Archief voor juni, 2012

Controlelijst kenmerken organisatiecriminaliteit jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten in Nederland. © J. Hop Ermelo 2012.

Hop is politicus met een duidelijke (politieke) visie. Hij weet wat burgers meemaken met jeugdzorg, RvdK, kinderrechters en gemeenten. Hop heeft veel lef en hij tart bestuurlijke organisaties en de rechterlijke macht in Nederland om aan te zetten tot ingrijpende veranderingen. De Nederlandse samenleving heeft dringend bestuurders zoals Hop met lef nodig die de rechterlijke macht durven te tarten. Burgers aanzet om totaal anders naar kinderrechters te gaan kijken en anders te gaan denken. Hop nodigt u uit de controlelijst kenmerken organisatiecriminaliteit in te vullen en toe te passen in al uw procedures en zelf mee te doen met verkiezingen in uw gemeente om ingrijpende veranderingen door te kunnen voeren door kinderrechters die zich bezig hebben gehouden met het jatten van kinderen na verzonnen verhalen en het legaliseren van gejatte kinderen na verzonnen verhalen als paria’s van de rechtspraak de rechtspraak uit te gaan trappen middels keiharde politieke maatregelen tegen jattende kinderrechters om een einde te maken aan dit beschermd staatsnetwerk dat zich bezig houdt met het legaliseren van gejatte kinderen.

O De belastingbetaler moet geloven dat jeugdzorg, RvdK en kinderrechter kinderen in veiligheid brengt maar kinderen komen vervolgens in zeer onveilige situaties terecht.

O Het systeem van de bureaucratie van de jeugdzorg veranderd kinderen in geld waarbij ondertussen gezinnen worden vernietigd en het leven van kinderen wordt getraumatiseerd.

O De naam jeugdzorg is misleidend want er is geen sprake van zorg voor jeugd maar sprake van zorg voor jeugdzorg zelf zichtbaar in targets in de jaarlijkse begroting, bonussen en eindejaarstoeslagen voor medewerkers om de begrootte targets te blijven behalen.

O Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en Bureau Kinderrechter is een beschermd staatsnetwerk wat zich bezighoudt met het jatten van kinderen met verzonnen verhalen en het legaliseren van jatten van kinderen na verzonnen verhalen.

O Jeugdzorg in Nederland is een beschermd imperium dat zich bezig houdt met het uithuis halen van kinderen en het separeren en vernietigen van gezinnen. Er is sprake van het legaliseren van gejatte kinderen na verzonnen verhalen om hun imperium steeds verder te vergroten. Personeel werkt om ervoor te zorgen dat subsidies blijven stromen.

O Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt.

O Geheim overleg tussen scholen en andere ketenpartners buiten de ouders om.

O Weigering afschrift compleet schooldossier kinderen aan hun ouders.

O Weghalen van kinderen bij hun ouders zonder geldige beschikking.

O Overleg tussen jeugdzorg, RvdK, gemeenten en personeel Bureau Kinderrechter buiten de hoorzittingen om.

O Weigering afschrift gespreksverslagen van overleg tussen jeugdzorg, RvdK en personeel Bureau Kinderrechter buiten de hoorzittingen om.

O Onbevoegd indienen van verzoekschriften voor kinderbeschermingsmaatregelen in strijd met mandateringsbesluiten.

O Uitspraken inzake kinderbeschermingsmaatregelen zijn voor hoorzittingen al bekend.

O Napraten van verzonnen verhalen door personeel Bureau Kinderrechter en gerechtshoven

O Napraten van verzonnen verhalen door onderaannemers in de jeugdzorg.

O Wegkijken van feiten en gebeurtenissen die niet passen in het toeschrijven naar de door jeugdzorg, RvdK en Bureau Kinderrechter gewenste conclusie. Wegkijken is een grotere misdaad dan het zelf plegen.

O Weigering om aan neutrale waarheidsvinding te doen.

O Onbevoegd uitoefenen geneeskunst. Medische conclusies over ouders verzinnen om ouders hiermee te diskwalificeren en in een kwaad daglicht te kunnen stellen.

O Positieve informatie die niet past in toeschrijven naar conclusie wordt weggelaten.

O Psychologische oorlogsvoering tegen ouders

O Procederen door ouders tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten wordt als ernstige kindermishandeling aangemerkt.

O Procederen door ouders tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten is contraproductief tav omgang ouders met kinderen.

O Telefonische belcontacten worden gebruikt om omgang ouders met kinderen te stoppen.

O Het bewust creëren van een Stockholmsyndroom bij kinderen.

O Schending 6 EVRM.

O Schending Equality of arms.

O Schending HVRM Mc. Michael.

O Schending BUPO Verdrag

O Artikel 120 grondwet in strijd met verdrag van Lissabon

O Negeren van artikel 21 en 22 van Wetboek van rechtsvordering. Alle stukken die ingebracht worden dienen getoetst te worden dmv waarheidsvinding.

O Belangenverstrengeling bij nevenfuncties

O Naam rechters die een zaak behandelen wordt niet in oproep vermeld zodat er geen onderzoek naar de betrokken rechters kan worden gedaan voor een hoorzitting.

O Hoorzittingen vinden plaats achter gesloten deuren. Geen transparate rechtspraak.

O Op wrakingen wordt door collega rechters van dezelfde rechtbank beslist.

O Rechters die gewraakt worden op de hoorzitting gaan gewoon door.

O Rechters die gewraakt worden omdat zij weigeren hun naam te vertellen gaan gewoon door.

O Ouders krijgen geen afschrift van alle stukken ingediend door jeugdzorg, RvdK bij rechtbanken.

O Rechters weigeren om eerst op ingediende VOORVRAGEN te beslissen.

O Geknoei met beschikkingen. Antidateren, niet in openbaar uitgesproken, beschikkingen in de toekomst uitspreken.

O Beschikkingen worden eerst uitgesproken daarna ontvangen rechtbanken pas de verzoeken van de RvdK en de jeugdzorg

O Weigering politie om aangifte op te nemen tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter en raadsheren gerechtshoven.

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor voogden.

O Voogden geven zich ten onrechte uit voor gezinsvoogd

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor jeugdbeschermer.

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor casemanager bij onderaannemers.

O Geen hulpverleningsplannen binnen de wettelijke termijn.

O Opzettelijk geknoei met GBA gegevens door gemeenten op verzoek van jeugdzorg/RvdK

O Ongelijke doorlooptijden procedures ouders tegen jeugdzorg/RVDK tav dezelfde soort procedures van jeugdzorg/RvdK tegen ouders.

O Ouders worden uit het gezag gezet als zij procederen tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter

O Kinderen worden door jeugdzorg, RvdK, rechters tegen hun ouders opgezet en uitgespeeld.

O Ouders worden door jeugdzorg, RvdK, rechters tegen elkaar opgezet en uitgespeeld.

O Dubbel onderzoek van kinderen op verzoek van jeugdzorg en RvdK.

O Weigering afschrift compleet dossier en onderzoeksvragen minderjarige voor een eerste, tweede of derde onderzoek van een kind.

O Geen bezwaarschrift mogelijk tegen besluiten gezinsvoogdij muv besluiten op Wob-verzoeken.

O Geen bezwaarschrift mogelijk tegen indicatiebesluit jeugdzorg

O Gesjoemel met IQ gegevens van een minderjarige om onder de 84 uit te komen tbv extra geld, macht en middelen.

O Een verbod op reizen naar het buitenland bij OTS

O Het stoppen van omgang tussen kind en ouders als represaillemaatregel! Juridische procedures tegen RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter moeten eerst stoppen anders geen omgang tussen ouders en kind.

O Rancune medewerker(s) jeugdzorg/RvdK tegen ouders van kinderen.

O Geen publicaties op internet over de ware gedaante van jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven

O Mishandeling ouders op instigatie van RvdK, jeugdzorg, personeel Bureau Kinderrechter.

O Rapporten en verzoeken worden afgestemd op eisen rechters om kinderbeschermingsmaatregelen toe te kunnen wijzen.

O Naar verweer(schriften) van ouders wordt door rechters niet gekeken.

O Rekken van raadsonderzoeken om status quo van kinderen te bevestigen.

O Kinderen worden als boodschapper van RvdK/jeugdzorg tegen hun ouders ingezet.

O Herprogrammeren van kinderen die opgesloten zitten in de jeugdzorg. Trauma – Based – Mindcontrol

O Advocaten van kinderen in gesloten jeugdzorg weigeren in hoger beroep te gaan na overleg jeugdzorg. Trauma – Based – Mindcontrol.

O Uithuisplaatsing van kinderen door RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter veroorzaakt ernstige traumatische ervaringen bij kinderen en verpest hun jeugd. Trauma – Based – Mindcontrol.

O Kinderen worden met een verzonnen crisis uithuis geplaatst. Telefoontje naar kinderrechter en uw kind kan door met politie machtsvertoon worden weggehaald zonder beschikking. Het verzoek kan worden toegeschreven naar de reeds gegeven beschikking.

O Er wordt niet met vaste normen, gevaren en vergelijkingsmethoden gewerkt. Het is voor ouders niet mogelijk om aan een norm te voldoen er is sprake van willekeur.

O Trajectcontrole route van en naar school bij uithuisplaatsing van kinderen.

O Kinderen worden als proefkonijn voor de farmaceutische industrie gebruikt. Het toedienen van kindercocaïne op een kind zonder dat de invloed van kindercocaïne op dat kind bekend is

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden kinderen gecriminaliseerd. Opvallend is het diefstalgedrag van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van diefstalgedrag geen sprake was.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden kinderen drugsgebruikers. Opvallend is het drugsgebruik van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van drugsgebruik geen sprake was.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden minderjarigen seksueel misbruikt. Opvallend is dat seksueel misbruik van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van drugsgebruik geen sprake was.

O Chronologische volgorde bij door jeugdzorg verzonnen verhalen klopt niet.

O Jarenlang dezelfde hulpverleningsdoelen in rapporten. Er is sprake van amateurs in de jeugdzorg.

O Voor falende jeugdzorg wordt jeugdzorg beloond met meer jeugdzorg met verderstrekkende maatregelen tegen ouders en hun kinderen. Omgekeerde wereld.

O Promoties voor partijdige rechters in voordeel jeugdzorg en/of RvdK.

O Kinderen die op een school gepest worden uithuis geplaatst. De pesters worden niet aangepakt maar de slachtoffers meestal ten koste van de schoolopleiding.

O Kinderen die op een school gepest worden uithuis geplaatst. De pesters worden niet aangepakt maar de slachtoffers meestal ook ten koste van de schoolopleiding.

O Kinderen die met loverboys te maken krijgen worden gevangen genomen voor gesloten geplaatst. De loverboys zelf worden niet aangepakt alleen de slachtoffers meestal ook ten koste van de schoolopleiding.

O Diagnose op bestelling. Rapporten en verzoeken worden toegeschreven naar kinderbeschermingsmaatregelen.

O Diagnose zonder bestelling. Verzonnen diagnoses over ouders door gezinsvoogden en voogden om kinderbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen uit te lokken.

O Onderzoek van ouders door (medewerkers) van jeugdzorg om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusies en gewenste hulpverleningsdoelen met bijbehorende geldstromen.

O Opsluiten van kinderen in kamertje van paar vierkante meter zonder raam om zoveel mogelijk kinderen in een pand te kunnen opsluiten.

O Uithuisplaatsing van kinderen op bestelling. Uithuisplaatsing van kinderen tbv aankoop en financiering van onroerend goed.

O Personeel RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter VOELEN zich misdadigers en DENKEN als misdadigers.

O Het doel is om kinderen naar de klote helpen met als financieel oogmerk om subsidiekranen open te houden. Draai je subsidiekraan dicht dan komen er vanzelf minder kinderen met problemen. De industrie houdt zich zelf in stand is NIET KINDGERICHT maar gericht op SCHAALVERGROTING

O Weigering om transparant te werken direct zichtbaar door weigering afschrift compleet contactjournaal

O Jeugdzorg en/of RvdK geven opdrachten aan kinderrechters. Neem je eigen kinderrechter om te demonstreren voor nog meer geld.

Bron: http://www.burojeugdzorg.nl/1000.htm

Advertenties

Tsja, de jeugdzorg en de kinderbescherming. U kent ze wel. Dat zijn die kolossale ontoegankelijke vijandig uitziende blokken beton achter gesloten hekwerken en portiersloges, die inmiddels in elke grotere Nederlandse regiogemeente net buiten het centrum zijn terug te vinden. Achter de ouder- en kindvijandige hekwerken en portiersloges houden personeel en (overdadig aanwezig en duurbetaald) management in de jeugdzorg zich vooral en het liefst bezig met klagen over wachtlijsten, “caseloads” die te zwaar zijn en dat er weer meer geld bij moet.

De jeugdzorg is een autonome met de rug naar de samenleving toestaande sector waarin geen enkel toezicht, bijsturing, controle en zelfreiniging op de effectiviteit en werkwijze plaats vindt. De jeugdzorg valt bestuurlijk weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de provincies maar die oefenen geen enkele controle en sturing op de effectiviteit en werkwijze van de jeugdzorg uit.

Dat komt vooral omdat er bij de jeugdzorg geen checks en balances op hun plaats zijn:
– Klagende en protesterende ouders worden door de jeugdzorginstellingen onmiddelijk geïntimideerd en direct bedreigd met verder verlies van contact met hun kinderen. Bedreigingen die in de praktijk ook door de almachtige jeugdzorginstellingen ongestraft tot uitvoering gebracht kunnen worden.
– De jeugdzorginspectie oefent geen enkele hands-on controle en toezicht uit,
maar beperkt zich vooral tot controle op afstand van door de jeugdzorginstellingen zelf aangeleverd papierwerk.
Voor zover er toch direct toezicht en controle plaats vindt is dat hoofdzakelijk na familiedrama’s als het kalf al verdronken is.
– Zelfs de onafhankelijke klachtencommissies zijn onder druk van de jeugdzorg in de Wet op de Jeugdzorg afgeschaft en ouders kunnen alleen klagen bij regionale met de jeugdzorginstellingen zelf colporterende klachtencommissies gevuld met de instellingen welgevallige leden.
– Een enkele uitzondering daargelaten vaart de rechterlijke macht blind op de papieren rapportages van de jeugdzorg en neemt blindelings de adviezen van de jeugdzorg zonder waarheidsvinding en eigen weging over.

Kortom geen enkel toezicht, geen enkele controle, geen enkel zelfreinigend vermogen. De Nederlandse jeugdzorg en kinderbescherming in een nutshell. Zolang dat zo blijft blijven Jeugdzorg en Kinderbescherming een bodemloze put.

DE BODEMLOZE JEUGDWORG/RVDK PUT.!!

De jeugdworg/rvdk put,

Wat een ballen soep,

Wat hebben die gore hitlerinstanties nog voor nut,

Die smerige,corrupte troep.!!

Als je ooit met jeugdworg te maken krijgt,

Laat ze niet door hijgen,

Zorg dat ,dat corrupte roofapparaat zwijgt,

En laat ze de kleren krijgen.

Zijn ze dat niet van plan,

Ga procederen,

En maak er iets stabiels van,

Zodat ze niets kunnen uitproberen.

Moet je naar de kinderverneukingsstaat,

Zorg voor begeleiding van een goede jurist,

Zodat je daar niet door de knieeen gaat,

En ook niets mist.

Want deze logge apparaten,

Zijn hard en stug,

Ze kunnen niet eens normaal praten,

En naar aanleiding van wat ze hebben gezegd,nemen ze geen woord terug.

Als je het er niet mee eens bent,

En je gaat klagen,

Zorg dan dat je je dossier van haver tot gort kent,

Zonder al te veel meer te hoeven vragen.

Weet ook waaruit zo,n klachtencommissie is opgebouwd,

Geen onafhankelijk team,

Zorg ook dat je ze niet vertrouwd,

Want ze lopen aan de hitlerriem.

Heb je een voogd,

Vraag naar papieren,

Zorg ook dat je niets gedoogd,

Hij of zij is er niet om jou te plezieren

Vraag of hij/zij is getrouwd,

En of hij/zij kinderen heeft,

Zeg dat je hem/haar niet vertrouwd,

Dat je volgens jouw eigen regels leeft.

Laat niet met je sollen,

Schrijf of neem alles op,

Laat hun achter jou aan hollen,

Geef ze desnoods ongelooflijk op hun kop.!!

De jeugdworg is een autonoom apparaat,

Een log stuk beton,

Wat met de rug naar de samenleving staat,

Een pikzwarte,diepe bron.

Het intimideerd,

Dreigt,

Iets wat ons nooit meer de rug toe keert,

En in onze nek hijgt.

Ook de william vogelverschrikker groep,

Die zo zonder opgaaf van reden kinderen uit huis weg rooft,

Is een corrupte pedosexuelen troep,

Die vervolgens nooit meer terugplaatsing beloofd

Zo is hun beleid,

Twee handen op een buik met justitie en de raad,

Kom je ermee in aanraking,ben je je kinderen voorgoed kwijt,

En sta je bijna financieel op straat.

De ene na de andere valse beschuldiging achtervolgt een gezin,

Tot aan de psychihater,

Jeugdworg gelooft daar heilig in,

En het gezin blijft achter met een ongelooflijke kater.

Ook bij een zaak bij het hof,

Worden rapporten van deskundigen zonder een woord van tafel gesmeten,

Een regelrechte sof,

En bij de eerstvolgende zitting wordt je dat verweten.

De grootste helft van de dossiers is er niet,

Of/en zijn nooit bekeken,

Een deskundige die dit naderhand ziet,

Zegt dat ze ouders gewoon willen breken.

Ga je dan nog door met ageren,

Kappen ze de omgangsregeling af,

Daar moeten ouders dan van leren.

En ze krijgen dan keihard straf.

En als je dan nog niet toe wil geven,

En dat is zo ontzettend raar,

Dan wordt je netzoals ik uit de ouderlijke macht ontheven,

Dan is jeugdworg met je klaar.

Ivrk en evrm 8,

Worden dan niet meer nageleefd,

Je kinderen worden door een hoger kader aangerand en verkracht,

En ook ouderlijke rechten worden niet meer nagestreefd.

Waarmee jeugdworg op de stoel zit van de rechter,

En de hoge baas speelt,

En het wordt alleen nog maar slechter,

Want de zwarte maffia beveelt.

En dat deze hoogste baas,

Deze pedofiel,

Is verworden tot stomme dwaas,

Een schimmige schlemiel.

Die door piet hein donner over z,n kop wordt gestreeld,

Want het is zo fijn,

Dat deze nep sinterklaas met kleine kindjes speelt,

Ook al doet hij ze pijn.

Maar ja,de euro,s moeten rollen,

Dus mag hij weerloze kindjes lastig vallen,

Met ze sollen,

En maar doorgaan met kwallen.

Vele euries staan hier op het spel,

Dat vies wordt gespeeld,

Jeugdworg en raad van de kinderverkrachting zijn een ware kinderhel,

Wiens ego kennelijk door iedereen nog steeds wordt gestreeld

Maar zolang er niets aan wordt gedaan,

Gaan ze ongestraft hun goddelijke gang,

Kunnen ze eindeloos met hun verkrachtingspraktijken door gaan,

En duurt dit waarschijnlijk nog walgelijk lang.

De politiek heeft boter op haar hoofd,

Heeft geen ruggengraat,en geen ballen,

Ouders worden zo en zo niet geloofd,

Hoe lang nog voor er daadwerkelijk slachtoffers gaan vallen.?

Bron: http://jeugdzorg.info/meer-over-de-betonnen-woestenij-van-jeugdworg-en-rvdk/

Legale kindontvoeringen door Jeugdzorg neemt hand over hand toe! En valse meldingen ook! Jeugdzorg durven ze zich te noemen. Maar in principe zijn het gewone kindontvoerders. Ze zeggen dat ze opkomen voor de rechten van kinderen, maar dat is een heel groot leugen. Niet de ouders zijn hun cliënten zegt Jeugdzorg, maar de kinderen zijn hun cliënten. Maar ze komen helemaal niet op voor de kinderen, het geld wat ze krijgen voor het uithuis plaatsen en het onder toezicht stellen, dat vindt Jeugdzorg duizenden malen belangrijker. Ze komen helemaal niet op voor de veiligheid van kinderen. Ze maken liever de kinderen geestelijk kapot en de ouders ook. En de medewerkers die kinderen uit huis laten plaatsen of onder toezicht kunnen krijgen, krijgen van hun baas ook nog een dikke vette bonus omdat ze weer een zieltje hebben binnen gehaald. Een slachtoffer hebben gemaakt.

Maar er zijn nog meerdere mensen die zich schuldig maken aan legale kindontvoeringen. De politiek in Den Haag die deze kindontvoeringswetten hebben goedgekeurd en ondertekend. Maar er is ook een voormalig minister van Jeugd en Gezin die dit mogelijk heeft gemaakt. En die nu zijn verantwoordelijkheid voor alle ellende keihard ontloopt en doodleuk zegt: ja maar ik ben hier niet meer voor verantwoordelijk, ik ben geen minister meer, dus mij kan niets verweten worden. Dan is in zijn ogen de kous wel heel makkelijk afgedaan.
En de instanties die deze wetten ook helpen te ondersteunen, de zogenaamde opvoedbureaus, de AMK’s die de valse meldingen aannemen en de heren en dames kinderrechters die de uithuisplaatsingen, de legale kindontvoeringen, en de onder toezichtstellingen legaliseren en goedkeuren. Die mee werken aan het kapot maken van gezinnen en de kinderen waar het om zou gaan. De heren en dames maffioso die mensen opdracht geven om de kinderen legaal te kunnen ontvoeren. Want maffia is het gewoon.

Criminelen zijn het, lid van een legale criminele organisatie. De kinderen worden legaal ontvoerd en aan mensen gegeven die de kinderen niet willen hebben om goed te doen, nee, die de kinderen willen hebben als statussymbool en natuurlijk ook voor het grove geld wat ze voor elk kind betaald krijgen. Zodat ze tegenover anderen kunnen zeggen: kijk eens hoe goed ik het doe, ik ontneem de legale ouders op een legale manier hun kinderen. Want de kinderen komen in hun ogen uit een zwak milieu, een van de ouders of beide ouders zijn te oud voor jonge kinderen, zijn zonder werk of hebben een te lage baan, en dat is niet goed voor de kinderen. Dus doe je maar een valse melding bij jeugdzorg zodat je op een legale manier de kinderen uit dat zogenaamde verkeerde milieu halen. Want zo word er gedacht hier in Nederland.

Want kinderen uit een verkeerd milieu krijgen niet de goede opvoeding, want dat zeggen de vele heren en dames die hier onderzoek naar doen. Want kinderen uit een zwak milieu komen eerder in de criminaliteit terecht, worden te dik of leren niet goed, zouden teveel achter de tv of computer zitten en dat is niet goed voor hun sociaal emotionele ontwikkeling. Stel je voor. Dus doet iemand een valse melding zodat of de kinderen per direct legaal ontvoerd worden of dat het betreffende gezin onder curatele komt te staan en dat de ouders niets meer te zeggen hebben over hun eigen kinderen. Zogenaamd om het kind een goede opvoeding te geven, want kinderen hebben het recht om een goede toekomst te hebben. Dat de eigen ouders al een goede opvoeding geven aan de kinderen, dat doet er in het geheel niet toe. De ouders komen uit een laag milieu en mogen dus geen kinderen opvoeden en groot brengen. Nee de rijken hebben hier in Nederland veel meer recht op kinderen. Dus worden de kinderen legaal ontvoerd voor de rijken.

En dat is allemaal goedgekeurd door de heren en dames politici in Den Haag. En je mag ze hier niet op persoonlijke titel op aanspreken, want dan worden ze boos. Dan trap je ze in hun ziel. Maar dat de ouders compleet in hun ziel getrapt worden, dat mag, dat is legaal. Want hoe meer kinderen uit huis geplaatst worden, des te beter het is. Des te meer geld krijgt Jeugdzorg uit Den Haag. Hoe meer zielen hoe meer vreugd denken ze bij Jeugdzorg. Die zien alleen maar de eurotekens in hun ogen, meer geld en nog meer geld. Maar er wordt een heel belangrijk ding vergeten, de kinderen zijn de rest van hun leven getraumatiseerd en de ouders zijn zowel geestelijk als lichamelijk helemaal kapot. Maar klagen hierover mag je niet als slachtoffer van dit zinloze geweld. Want zinloos geweld is het zeer zeker, tegen de kinderen en de ouders.
En dat word allemaal maar toegelaten.

Er zijn zogenaamde klachtencommissies, maar die stellen niets voor. Want als ouders krijg je nooit gelijk en pas op als je het lef hebt om tegen hen in te gaan. Dan gaan ze je nog meer de grond in trappen, dan kan je het helemaal vergeten je kinderen ooit nog terug te zien of onder een onder toezicht stelling onderuit te kunnen komen. Want iedereen in je eigen omgeving, familie, vrienden of buren worden overgehaald om zoveel mogelijk leugens en onzin over de ouders te vertellen aan jeugdzorg. Hoe erger hoe liever. En probeer dan als ouders het tegendeel te bewijzen. Je kunt op je hoofd proberen te staan, dat is nog makkelijker dan te bewijzen dat je een goede en liefhebbende ouder bent. Al staan je eigen artsen en vrienden en familie geheel achter je, dit word direct naar de prullenbak verwezen en ingegooid. En het aanhoren van de tegenbewijzen, dat doen ze al helemaal nooit, daar zijn ze compleet doof voor. Nee, ze doen nooit aan waarheidsvinding. En stel je voor dat de ouders er achter komen dat ze hebben knoeien met bewijzen, dan zijn helemaal de rapen gaar. Want dan loopt jeugdzorg hun zeer noodzakelijke geld mis en dat mag zeer zeker niet gebeuren.

Maar als je het lef hebt om deze legale kindontvoeringen aan de kaak te stellen, dan proberen ze de ouders nog harder de grond in te trappen. Want vechten tegen hen mag niet en een advocaat in handen nemen, dat mag al helemaal niet. En doe je dat toch, dan proberen ze op alle manieren dit tegen te houden of te saboteren. Want je mag niet trappen tegen hun heilige instantie. Zij doen alles goed en de ouders niet. En bij de dames en heren politici hebben ze maar een motto: horen zien en zwijgen. En alles onder het tapijt vegen. Niet aankaarten bij hen, dan worden ze per direct compleet doof en blind. Of gedragen ze zich als struisvogels, de alom bekende struisvogel politiek die ze daar in Den Haag al jaren voeren. Ze hebben daar niet eens het fatsoen op deze harde beschuldigingen te reageren, nee, want wij weten niet dat dit speelt. Nee, jeugdzorg is in hun ogen hard nodig. Ja natuurlijk om gezinnen kapot te maken. Want hun eigen gezin zal dit nooit overkomen, zij zijn rijk en machtig en gekozen door het volk en ze moeten het volk vertegenwoordigen.

Maar ze houden het volk zo lang mogelijk dom en blind, daarom moet alle ellende die veroorzaakt wordt door de legale kindontvoerders zo lang mogelijk verborgen blijven, binnenskamers gehouden worden dus. Niemand mag weten namelijk wat voor een hele grote puinhoop het is bij jeugdzorg en kompanen in het legaal ontvoeren van kinderen. De vuile was mag vooral niet buiten gehangen worden. Stel je toch eens voor dat de enorme beerput opengetrokken wordt. Dat ouders en kinderen, die het slachtoffer zijn geworden van deze maffioso, niet in de openbaarheid mogen treden. Zelfs de heren en dames van de pers durven hun vingers niet te branden aan dit zeer delicate onderwerp. Nee, die worden kort gehouden wat dit onderwerp betreft. Alles moet verborgen blijven, alle ellende die veroorzaakt wordt door jeugdzorg en aanhang. En hebben ouders toch het lef om dit te doen, dan worden ze direct afgestraft en bedreigd met uithuisplaatsing van hun kind. En zetten ze toch door, dan worden hun kinderen per direct uit huis gehaald met heel veel geweld.

Zelfs als het je lukt om met je kinderen naar een ander land te vluchten, alle ellende die zij veroorzaken ontvluchten. Dan reikt hun armen zo ver dat ze nog in het buitenland weten te vinden en proberen ze alles te doen, hoe smerig en gemeen ook, om je te dwingen terug te keren naar hun. Want de kinderen zijn hun eigendom, eigenlijk eigendom van de Nederlandse staat, en die moeten terug komen, op wat voor een manier dan ook. En ook al is het kind 18 jaar geworden en mogen ze er niet meer aankomen, dan nog is het kind 30 jaar daarna nog hun eigendom. Maar ze houden er ook van kinderen te plaatsen bij mensen die ze misbruiken, op wat voor een manier dan ook. Voorbeelden zijn er genoeg te vinden. Maar dit soort incidenten worden ook door hen zo snel mogelijk verstopt en verborgen onder het tapijt. Want ze mogen zeer zeker niet negatief in het nieuws komen. Nee, want dan lopen ze hun bonussen en premies en subsidies mis. En dat mag zeer zeker niet gebeuren. Nee, horen zien en zwijgen.
En als ouders en kinderen eenmaal in de klauwen gevallen zijn van jeugdzorg, dan halen ze het hele leven van de ouders en de kinderen overhoop. Dan gaan ze desnoods heel diep graven in het verleden, de jeugd van de ouders, zelfs van de grootouders, broers en zusters en familie en vrienden en buren. Heel er diep graven ze zelfs. Het hele doopzeel van het gezin wordt gelicht, hoe dieper ze kunnen graven des te liever het hen is. Zo diep mogelijk. En als ze niets kunnen vinden, dan verzinnen ze het desnoods ter plekke of ze misbruiken anderen hiervoor.

Scholen in Nederland doen ook heel graag mee met de smerige spelletjes en duivelsespelletjes van jeugdzorg, maar heel graag. Hoe meer meldingen ze maken per jaar, des te beter het is. En leugens vertellen doen de scholen ook heel graag. Hoe smeriger verhalen ze kunnen vertellen over de gezinnen en dan vooral over de ouders, des te beter. Want scholen willen dolgraag meewerken om gezinnen kapot te maken. En de ouders kunnen hier helemaal niets tegen doen. Want als ze de school aan gaan pakken, dan worden ze hier direct op afgerekend door jeugdzorg, want dan zijn het lastige ouders. En die kunnen ze niet gebruiken, maar wel misbruiken.

Eigenlijk is er maar een benaming voor jeugdzorg, AMK en kinderrechters: duivels uit de hel! Regelrechte duivels zijn het die met levens spelen van ouders en hun kinderen. Die het leven tot een hel maken van de slachtoffers van jeugdzorg. En de anonieme melders die klakkeloos hun gang kunnen blijven gaan met de valse meldingen over gezinnen, die zouden direct de hel ingestuurd moeten worden. Hun leven zou eigenlijk kapot gemaakt moeten worden. De slachtoffers van de valse meldingen zouden eigenlijk het zelfde terug moeten doen naar de valse melders toe. Ook meldingen doen, valse meldingen dan, over de mensen die hun leven kapot heeft gemaakt. Maar ook tegen de medewerkers, de duivels van jeugdzorg, AMK en kinderrechters. Oog om oog tand om tand.

Maar ouders die het slachtoffer zijn geworden van de legale kindontvoering praktijken die zijn zo murw geslagen door alle ellende dat ze niets meer durven te doen tegen deze wanpraktijken. De politiek luistert niet meer naar hen omdat deze hun ogen sluiten. En klachtencommissies zijn ook helemaal niets waard. En advocaten worden ook zo geïntimideerd door jeugdzorg en kompanen, dat ze amper meer ouders durven te helpen om tegen jeugdzorg te vechten. Ouders wordt het steeds moeilijker gemaakt hier in Nederland om op te komen voor hun kinderen. Om de legale kindontvoeringen te stoppen. Dat is geheel onmogelijk gemaakt door de heren en dames in Den Haag omdat ze deze wanpraktijken legaal hebben gemaakt door de wetten hiervoor te ondertekenen. Zij zijn er ook verantwoordelijk voor dat jeugdzorg en kompanen legaal door kunnen gaan, klakkeloos door kunnen gaan, want ze doen zulk goed werk. Maar niet heus. Iedereen, sluit je ogen maar voor deze legale wanpraktijken, maar velen zullen niet rusten tot dat deze ellende voor ouders stopt. Die zullen vechten tot hun laatste adem om dit te stoppen. Op wat voor manier dan ook!!!!!

Bron: http://jeugdzorg.startpagina.nl/prikbord/14080897/legale-kinderontvoeringen-door-jeugdzorg

Quote  van Hannaford, oud topambtenaar VS:

“Hoe kan een Anti-Kindermisbruik instelling (Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg) onder leiding van het ministerie van justitie, goed geleid worden, wanneer de leidinggevenden van dat ministerie zelf verdacht wordt van kindermisbruik en de macht heeft om aanklachten hiertegen te verwerpen of zelfs te blokkeren.?” Zie: https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/06/21/hannaford-oud-topambtenaar-vs-publieke-verantwoording-over-nederlandse-pedofiel-netwerken/

Er zijn ruim 300.000 kinderen in de Jeugdzorg dat de staat jaarlijks bijna 3 miljard euro kost. Het kost ongeveer 260 miljoen euro per maand voor alle uithuisgeplaatste kinderen, elke kind kost 45.000 euro per jaar, en ouders betalen daar ook een bijdrage maandelijks aan mee. In 2010 waren 62.430 kinderen uithuisgeplaatst, 32.565 kinderen onder toezicht gesteld, 24.150 kinderen in de pleegzorg en het het gaat jaarlijks om gemiddeld 5000 spoed-uithuisplaatsingen waar zeker voor meer dan de helft ernstig getwijfeld mag worden. Jaarlijks worden er 60.000 tot 70.000 nieuwe kinderen bij de Bureaus Jeugdzorg aangemeld, en er zijn bijna 3000 kinderen in de wachtlijsten van een wachttijd van 9 weken. Elk pleeggezin krijgt gemiddelde 550 euro per maand voor elk kind, sommige pleeggezinnen hebben wel tientallen kinderen. Zelfs in 2015 mag de jeugdzorg winst blijven maken.

Het blijft ook bij de conclusie dat kinderen die onder toezicht van jeugdzorg zijn de kans 3 tot 4 keer meer seksueel misbruikt te worden en tientallen keren malen meer kans op lichamelijke, psychische, geestelijke mishandeling en verwaarlozing. Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming doen niet aan waarheidsvinding; ze liegen, bedriegen, bedreigen, stalken, intimideren en doen andere strafbare feiten zie: https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/06/25/de-jacht-op-jeugdzorg-maffia-is-begonnen-de-eerste-aangiften-tegen-jeugdzorg-medewerkers/

Dit is zeer wantrouwend en crimineel gedrag van organisaties die een corrupt wanbeleid en politieke-disorde presenteren. Zeker als het internationale verdrag inzake rechten van het kind geschonden worden. De brief van de Rotterdamse Brandbrief van Advocaten dat rechters te snel onnodige beslissingen maken zonder bewijs en/of door vervalste dossiers dat voor rechterlijke machtiging uithuisplaatsing zorgt.

Zie dit korte filmpje over de volgende feiten: Jeugdzorg een Tragiek of gewoon een Horrorverhaal: https://www.youtube.com/watch?v=AD-Wb9vYRGM

Amper bekomen van de smerige waarheden die de Commissie Deetman uit de kelders en krochten van de katholieke kerk heeft opgegraven, of een volgende commissie is al bezig met onderzoek naar misbruik in de jeugdzorg. Je wil de volgende pijnlijke conclusie eigenlijk helemaal niet van mijlenver aan zien komen, maarrrr: ‘Kinderen in jeugdtehuizen ‘schokkend vaak’ misbruikt‘. Aldus info uit een nog niet openbaar gemaakt onderzoeksrapport van de Commissie Samson. En met ‘schokkend vaak’ wordt ook precies dát bedoeld: 188 gevallen op iedere 1000, volgens zelfrapportage van jongeren. Zelfs als er rekening gehouden wordt met een marge ‘jullie mij uit huis plaatsen, ik jullie beschuldigen van misbruik’, is dat een benauwend cijfer waar zowel de katholieke kerk als Robert Mikelsons nog wat van kunnen leren. Kinderen in de jeugdzorg lopen een drie tot vier keer hoger risico slachtoffer te worden dan jongeren die thuis wonen. Het gaat hier bovendien niet om misbruik in de schimmige geschiedenis van weeshuizen en internaten in de jaren ’50, maar over de periode 2008-2010. In een tijd van transparantie, controlerende bureaucratie, toezichthouders en klachtencommissies. Oh, wacht. We hebben het hier over Jeugdzorg, het kinderklauwende overheidsbedrijf dat alle wetten en regels naar eigen inzicht om kan buigen om de voorraad ‘andermans kinderen’ aan te vullen. Nu weten we dus waarom. Verdere details van de handel in kindermisbruik volgen in oktober, als het hele rapport klaar is.

Update: Even achter de VK betaalmuur vandaan gepakt: ‘Jeugdzorg blokkeerde onderzoek‘.

Bron: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/05/professioneel_kinderen_verpesten_met_jeugdzorg.html

Ons beeld van de kinderrechter, als degene die gewetensvol beslissingen neemt, brokkelt aan alle kanten af. Klopt ons beeld: de rechter als kenner en hoeder van het recht, de rechtsregels en rechtvaardigheid? De persoon die wikt en weegt in alle wijsheid?

Hoe komen we aan dat vertrouwenwekkende beeld? We moeten het enigszins bijstellen. Het is n.l. veel onbenulliger. De kinderrechter voert alleen uit wat de RvdK/gezinsvoogdij hem voorschotelt. Hij hoeft/moet slechts hun het advies over te nemen, en motiveert zin uitspraak met: ‘Ik acht mij voldoende voorgelicht.’

Hij schaart zich achter hun werkwijze, de onderlinge sfeer moet natuurlijk wel prettig blijven. De gezinsvoogd op de vingers tikken, zeggen dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan? Om dat te doen moet je als kinderrechter van goede huize komen. Bovendien haal je jezelf op die manier een hoop werk op de hals. Je zult de rapportages dan écht moeten bestuderen.

Het eerste en het laatste blad

Stel je voor als de kinderrechter tegen de ‘deskundigen’ zegt: ‘Ik acht me door u niet voldoende voorgelicht, doe je werk maar over!’ Dat schaadt de onderlinge verhoudingen tussen kinderrechter en voogdijinstelling/RvdK, en die moeten wel goed blijven. Volgens onze indruk (terminologie overgenomen uit rapportages van gezinsvoogd) leest de kinderrechter het eerste- en het laatste blad van het rapport, vervolgens vluchtig het verweer van de partij die zich benadeelt voelt, laat de advocaten nog even aan het woord. Klaar! Zaak afgehandeld. Volgende!

Uitzending Brandpunt
Inmiddels is het ons duidelijk hoe kinderrechters moeten werken. In een Brandpunt-uitzending van 27-02-‘11 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1068700 worden enkele vragen aan een kinderrechter gesteld:

Vraag
RechterVraag
Rechter
Vraag
Rechter
Kunt u Bureau Jeugdzorg verplichten tot een onderzoek?
Nee, BJZ is de deskundige in dit geheel. Zij kunnen onderzoek doen op elk moment dat zij dat nuttig achten. En zij kunnen adviezen van die niet deskundige- niet pedagogische kinderrechter naast zich neerleggen.
Voelt u zich wel eens machteloos?
Eh …. Ja.
Legt u eens uit.
Ja, eh …. soms heb ik weleens het idee, dat er in een bepaalde richting te weinig gedacht wordt, te weinig geprobeerd wordt, te weinig informatie wordt verzameld.

Kinderrechter machteloos

De kinderrechter voelt zich machteloos. Bureau Jeugdzorg, voogdijinstellingen zijn de deskundigen.
Zij stelt het hier voor alsof zij hun adviezen alleen maar hoeft te bekrachtigen.
In diezelfde uitzending van Brandpunt wordt verwezen naar een brief van Bureau Jeugdzorg uit Groningen op de website van Brandpunt.

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg reageert in deze brief op de zaak waarin de uitzending aandacht aan wordt besteed. Een stukje uit de brief:

Beslissingen van BJZ worden getoetst door de kinderrechter en al dan niet bekrachtigd.
Het standpunt van BJZ is gebaseerd op een deskundige afweging die formeel getoetst is en wordt door de kinderrechter.

De kinderrechter stelt zich haast machteloos op en zegt ik kan er niets aan veranderen, ik ben met handen en voeten gebonden aan de adviezen van Bureau Jeugdzorg. Hij profileert zich als de niet deskundige.
Bureau Jeugdzorg maakt zich sterk door te verwijzen naar de kinderrechter, die hun adviezen formeel toetst en ze daarna al dan niet bekrachtigt. De kinderrechter toetst formeel. ‘Toetsen’ betekent toch: ‘onderzoeken of iemand of iets aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan’?

Formeel?

En het woordje ‘formeel’ welke betekenis moet je daaraan toekennen: ‘officieel, volgens regels en wetten’, óf ‘op papier wel, maar in werkelijkheid niet’?
Betekent formeel toetsen, even nagaan of er een bepaald format is gebruikt en alle onderdelen netjes staan  afgevinkt? En als dat het geval is, vervolgens aannemen dat wat er geschreven is ook wel zal kloppen? Of betekent toetsen door de kinderrechter, écht aandachtig lezen wat er geschreven staat? Hoe deskundig word de kinderrechter voorgelicht?

De advocaat in de Brandpuntuitzending uitzending merkt op:

In dit soort zaken zie je vaak dat er geroddeld wordt, dat er geruchten worden verspreid, waarom dit dan wordt opgenomen in rapportages, zonder dat dit werkelijk gecheckt is, dat is mij een groot raadsel.’

Onbevredigend allemaal en weinig vertrouwenwekkend. Wij zijn helaas niet de enigen die daar zo over denken.
Het internet staat vol verhalen van mensen met soortgelijke geschiedenissen.
Gelukkig óók met verhalen van advocaten en ex-professionals in de Jeugdzorg die aan de bel trekken. Zij geven aan dat er heel wat mis is met de wijze waarop nu invulling wordt gegeven aan regels, wetten en procedures die gehanteerd zouden moeten worden door de diverse instanties en de werkers in de Jeugdzorg.

N.a.v. een brief van mij aan Tweede Kamerleden kreeg ik de volgende reactie van de VVD:

Dank voor het bericht. De VVD en eigenlijk de gehele Tweede Kamer erkennen de problemen in de jeugdzorg. Daarom zal de jeugdzorg de komende vijf jaar compleet getransformeerd worden. De taken en de verantwoordelijkheid voor jeugdbeleid gaan naar de gemeente. De afzonderlijke gemeenten kunnen zelf hun jeugdbeleid vormgeven en het zou best kunnen dat de bureaus jeugdzorg gaan verdwijnen. Maar dat lost niet meteen de problemen die er in sommige gevallen zijn die betrekking hebben op de kwaliteit van de hulpverlening. Daarom pleit de VVD al jaren voor een beroepsregistratie, met daaraan gekoppeld tuchtrecht, in de jeugdzorg. Op deze manier kun je eisen dat medewerkers in de jeugdzorg, zoals gezinsvoogden, aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoen, en zichzelf verplicht moeten bijscholen. In het geval van misbruik van positie, kunnen ze met het tuchtrecht aangepakt worden, en uit hun functie ontzet. Volgens de VVD zijn dergelijke kwaliteitsverbeteringen broodnodig om de sector volwassen te maken. De staatssecretaris van VWS is al meer dan een jaar met de nieuwe wet bezig die dit gaat regelen. Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer het nog deze maand zal ontvangen. We zijn er van overtuigd dat met de bovenstaande ontwikkelingen we een heel eind komen met de professionaliseringsslag in de sector. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Veel hoop op verbetering geeft dit antwoord mij niet. Zolang kinderrechters (moeten) blijven oordelen op grond van misleidende informatie van onvoldoende opgeleide gezinsvoogden zal geen enkele ‘transformatie van de Jeugdzorg’ ervoor zorgen dat het huidige onrecht in recht gaat veranderen.

Yvon B.

Bron: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/de-macht-van-de-gezinsvoogd-de-onmacht.html

Waarom faalt de Jeugdzorg?

Geplaatst: 25 juni 2012 in Jeugdzorg Maffia

Waarom faalt de jeugdzorg?

Heel simpel te veel instanties die hun eigen ding doen en niet tot nauwelijks communiceren met elkaar

en dan hebben we de gemeentes nog die bemoeien zich er ook mee met diverse meldpunten en signalering methodes etc.

nou wil jeugdzorg de leeftijd verhogen van 18 tot 23 jaar.

dat gaat echt niet werken sterker de 2e kamer ziet er geen heil in en terecht,

enige oplossing is instanties schrappen en kleiner maken, Hoeveel instanties er zijn die te maken hebben met de jeugdzorg en de  gezinnen? die zijn niet op 1 hand te tellen.

paar voorbeelden.
Bureau Jeugdzorg,
GGD
HALT
Pleegzorg instellingen.
zorg instellingen
Huisartsen
Gemeentes
Noem maar op de lijst is erg lang.

Het beste voorbeeld om aan te geven uit eigen ervaring hoe krom het in elkaar zit is het GGD.

deze instantie zit door het hele land en iedereen die kinderen krijgt heeft daar meteen mee te maken. (consultatie bureau)

menig mens denk grote organisatie van het rijk 1 lijn en regelgeving

Helaas niets is verder van de waarheid!!!

Want in elke gemeente zit de GGD dat zijn 410 afzonderlijke Gemeentes en 410 afzonderlijke GGD afdelingen ja je leest het goed afzonderlijke GGD afdelingen.

De gemeentes bepalen wat de GGD hoe wat doet in die gemeente, de 410 gemeentes zelf bepalen het belijd van de GGD. ja vanuit het rijk is er 1 lijn maar gemeentes passen deze aan naar eigen wensen en inzicht,

Zo heeft elke gemeentelijke GGD een eigen indicatie en registratie systeem, dat zijn ze nu aan het aanpassen in een landelijke Digitale systeem alleen werkt dat nog niet optimaal Vere van zelfs.

Ook heeft elke gemeente een eigen probleem Signalering systeem en methodes. onder de noemer geen regio is het zelfde breien gemeente ambtenaren wethouders en GGD hogen piefen op het beste systeem en methode.

zie bijv dit artikel:
Regio overijsel start centrale meldpunt huishoudelijk geweld (kindermisshandeling)

Daarnaast is er nog het landelijke verwijs index en landelijk meldpunt kindermisshandeling.

en dat woord kindermisshandeling is dus ruim op te vatten.
Wat alles kan daar onder vaten.
meest voorkomende.

  • Geweld tegen kinderen
  • seksueel misbruik
  • verwaarlozing

Maar er valt meer onder en elke gemeente en GGD bepaald en twist over buiten de 3 hier boven genoemd wat vinden wij misshandeling en wat zijn de signalen daarvan en hoe pikken wij dat op.

Ook is er het probleem dat de gemeentes ten samen met hun GGD niet communiceren met de andere gemeentes en hun GGD kan ook amper want ze hanteren eigen regels, en dan zegt de 1 tegen de ander he waar heb je het over wij doen dat zus en zo.

Haal daar even de andere instanties bij waar een gemiddeld gezin mee te maken heeft. en de administratie, Regelgeving dollen over elkaar heen.

En dan hebben we Bureau jeugdzorg die daarvan de boel aan elkaar moet knopen, tegen strijdige rapporten van de diverse instanties. ga maar door,

nou is Bureau Jeugdzorg geen heilig boontje in tegen deel. want alles wat we net benoemde heeft Bureau Jeugdzorg ook mee te maken. en doet het zelf nog erger.

Die verdraaien de boel nog erger dan de rest van de instanties, gemeentes noem maar op al met elkaar gedaan heeft.

dan laten we de net uit de studenten hol aangenomen Jeugdbeschermers die alles uit de theorie doen en van de praktijk niets snappen er buiten ;)

En van deze brei moet de rechter die de Ondertoezichtstelling of Uit huis plaatsing van de jongere uitspreekt een goed beeld krijgen. een onmogelijke taak.

laat staan voor de gezinnen die er midden in zitten. die zijn al te duizelig voor dat ze bij de instanties zitten

en de jeugd is de dupe en word door dit alles aan hun lot overgelaten!!

Nee leeftijd verhogen tot 23 jaar is niet de oplossing,

Schrappen van instanties die zich er mee bemoeien en duidelijke 1 lijn regelgeving en methodes dat is de oplossing.

Alex Koot

Bron: http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/waarom-de-jeugdzorg-faalt-r98