot 6 keer overgeplaatst van pleeggezin naar pleeggezin en dat meerdere keren naar het buitenland is gesmokkeld op onbekende locaties. Voor de uithuisplaatsing was het kind altijd kern gezond. Door de uithuisplaatsing heeft het kind nu last van symptomen van kindermishandeling, seksueel misbruik en emotionele/geestelijke verwaarlozing.  Het kind wordt geïsoleerd en kan hierdoor niet hechten aan zijn biologische ouders/familie en wordt gegijzeld door wildvreemden op onbekende en geheime locaties. De moeder werd op dag van de uithuisplaatsing ontvoerd in een geblindeerde auto en werd bedreigd dat ze de relatie met de vader moest verbreken en geen contact meer mocht en op een geheim adres moest wonen want anders zou ze haar dochter niet meer zien van BJZ. De moeder krijgt 1 uur per maand omgang en de vader krijgt geen omgang en heeft zijn kind in die 2 jaar een paar keer mogen zien. De ouders en het kind kunnen hierdoor geen familieband opbouwen en het recht op een gelukkig gezinsleven ervaren. De ouders willen samen van harte een gezin zijn en als oplossing gezinshereniging en terugplaatsing van hun eigen biologische kind waar zij bewust voor hebben gekozen en met ware liefde gemaakt hebben. De ouders begrijpen niet waarom de uithuisplaatsing van hun eerste geboren kindje is gestolen terwijl ouders geen problemen hadden en prima functioneren op eigen kracht bij hun eigen familienetwerk en onafhankelijke zorgverleners. De rechterlijke beschikkingen worden telkens allemaal vervalst en mee gefraudeerd door corrupte partijdige rechters en griffiers die in opdracht van Bureau(cratie) Jeugdhandel opereren.

 

ImageImageBron: http://namenlijst.rechtspraak.nl (Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen van de leden van de Rechterlijke Macht)

 

 

ImageImage

 

 

ImageImageImageImage

 

Bron: https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2014/06/22/corrupte-rechters-die-kinderen-stelen-en-bij-bureau-jeugdzorg-en-de-kinderbescherming-werken/ ‎

Nieuw protest tegen de inhumane en criminele wanpraktijken van Bureau Jeugdzorg Nederland!!!

Zie de facebook pagina van de organisatie: https://www.facebook.com/events/551471244963405/

De massa-media propagandisten en spindoctors van de Telegraaf en Hart van Nederland waren ook aanwezig en hebben korte gecensureerde fragmenten uitgezonden op:

http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/22760872/__Demonstratie_tegen_jeugdzorg__.html

http://www.sbs6.nl/video/fLOwLFvOaunO/hart-van-nederland-vroege-editie

Video  —  Geplaatst: 22 juni 2014 in Criminele Organisatie, Jeugdzorg Maffia, Kindermisbruik en Kindermishandeling, Kindermoord en Kinderopoffering, Kinderontvoering, Kinderroof en Kindergijzeling, Seksueel Kindermisbruik en Kinderverkrachting
Tags: