Archief voor oktober, 2012

Zie ook: Nieuw Pleidooi tegen de BJZ/RvdK kinderroof-machine! | Het pleidooi tegen BJZ/RvdK | De klacht tegen EMC Sophia Kinderziekenhuis

Aan: BJZ, RvdK en Rechtbank Rotterdam
Betreft: Waarheidsvinding-rapport

Geachte Kinderrechter,

Hierbij ontvangt u een feiten-rapport van de biologische vader omtrent van mijn allerliefste dochter. Dit rapport voldoet aan waarheidsvinding vanuit de holistische visie van vaders belevenis.

Vader en moeder zijn altijd een gelukkig harmonieus gezin geweest en hebben bewust voor de zwangerschap gekozen. Wij willen altijd de beste zorgwensen en geven onze dochter alle nodige liefde, zorg en aandacht van de gehele wereld. Moeder is een zeer liefhebbende en zelfstandige vrouw die niet zonder haar dochter kunt leven. Vader is een student van de esoterische levensfilosofie, levensleer, levenswetenschappen en volgt de principes van het holisme, natuurgeneeskunde en de antroposofische leerwijze. Vader is ook bezig met een eigen bedrijf gespecialiseerd in ecologie voor harmonische oplossingen en innovaties; een non-profit organisatie. In de antroposofie is het de bedoeling om het kind op een antroposofische wijze te benaderen zoals over de vrije-school, biologisch dynamische voeding, speelgoed, ziekte- en gezondheid en alles wat zich bezig houdt met een positieve kijk op de basis van het antroposofische mens- en wereldbeeld. Deze innerlijke natuurlijke ontwikkeling is gericht op versterking van de zintuigen, het vrije denken en het bewustzijn in het algemeen.

Vader en moeder zijn alle afspraken en medische zorg met de verloskundige van Rotterdam-west en ziekenhuis Erasmus MC nagekomen, dat beteken alle echo-controles en ook medicatie voor het ijzertekort van moeder is gebruikt (floradix, chorella). BJZ verdraait deze feiten en zegt dat we alles hebben geweigerd. Het was vader die de discussie eigenwijs met de verloskundige aanging, vader was teleurgesteld omdat hij een natuurlijke thuisbevalling wilde, moeder wilde dit in het begin ook, het liefst een natuurlijke waterbevalling, hoewel dit volgens de verloskundige niet mogelijk was omdat dit onhygiënisch was. Hoewel dit voor onze vorige verloskundige wel mogelijk was. Later bleek ook zogenaamd dat haar ijzer te laag was met een gehalte van 5.6HB. Vader had een second opinion van een holistische verloskundige ingeroepen, die zei dat haar ijzer volgens de wetenschappelijke documentatie van het Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) gebleken dat een medische indicatie alleen nodig was met een ijzer van 5.0HB) volgens haar advies kon moeder gewoon thuis bevallen en was dit absoluut veilig en geen gevaar. (Op de dag van de bevalling had moeder 5.9HB.)

-Op 22-04-2012: Is onze dochter geboren binnen de muren van het Erasmus MC. De bevalling verliep goed, vlot, soepel en de uitdrijving duurde amper 12 minuten. Vader dacht een keuze te hebben in het ziekenhuis en wilde de allerbeste zorg wensen, en wilde niet zijn dochter verwelkomen met onnodige pijn op deze wereld. Vader wilde de beste zorg wensen voor zijn dochter, vader heeft nooit noodzakelijke zorg geweigerd. Alle zorg die Dochter nodig had in het ziekenhuis is gewoon doorgegaan. We hebben nogmaals nooit noodzakelijke zorg geweigerd en ze heeft altijd alle noodzakelijke zorg gekregen die ze nodig had, want ze was altijd kern-gezond. Ook in de toekomst krijgt ze alle nodige noodzakelijke zorg van haar liefhebbende ouders.

Vader wilde langer wachten met het doorknippen van de navelstreng omdat zijn dochter dan meer gezonde stamcellen en bloed tot zich kon nemen, dat wordt ondersteund door wetenschappelijk bewijs. (Bron: http://www.scientias.nl/navelstreng-wordt-te-snel-doorgeknipt) De medici die aanwezig was zei dat dit ook beter was, hoewel volgens de verloskundige mocht dit niet omdat er zogenaamd veel bloedverlies was, terwijl wij met onze eigen ogen zagen dat er nauwelijks bloedverlies was. Dit is een natuurlijk recht van een ouder om zorg te krijgen waar behoefte aan is wat afgestemd is op de ware belangen. Het recht op de best mogelijk gezondheidszorg dat niet onder kindermishandeling valt!

Vader wilde dat zijn dochter na de bevalling bij moeder op de borst ging opwarmen voor natuurlijke warmte, hechting en moederliefde en zodat zijn dochter aan de borst kon drinken, zoals dit ook wordt vermeld in de standaard ziekenhuis brochure. Vader vond het zielig dat zijn dochter in de couveuse ging omdat dit hechting problemen kan veroorzaken, dat wilde vader voorkomen, hoewel had dit nooit verboden zoals dat wordt beweerd. Vader had ook moeite met rectaal temperaturen voor zijn dochter, omdat dit ook via de oksel of tong kan. Dit is een natuurlijk recht van een ouder en valt niet onder kindermishandeling!

Vader gaf geen toestemming voor synthetische farmaceutische vitamine-K omdat dit toxisch en kankerverwekkend schijnt te zijn uit meerdere wetenschappelijke medische bronnen. Ook schijnt het zo te zijn dat bij een baby zijn/haar nieren nog niet goed ontwikkeld zijn en vitamine-K lever vergiftiging kan veroorzaken, waardoor geelzucht op kan treden. Vader wilde deugdelijke en een eerlijke natuurlijke biologische vorm van Vitamine-K die non-toxisch is en beter wordt opgenomen door het lichaam. Dit is een natuurlijk recht van een ouder om zorg te krijgen waar behoefte aan is wat afgestemd is op de ware belangen. Het recht op de best mogelijk gezondheidszorg dat niet onder kindermishandeling valt!
(Bron: 1: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/03/27/high-risks-to-your-baby-from-vitamin-k-shot-they-dont-warn-you-about.aspx
2: http://www.livestrong.com/article/151110-vitamin-k-toxicity-symptoms
3: http://www.livestrong.com/article/285666-synthetic-vitamin-k-liver-problems)

Vader gaf geen toestemming voor 4 glucose-prikjes om de 3 uur, omdat het geen noodzakelijk zorg was omdat;
a.) De glucose-prikjes waren zogenaamd nodig geweest voor het lage geboorte gewicht, hoewel Dochter ruim boven het gemiddelde geboortegewicht was van eerste meisje 41-weken is 2500gr, haar geboortegewicht 2835gr (bron:http://www.mijnkinderarts.nl/baby/geboortegewicht/geboortegewicht-meisjes-eerste-kind.htm) gebruikt wetenschappelijke info van Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) en Stichting Perinatale Registratie Nederland (PNR).
b.) Dochter altijd kern-gezond was, vader wist dit, was ook gebleken uit alle test-uitslagen.
c.) Dochter geen suikerpatiënt is, waarom hebben ze haar dan suikerwater gegeven en kunstvoeding gegeven? Als ze borstvoeding van haar bio-moeder hoort te krijgen! Hierdoor wilt ze niet meer aan de borst drinken!
d.) Vader Dochter geen onnodige pijn wilde doen, omdat vader zijn dochter liefdevol op de wereld wilde verwelkomen.
e.) Vader voor zijn rechten opkwam volgens de (WGBO) BW7: Art.450.
1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.
2. Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.
f.) IVRK: Art. 24: Ieder kind heeft recht op een zo goed mogelijke gezondheid en op de best mogelijke gezondheidszorg.

Moeder werd bedreigd dat ze uit de ouderlijke macht werd gezet door de medici. Moeder heeft altijd alle medische noodzakelijke zorg en handelingen geaccepteerd. Het was vader die eigenwijs de discussie met de medici aanging en geen toestemming gaf voor bepaalde niet noodzakelijke medische handelingen. Omdat vader de zorg wilt waar behoefte aan is wat afgestemd is op de ware belangen, levensovertuiging en de best mogelijk gezondheidszorg voor zijn dochter wilt! Vader heeft nooit noodzakelijke zorg geweigerd omdat ze juist alle noodzakelijk zorg heeft gekregen, want ze was altijd kern-gezond. De wens van vader was dat zijn dochter de beste zorg zou krijgen om haar ware belangen te behartigen en te vertegenwoordigen. Het ging om de vraag en het recht omtrent dat Dochter de beste mogelijke gezondheidszorg zou krijgen! De discussie in het Erasmus MC betrof het recht van de cliënt op de zorg dat afgestemd is op de ware belangen en behoefte, als er geen toestemming aan de zorgverlener is verleend zij zich hieraan behoren te gehoorzamen volgens de (WGBO). Het had geen enkele betrekking op de vraag of onze dochter de best mogelijk gezondheidszorg krijgt waar ze recht op heeft of dat wij de ouders onze dochter medisch noodzakelijk zorg onthielden.

De medici heeft hierdoor systematisch beroepsmatig gefaald kort na de bevalling om moeder te scheiden naar een andere ruimte apart van haar dochter en vriend terwijl vader op dat moment alleen in de kraamkamer met alle ware nodige liefde zijn dochter omhelsde. Kort daarna kwam de beveiliging vader onterecht wegsturen. Omdat de zorg waar behoefte aan is, de ware belangen, verantwoorde zorg wensen en de beste mogelijk gezondheidszorg waar recht op is van vaders zijde niet goed werden begrepen en gerespecteerd zijn! Hierdoor heeft vader en zijn gezin als holistisch geheel een zeer belangrijke verwelkoming en liefdevolle momenten van zijn dochter misgelopen. Wat eigenlijk een waar feest van volle levensvreugde hoort te zijn, is verandert naar een ware nachtmerrie!

Hierdoor heeft een medewerker door het eigen beroepsmatig falen van de zorgverlener Erasmus MC die eigenlijk de ware belangen en behoefte van de cliënt hoort te behartigen en die zorg hoort te geven dat afgestemd is. In ieder geval is het EMC niet de zorg afspraken nagekomen die gelden op basis van Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Onterecht is er een valse melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gedaan, dat tegen de eigen ziekenhuis regels, meldcode kindermishandeling en de wet in gaat. Volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) hoort eerst een stappenplan Meldcode Kindermishandeling uitgevoerd te worden door een arts die een ernstig vermoeden van kindermishandeling heeft. Hoewel dat niet juist uitgevoerd is want er hoort eerst toestemming aan de ouders gevraagd te worden, vooral als onze dochter nooit een ernstige nadeel of gevaar heeft gehad.

-Op 23-4-2012: De volgende ochtend om 11:00 volgde een gesprek met de betrokken medici en medewerkers van het crisisteam BJZ. In dit gesprek heeft vader aangegeven en afgesproken dat hij alle medische afspraken na zou komen en heeft meerdere malen zijn excuses aan geboden. Alle zorg en medische handeling zijn ook gewoon door gegaan. Er is nooit noodzakelijke zorg geweigerd!

-Moeder verbleef na de bevalling 2 weken bij oma (mz) omdat oma in een begane grond woning woont, en de woning van moeder zich op de 4de verdieping bevind. Kraamzorg heeft moeder verder begeleid. Na de kraamzorg periode nam Dhr. Anthony  S. van crisisteam-BJZ contact met ons op hij deed een voorstel en vroeg of we hulpverlening van Families First nodig hadden. Hoewel wij dat niet zagen zitten omdat er totaal geen problemen zijn. We hebben juist alle steun, hulpverlening en begeleiding van al onze familieleden en grootouders binnen ons eigen netwerk en handbereik. Ook willen we rust en privacy, wat ook ons recht is en juist omdat alles perfect in orde was in onze harmonieuze liefdevolle gezinsleven. We hebben juist alle steun en liefde van al onze grootouders, binnen onze eigen familie netwerk hebben we juist alle nodige hulpverlening die Dochter nodig heeft. Families First is alleen bedoeld voor gezinnen die in een acute crisissituatie verkeren, en waarbij een uithuisplaatsing dreigt (Bron: http://collegio.nl/families-first) Hoewel dit voor ons helemaal niet noodzakelijk en aan de orde was. We hebben nooit ernstige problemen of crisis gehad. BJZ doet dat wel zo voorkomen en het heeft ervoor gezorgd dat zij onze rust en harmonieuze gezinsleven sinds het begin met hun ongewilde bemoeienissen ernstig hebben verstoord.

-Vader nam contact op met een juridisch medewerker die contact opnam met Dhr. Anthony S. van crisisteam-BJZ en vroeg wat de zorgen waren, er werd medegedeeld dat zogenaamd het zicht op Dochter ontbrak. De juridisch medewerker had afgesproken met BJZ om de zicht over te laten op de huisarts voor regelmatige controle voor de gezondheid met algemene verantwoordelijkheid. Dhr. Anthony  S. werd hiermee gerust gesteld en stemde hiermee in akkoord. Vader had diezelfde dag contact op genomen met de huisarts en de volgende dag een afspraak gemaakt voor de controle van gezondheid van Dochter, alles bleek uit grondige controle dat Dochter kern-gezond was, er waren geen bijzonderheden, geen acute ernstige bedreiging en we hebben toen de afspraken voortgezet voor regelmatige controle voor de gezondheid en haar veiligheid. Een anderhalve week later belde Dhr. Anthony. S. met de mededeling dat hij een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming had gedaan omdat het zicht volgens hem zogenaamd op Dochter ontbrak. Hoewel de ouders gewoon alle afspraken met de huisarts zijn nagekomen, in totaal 3 keer bij de huisarts zijn geweest voor de uithuisplaatsing er werden geen bijzonderheden opgemerkt. Een dag voor de UHP zijn ouders zelfs naar het consultatiebureau geweest en ook hier werd haar gezondheid in zeer goede orde bevestigd. Dochter was altijd kern-gezond bij haar natuurlijke liefhebbende zorgzame ouders!

-Door de melding van Dhr. Anthony S. heeft de BJZ gedragsdeskundige Dhr. Ton van A. die ons niet persoonlijk kent, ons nooit heeft onderzocht, nooit met ons heeft gesproken, niet professioneel gekwalificeerd en BIG-geregistreerd is. Hij heeft een indicatiebesluit aan de Raad voor V-OTS geadviseerd toen Dhr. Anthony S. de afspraken achter de rug om met de ouders heeft verbroken want wij zijn alle afspraken nagekomen dat er regelmatige controle en zicht bij de huisarts was. In het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg alleen een gekwalificeerde gedragswetenschapper: degene die lid is van het Nederlands Instituut voor Psychologen en is opgenomen in het Register Klinisch Psychologen of het register Kinder- en Jeugdpsychologen en beschikt over de Basisaantekening Psychodiagnostiek van dit instituut. Of degene die lid is van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen en geregistreerd is als Orthopedagoog-Generalist dan wel een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog.

-Op 24-05-2012: belde telefonisch 2 medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming met vader over de mededeling in het vrijwillige kader. Dat er door BJZ grote zorgen en problemen waren gemeld omtrent de veiligheid van Dochter, met de smoes dat er zogenaamd geen zicht was en dat de informatie niet toegankelijk was? Hoewel er regelmatige controle bij de huisarts was en er geen bijzonderheden waren. De Raad deelde ons mee dat zij met spoed langs moesten komen. Zij kwamen om onverwacht een vrijwillig huisbezoek af te dwingen zonder een redelijke aanleiding, aanknopingspunt of anderszins ware grond en zonder de rechtsgrond inzichtelijk te maken. Er wordt misbruik gemaakt van de gelegenheid door een misverstand over niet medische noodzakelijk zorg op te voeren die toen een maand geleden gaande was in het ziekenhuis. Het misverstand heeft de zorgverlener zelf veroorzaakt in verband met ons kind. Vader had moeite om de Raad binnen te laten, omdat er geen ernstige zorgen en/of acute bedreiging was. De Raadsonderzoekers moesten ook onze Dochter zien. De vraag is hoe kunnen zij beoordelen en een vooroordeel over haar gezondheid en/of veiligheid hebben als zij geen wetenschappelijke universitaire medische opleiding en achtergrond hebben, hoe kunnen zij dan beoordelen als zij niet gekwalificeerd zijn? Hoewel er juist regelmatige controle bij de huisarts was die juist wel medisch verantwoord en gekwalificeerd is.

Het gesprek samen met de ouders en de Raad was goed verlopen dat werd ook vermeld in het contacten journaal van BJZ op 25 mei 2012 dat de Raadsonderzoekers het gesprek met ons goed vonden verlopen. Er zijn dingen besproken die de Raad van de ouders had willen horen. De Raad mededeelde dat ons huis er perfect uit zag, dat wij ouders liefdevol omgaan met ons kindje. Dat oma (mz) kraamzorg doet, en dat er veel vertrouwen in oma is. Ook zei de Raad dat ouders een valse start hebben gemaakt, dat het niet handig was geweest van vader, dat vader het wel snapt, dat vader een slimme intelligente man is, dat vader weet waar hij over praat, dat vader zijn theorie gereed heeft. Geloof van vader we zijn vrij als mens en moeten zelf onze keuzes maken. De Raad denkt dat vader die grenzen wel weet. De Raad bevestigd nogmaals dat ouders liefdevol voor het kindje zijn en dat de overtuiging niet zo ver gaat dat de ouders onverantwoorde risico’s zullen nemen en dat Dochter nu veilig genoeg is. Er werd een nieuwe afspraak gemaakt voor het huisbezoek. Hoewel vader zich daarna had bedacht en die afspraak schriftelijk had afgezegd en de Raad zich daar niets van aantrok. Terwijl oma (mz) elke dag langs kwam voor extra zicht voor alle nodige hulpverlening, de Raad wist dat want er waren meerdere telefonische gesprekken met oma (mz) dat alles goed met Dochter was.

-Op 6-06-2012: kwamen er die ochtend weer 2 nieuwe gezichten van de Raad ongewild langs om weer vrijwillig een huisbezoek af te dwingen, zonder weer een ware rechtsgrond of aanleiding te openbaren, zonder dat er een acute ernstige bedreiging was, of een ernstig vermoeden van kindermishandeling. Hoewel vader 2x eerder schriftelijk had medegedeeld dat vader beroep deed op het recht privacy en dat onze familieleven en privé familiesfeer gerespecteerd en gewaarborgd moesten worden. Het recht op gezinsleven! Die rust is door Rvdk en BJZ bruusk verstoord. We hadden eerder medegedeeld aan de Raad op 24-5-2012 en meerdere keren aangegeven dat zij onze rust, privacy en familie privésfeer bruusk verstoren. Zij gaven nogmaals geen gehoor en respect aan onze correspondentie van 30-05-2012 en 05-06-2012) het recht op rust, privacy en gezinsleven. Moeder en dochter waren die ochtend bij oma (mz).

De Raadsmedewerkers lijken niet de luisteren naar wat vader zegt want het lijkt alleen wat de Raad vind en zegt. Hierdoor geven de Raadsonderzoekers vader een wantrouwende indruk. De Raadsonderzoeker Mw. Vanessa van de G. maakt zich ernstige zorgen over de houding van vader omdat hij voor zijn rechten opkomt en zijn gezin beschemd en dat hij eist met rust gelaten te worden, vaders beroep op privacy. Juridisch had de Raad geen recht op onderzoek omdat er geen aanleiding, ware rechtsgrond en aanknopingspunt is van een ernstige acute bedreiging en/of een redelijk vermoeden van kindermishandeling zoals wordt vermeld in de WJZ: Art. 2J. Dit werd bevestigd door de juridische medewerker van vader. Volgens de Raad mochten we geen juridisch advies in winnen van de juridisch medewerker. De Raad vertrok weer want ze moesten intern overleggen. De Raad belde daarna moeder op met de mededeling en de bedreiging dat we verplicht moesten meewerken omdat er anders maatregelen zouden komen. Op diezelfde dag in de middag is er weer een gesprek geweest met het complete gezin. Volgens de Raad was niets meer op vrijwillige basis. Vader heeft aangeven mee te willen werken met een organisatie die te vertrouwen is, hoewel vader niet die indruk en duidelijkheid van de Raad heeft gekregen. Vader vroeg keer op keer noodzakelijke zorgvragen, wat de ware grond en wat de ernstige zorgen waren? Hoewel de Raadsonderzoekers weigerde om daar duidelijk noodzakelijk antwoorden op te geven.

De Raad ontkent de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de ouders omdat de ouders de ware belangen van Dochter behartigen en vertegenwoordigen. Het gaat om het recht dat ouders recht op privacy, ongestoord het recht op gezinsleven hebben en dat Dochter de best mogelijk gezondheidszorg krijgt dat afgestemd is op haar ware belangen waar ze juist recht op heeft. Volgens de Raad hebben we geen vrije keus en moesten we verplicht meewerken met het zogenaamde onderzoek, en ze dreigden met maatregelen als we niet meewerkten. Het is ons recht om niet met het onderzoek mee te werken en geen onnodige hulp hoeven te accepteren. Hoewel wij juist alle nodige hulpverlening binnen onze eigen netwerk hebben. Er werd medegedeeld dat zij de moeite namen om alles uit de kast te halen omdat vader bleef vertellen dat hij niet hoeft mee te werken. Dat betekent niet dat vader iets te verbergen heeft want dat betekent dat vader zijn privacy en gezin beschermd en niemand binnen hoeft te laten!.

De Raad maakt met moeder en samen met oma (mz) zonder vader de volgende dag een afspraak op kantoor. Vader vind het heel storend dat zijn gezin wordt lastig gevallen door ongewilde onpersoonlijke bemoeienissen van de Raad want zij zetten ons gezin onderdruk, de relatie van moeder en vader zetten ze tegen elkaar, zij veroorzaken veel onrust in onze liefdevolle relaties, verstoren de harmonie, veroorzaken problemen, chaos, crisis en veel onrust in ons gezin. Dochter is toen erg onrustig geweest door de bezoeken van de Raad. Volgens de Raad werkt vader niet mee, hoewel vader juist voor zijn rechten en privacy opkomt, om zijn gezin te beschermen.

Toelichting:
Het recht op privacy wordt omschreven als het recht om met rust te worden gelaten.
Privacy, privésfeer, privéleven of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. De Van Dale omschrijft privacy als de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven. (Bron: Wikipedia)

EVRM: Art. 8: Ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. UVRM: Art. 24: Ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd. UVRM: Art. 12: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin en huis. UVRM: Art. 3: Ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. UVRM: Art. 25.1: Ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid, het welzijn van zichzelf en zijn gezin.

-Op 7-06-2012: is moeder uitgenodigd samen met oma (mz) voor een gesprek met de Raad op kantoor zonder vader, om vader zo buiten spel en het gezin te houden. Volgens moeder was dit een zeer vernederend gesprek dat 1 uur lang vragenvuur was. Er werd zogenaamd een veiligheidsplan opgesteld zonder enig overleg van vader en moeder dat er zogenaamde veiligheidsafspraken waren gemaakt. Hoewel moeder mij vertelde dat ze anderhalve week te tijd had om te mogen beslissen. In het veiligheidsplan staat dat moeder en Dochter bij oma (mz) moeten gaan logeren. Dat moeder moet nadenken over haar eigen toekomst en die van vader. Dat de Raad contact opneemt met BJZ inzake de uitvoering van het veiligheidsplan en de aanvraag van Families First. Wanneer moeder besluit om terug te gaan naar vader, dat het alleen kan als Families First is opgestart en dat de ouders mee moeten werken aan de vrijwillige hulpverlening. Dat vader Dochter zijn eigen dochter alleen mag zien bij oma (mz) in de aanwezigheid van moeder en oma (mz). Dat moeder en vader mee werken aan het Raadsonderzoek. Dat moeder zonder vader de huisarts en CB bezoekt. Wanneer er een escalatie optreedt dat oma de politie moest gaan bellen. Volgens de Raad waren deze zogenaamde afspraken nodig wat gewoon bevelen zijn om zogenaamd de veiligheid van Dochter te waarborgen? De Raad mededeelde aan moeder dat we mee moesten werken aan Families First en dat het al zeker was dat er een ondertoezichtstelling kwam, en als moeder alleen verder ging dat ze OTS en een gezinsvoogd kreeg, maar geen FF. De Raad dreigden steeds met de rechter en uithuisplaatsing!

-Op 8-06-2012: in de beschikking van de Raad op 8 juni een mondeling verzoek heeft gedaan, en later schriftelijk bevestigd, strekkende tot ondertoezichtstelling van de minderjarig en deze te doen voorafgaan door een voorlopige ondertoezichtstelling.

De beoordeling
Over de grond van de overlegde stukken is de kinderrechter van oordeel dat het dringend en onverwijld noodzakelijk is de minderjarige, hangende een nader in te stellen onderzoek naar de vraag of de ondertoezichtstelling geboden is, voorlopig onder toezicht te stellen voor een termijn van ten hoogte 3 maanden.

Het verhoor van de belanghebbende kan niet worden afgewacht zonder onmiddellijk en ernstig gevaar voor de minderjarige.

De beslissing
Stelt, hangende het onderzoek, de minderjarige voorlopig onder toezicht voor de duur van 3 maanden met benoeming van: de Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam (hierna: de stichting), tot stichting in de zin van de Wet op Jeugdzorg.

Deze beschikking is mondeling gegeven door mr. B.M.M. E. kinderrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Toelichting: Wij kregen pas op de 13de de beschikking van de advocaat, wij wisten niets van deze uitspraak, allemaal achter onze rug om!)

In folder van de RvdK: Maatregelen van kinderbescherming; bron:(www.kinderbescherming.nl)

Ondertoezichtstelling
Als de rechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, krijgt het kind een gezinsvoogd toegewezen van Bureau Jeugdzorg (BJZ). Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders behouden beperkt het gezag over hun kind en blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft. In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan echter in het belang van het kind besluiten om hem (tijdelijk) in een pleeggezin of tehuis te plaatsen. Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad de rechter om een voorlopige ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing verzoeken. Tijdens deze voorlopige ondertoezichtstelling zet de Raad het onderzoek voort.

Voorlopige ondertoezichtstelling
Als een kind ernstig en onmiddellijk gevaar loopt, moet hij snel uit huis geplaatst kunnen worden. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan aan de rechter verzoeken om een ondertoezicht-stelling uit te spreken en deze voorlopig op te leggen. Er wordt meestal tegelijk om een machtiging uithuisplaatsing verzocht. Als de rechter het verzoek inwilligt, dan wordt een gezinsvoogd benoemd die de ondertoezichtstelling en de uithuisplaat­sing uitvoert en begeleidt. De rechter hoeft het kind, de ouders of andere betrokkenen niet te spreken voor hij deze beslissing neemt. Wel moet hij hen binnen veertien dagen na de uitspraak alsnog horen. Een voorlopige ondertoezichtstelling duurt maximaal drie maanden. Tijdens de voor­lopige ondertoezichtstelling zet de Raad het onderzoek naar de gezinssituatie voort. Ook houdt de Raad contact met de gezinsvoogd die het kind en de ouders begeleidt. De Raad kan binnen drie maan­den aan de rechter vragen om de onder­ toezichtstelling voor de duur van een jaar uit te spreken.

Het doel van de ondertoezichtstelling – ook wel OTS genoemd – is om een oplossing te vinden voor de problemen die de ontwikkeling van uw kind bedreigen. Voorbeelden van zulke bedreigingen lopen uiteen van mishandeling van het kind tot een vastgelopen relatie van de ouders waaronder het kind ernstig te lijden heeft. In deze brochure noemen we dit soort problemen opvoedingsproblemen. Soms slagen ouders er niet in om zelf of met hulp van anderen de opvoedingsproblemen aan te pakken en te zorgen voor een oplossing.
De ondertoezichtstelling moet er dan toe leiden dat de situatie waarin het kind opgroeit verbetert, zodat zijn ontwikkeling geen gevaar meer loopt. Een gezins­voogd ziet er op toe dat dit gebeurt.

De gezinsvoogd
De gezinsvoogd is belast met de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Hij moet erop toezien dat de opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van uw kind bedreigen, worden opgelost. De gezinsvoogd begeleidt en ondersteunt u en uw kind. Ook brengt hij de hulpverlening aan uw gezin op gang. Zo nodig geeft de gezinsvoogd aanwijzingen die u en uw kind moeten opvolgen.

Plan van aanpak
Hoe de hulpverlening aan uw gezin precies verloopt, is erg afhankelijk van uw situatie. U en uw kind hebben een belangrijke inbreng in het plan van aanpak. Er komt bijvoor­beeld in te staan hoe u de problemen wilt oplossen, welke toekomstplannen u heeft en welke afspraken u maakt. De gezinsvoogd sluit met zijn plan van aanpak aan op de doelen die u wilt bereiken. Als de gezinsvoogd dat nodig vindt, worden andere hulpverleningsinstanties ingeschakeld. Ook kan hij besluiten dat het beter is dat uw kind uit huis geplaatst wordt (zie ook de tekst op pagina 11). Zodra het plan klaar is, krijgen u en uw kind een exemplaar. Als daar aanleiding voor is, kan het plan tussentijds aangepast worden.

-Op 11-06-2012: waren beiden ouders op het kantoor van de toenmalige gezamenlijk advocaat die vader had geregeld. Op dat moment belde er iemand van de Raad genaamd ene Dhr. Arend L. met vader er werd medegedeeld op een zeer onvriendelijke toon dat we ons niet aan de afspraken hadden gehouden van het zogenaamde veiligheidsplan van datum 7-06-2012, terwijl er net 4 dagen verstreken zijn, en dat we met spoed op kantoor van de Raad moesten verschijnen, terwijl er nog ruim 10 dagen bedenktijd was, want dat werd moeder en oma (mz) verteld door de Raad. Onze advocaat vertelde ons dat ze als een oost-duitse politie werken, dat het heel erg is, dat ze steeds dieper interveniëren zoals een narcistische organisatie omdat ze zich gekrengd voelen. Dat zij de volledige confrontaties aangaan en zich mobiliseren. Hij belde gelijk met de Raad en vroeg aan de Dhr. Arend L. wat het probleem was, de zorgen ging om Dochter vanwege het veiligheidsplan, omdat de Raadsonderzoeker reageerde als een gebeten hond vond hij het opmerkelijk van een professionele organisatie.

Volgens onze vorige advocaat gaven ze een oekaze omdat we direct op kantoor moesten verschijnen, hij weigerde dit omdat hij eerst het dossier wilde bestuderen en daarna pas een afspraak wilde maken. Hij noemt dit geen afspraken, want wat de Raad maakt zijn bevelen en dat de Raad een bevel houding heeft. Hij zei tegen de Raad dat zij de strijd met de ouders zijn aangegaan, en dat hij bereid was dit voort te zetten omdat ze van het Nederlandse recht een Oekraïense recht maken terwijl dit niet de bedoeling is. Hij vroeg of er al een beschikking bekend was hoewel de Raadsonderzoeker weigerde samenwerking en wilde geen tekst van de beschikking bekend maken. Volgens onze advocaat moet de Raad de rechtsmiddelen die daar tegen over staan bekend maken aan de cliënt, hoewel de Raad geen duidelijkheid geeft omdat de beschikking aan de cliënt nog niet bekend gemaakt was. Hierdoor verbrak de Raadsonderzoeker het telefonisch gesprek. Onze advocaat wist ook niet zeker of er al een uitspraak van de kinderrechter was gedaan, hoewel volgens hem had de Raad al wat geregeld met de rechter. Hij deelde ook mee dat ze op een autoritaire en fascistische manier werken.

Rond 3 uur op diezelfde dag zijn beiden ouders voor een afspraak bij het antroposofische consultatie bureau geweest. Vader heeft dat zelf geregeld en daar bewust voor gekozen omdat ze onafhankelijk werken en omdat ze aansluiten op de behoeften en zorgwensen van vader. De huisarts en verpleegkundige hebben onze dochter toen grondig van top tot teen onderzocht, er waren natuurlijk geen bijzonderheden opgemerkt. Dochter is altijd kern gezond bij ons geweest, er werd medegedeeld dat onze dochter een top geboorte score had, dat heel bijzonder is. Volgens de verpleegkundige was die couveuse daarom ook niet nodig geweest, en dat Vitamine-K ook niet goed is voor baby’s omdat hun nieren dan nog niet genoeg ontwikkeld zijn. De huisarts vond het vreemd waarom het ziekenhuis een AMK melding heeft gemaakt, en waarom BJZ/RvdK hier zo’n toestand van maken omdat het volgens hem het recht van vader was.

-Op 12-06-2012: belde onze toenmalige Advocaat en vroeg of het goed was dat BJZ langs kwam samen met een antroposofische therapeut. Vader stemde hiermee in akkoord omdat hij dacht dat er harmonische oplossingen zouden komen en ons met rust gingen laten, helaas was niets minder waar. Er kwamen weer 2 nieuwe gezichten van BJZ langs die opnieuw met een zogenaamd veiligheidsplan kwamen dat we moesten ondertekenen. Moeder heeft het ondertekend, hoewel vader juist weigerde te ondertekenen omdat er geen ware aanleiding is. Omdat er totaal geen problemen zijn, geen acute crisis, spoedeisende ernstige bedreigende situatie en de ontwikkeling van onze dochter niet in gevaar was. Want de vorige dag waren we nog voor een grondige controle voor haar gezondheid bij het CB, er waren nogmaals geen bijzonderheden gevonden! Dochter was altijd kerngezond bij ons. Nadat de BJZ-medewerkers waren vertrokken was onze dochter ineens erg onrustig hierdoor geworden. Later die avond rond 23.00 uur stond een team van de politie met de 2 zelfde voorlopige-gezinsvoogden met een rechterlijke machtiging aan de deur; te zien op (Bron: https://www.youtube.com/watch?v=sX-WrmGE1Ls)

Dochter is onterecht onder valse gronden uithuisgeplaatst. Dochter is door alle onterechte en ongewilde bemoeienissen van BJZ/RvdK erg onrustig en een gespannen baby geworden dat haar natuurlijke en harmonische ontwikkeling ernstig belemmert. Sinds Dochter in een pleeggezin zit tegen onze en haar wil vertoont ze ineens symptomen van kindermishandeling. Onze dochter wordt hierdoor ernstig in haar geestelijke, lichamelijke, mogelijke zedelijke belangen en gezondheid bedreigt. Onze dochter is vele malen slechter af bij BJZ! Bij BJZ krijgt ze niet de noodzakelijk zorg dat afgestemd is op haar ware belangen en behoeftes! Dochter heeft bij haar natuurlijke liefhebbende zorgzame ouders hier nooit last van gehad. Voor haar ware belangen en behoeftes hoort ze gewoon veilig bij haar liefhebbende zorgzame-ouders te zijn.

In het veiligheidsplan van 12-06-2012 staat: Om zicht te krijgen op de thuissituatie en om de veiligheid van Dochter te waarborgen stelt Bureau Jeugdzorg daarom dit veiligheidsplan op met de volgende afspraken:

1. Bureau Jeugdzorg (BJZ) dient een aanvraag in voor de intensieve hulpverlening voor ambulante spoedhulp van STEK.
2. Ouders bezoeken met Dochter het consultatiebureau en zij komen hun afspraken na.
3. Ouders bezoeken met Dochter de huisarts als zij medische zorg nodig heeft.
4. Ouders werken actief mee met alle hulpverlening die ingezet wordt door Bureau Jeugdzorg waaronder ambulante spoedhulp.
5. Ouders zijn bereikbaar voor Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en Ambulante Spoedhulp.
6. Ouders gaan akkoord met bovengenoemde punten en ondertekenen dit veiligheidsplan ter bevestiging.

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt in het kader van gedwongen hulpverlening ter voorkoming van een uithuisplaatsing. Wanneer ouders zich niet aan de bovenstaande afspraken houden, zal Bureau Jeugdzorg overwegen om met spoed een machtiging uithuisplaatsing te verzoeken voor Dochter.

Toelichting:
Ambulante Spoedhulp van STEK is bedoeld voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar, die een crisis of spoedeisende situatie ervaren en er zelf niet meer uitkomen. Misschien heeft u geen grip meer op uw kind, weet u niet meer hoe de opvoeding nu verder moet, loopt de ontwikkeling van uw kind gevaar, of is de thuissituatie onhoudbaar. Wanneer u zich geen raad meer weet, u het gevoel heeft er alleen voor te staan, of u niet in staat bent de situatie te veranderen, kan Ambulante Spoedhulp uitkomst bieden. Het kan ook zijn dat Bureau Jeugdzorg aangeeft dat de situatie in uw gezin dermate zorgelijk is dat er met spoed hulp moet worden geboden. (Bron: http://www.stekjeugdhulp.nl/contents/uploads/aanbod-SR/152_1.ambulante-spoedhulp.pdf)

Vader heeft na de UHP van zijn dochter toch nog het zogenaamde veiligheidsplan ondergetekend en opgestuurd naar BJZ omdat hij de ernst van een UHP niet in zag! Moeder heeft niets misdaan, omdat vader eigenwijs is en de discussie aangaat betekent niet dat moeder daarvoor gestraft hoort te worden. Dat moeder haar dochter maar 1 uur per week ziet ondersteund niet een natuurlijke liefhebbende familie- en moederband. Hoewel verbreekt juist elke liefdevolle verband! Dit zorgt voor oudervervreemding! Vader heeft zijn dochter al bijna 3 maanden niet meer gezien! BJZ zetten moeder onderdruk door te vertellen dat ze niet meer met vader om mag gaan, en dat ze een andere Advocaat moest nemen want anders zal zij nooit meer haar dochter terug zien! Er wordt in de rapporten door de RvdK/BJZ verdraait dat moeder onderdruk van vader staat, dat ze afstand van van vader houd, dat moeder geen eigen keuzes kan maken. Hoewel moeder juist een zelfstandige vrouw is die eigen keuzes maakt, want vader overlegd juist eerst altijd alles met moeder en vraagt haar voor alles om toestemming!

Toelichting:
Vader heeft ernstige twijfels over het zogenaamde veiligheidsplan van Rvdk/BJZ. Want vader heeft de volgende zorg vragen?:
a.) Waarom STEK-hulpverlening? Want ons gezin heeft geen problemen en/of een acute crisis of spoed situatie! Hoewel sinds Dochter UHP is, zijn er hierdoor gezins-problemen ontstaan!
b.) Hoe noemen jullie dit harmonische afspraken? Als het bevelen zijn vanuit een bevel houding?
c.) Hoe noemen jullie dit harmonische hulpverlening als jullie passief jullie wil opdringen door dwang, bedreiging en intimidatie? Hoewel wij de ouders juist alle nodige hulpverlening hebben binnen onze eigen netwerk?
d.) Hoe kunnen jullie vooroordelen, en beoordelen over de gezondheid en veiligheid van onze dochter als BJZ/RvdK geen wetenschappelijke, universitaire en/of medische achtergrond of opleiding heeft, en niet professioneel gekwalificeerd is. Hoewel de huisartsen dat wel zijn waar de ouders voor regelmatige controle voor de gezondheid juist langs gingen. Ook al was er iets mis dan werd dat opgemerkt door de huisartsen en oma (mz) die kraamverzorgster is en dagelijks langs kwam.
e.) Hoe kunnen jullie de veiligheid van Dochter 24×7 uur per dag controleren? Als wij de ouders 24×7 zicht en controle over haar hadden.
f.) Waarom UHP? Want oudervervreemding is een vorm van ernstige psychische kindermishandeling!

-Op 20-06-2012: in de beschikking staat dat de rechter vind op de belangrijke punten omtrent dat Dochter zo snel mogelijk met moeder herenigd hoort te worden, waarom wordt dit dan niet gedaan?

-Op 24-07-2012: had vader een afspraak op kantoor bij de Raad voor de Kinderbescherming, na 3 kwartier vragenvuur over de relatie met moeder deed vader zijn verhaal, ook te lezen in Bijlage 3 van het Raadsrapport van 15-08-2012:

Wij zijn altijd een perfect gelukkig harmonieus liefdevol gezin geweest, onze leven stond vol in de bloei, en stonden beiden op het punt om een familie-onderneming/bedrijf te beginnen. Wij geven altijd onze dochter alle nodige liefde, aandacht en zorgen van de hele wereld . De vader en moeder van Dochter hebben samen met elkaar vertrouwd besloten om onze ware liefde met elkaar te verenigen, om in vrijheid te vrijen om onze eigen natuurlijke liefhebbende kind op de wereld te brengen uit onze eigen ware liefde, dit is onze eigen bewuste keuze geweest, omdat we zoveel liefde voor elkaar voelde, hebben we de zwangerschap bewust gepland. Onze dochter is onze ware liefde, wij de ouders zijn het natuurlijke en levende bewijs dat onze dochter uit ware liefde is gemaakt. Wij hebben onze dochter veel lief, en onze dochter heeft ons lief.

In het ziekenhuis was het vader die extra verantwoorde zorg wensen voor zijn eigen dochter had, zoals dat hij wilde dat er langer werd gewacht om de navelstreng door knippen zodat de baby meer gezonde stamcellen en bloed tot zich kon nemen. Ook wilde vader dat onze dochter daarna natuurlijk veilig opwarmde op de borst van moeder, voor hechting en moederliefde, en zodat ook aan de borst gelijk moedermelk gedronken kon worden. Helaas werd ons kindje van ons gescheiden zonder goeden reden in de couveuse gelegd, waardoor hechting problemen kunnen ontstaan, ik de vader wilde dat juist voorkomen en vond het zielig, maar heb niets verboden, of ooit iemand bedreigd of bedreigde taal geuit. Heb ook nooit last gehad van psychische of psychiatrische problematiek gehad, en heb nooit verwarde taal gebruikt of geuit. Zoals dat zogenaamd word beweerd.

Ook wilde ik Dochter een natuurlijke biologische variant van vitamine K toedienen, en geen onnatuurlijke synthetische vorm die zeer toxische schijnt te zijn. De bloed prikken waren zogenaamd nodig voor het lage geboorte gewicht, terwijl onze dochter ruim boven het gemiddelde geboortegewicht was, gaf ik de vader geen toestemming omdat het onzinnig was, en omdat ik me dochter met liefde op de wereld wilde verwelkomen, zonder onnodige en niet medische noodzakelijke zorg dat onnodig stress, pijn en leed veroorzaakt . Hoewel vader beroep deed op zijn rechten waar de zorgverlener gehoor aan moet geven dat de een cliënt/ouder recht op om geen toestemming te geven voor medische handelingen. Er waren daarna goeden afspraken gemaakt dat vader alle medische handelingen gewoon zal accepteren, en zijn gewoon allemaal doorgegaan en uit alle uitslagen bleek onze dochter gezond te zijn.

Onze dochter was altijd kern gezond en gelukkig bij ons er waren nooit ernstige zorgen omtrent haar veiligheid en ontwikkeling! Er was regelmatige controle bij de huisarts en consultatie bureau. Onze dochter was altijd vrolijk, lachte veel, huilde weinig, was altijd een ontspannen baby, had nooit last van stress en/of spanningen, overstrekte zich nooit, heeft nooit last gehad of werd nooit bedreigd in haar motoriek en problemen in haar ontwikkeling, ze heeft nooit last gehad van een mongolenvlek dat trouwens een onschuldige goedaardige pigmentvlek is die zelf op korte duur verdwijnt. Haar ontwikkeling is altijd bij ons veilig gewaarborgd geweest. Onze dochter woonde in een veilige stabiele zelfstandige leef en woonomgeving waar 24/7 uur zicht en controle was, en totaal geen problemen waren. De huisarts is paar minuten van ons om de hoek verwijdert als er iets gebeurde in geval, en 112 kan elk moment voor spoed meldingen. Wij hebben alle nodige hulp van onze vele familieleden die ons allemaal hartelijk bijstaan en ook allemaal met succes kinderen hebben opgevoed, en ons gezin allemaal het besten wensen en helpen met de opvoeding van onze Dochter.

Onze dochter zult altijd alle noodzakelijke medische zorg krijgen wanneer ze dat juist nodig heeft, wij de ouders, ik de vader, en moeder zouden dat haar nooit noodzakelijke zorg ontnemen. Wij zullen haar nooit pijn doen of haar in gevaar brengen, omdat we ontzettend veel met ons hart van onze lieve dochter zielsveel houden. Wij zullen haar altijd verzorgen en beschermen totdat de dood ons met liefde scheid. Wij zijn de natuurlijke ouders van Dochter, die haar vertegenwoordigen en haar ware belangen behartigen. Ik de vader heb de allerbeste en extra zorgwensen voor mijn dochter, omdat ik mijn dochter op een verantwoorde natuurlijke holistische en antroposofische leerwijze en levensweg met natuurgeneeskunde met biologische principes te volgen. Dat betekent ook dat ik als verantwoordelijk ouder het recht heb om vaccinaties te weigeren, vooral als het blijkt uit een grootschalig onderzoek dat gevaccineerde kinderen 2 tot 5 meer kans op kinderziektes hebben. Onze gelukkig harmonieuze gezin is verwoest en uit elkaar gewricht door de medewerkers van Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming, die zogenaamd opkomen voor de belangen van ons kind en ware belang van ons gezin? is mij de vraag of zij wel goed hun werk hebben verricht? Want voor ons gevoel en verstand is er ons veel onrecht, leed en ernstige emotionele schade aangedaan aan ons gezin als geheel, aan de vader en moeder die vreselijk hun bloedeigen liefdevolle eigen kind missen. Omdat Dochter onterecht van ons is weg gehaald en is beroofd van haar natuurlijke liefhebbende zorgzame ouders. Ook als zou ik de slechte vader ter wereld zijn, dat is geen reden waarom onze dochter niet bij haar liefhebbende zorgzame natuurlijke biologische moeder zou mogen zijn of andere belangrijke familieleden die het beste voor Dochter hebben, en haar veel liefde en aandacht willen geven. Want ze is altijd gehecht en verbonden met haar moeder en met ons, en onze familie geweest. Want onze dochter zal altijd van ons zijn, en zal altijd met ons verbonden zijn, want wij hebben haar met onze ware liefde gemaakt. Er is ons is veel leed, pijn en onrecht aangedaan. Een kind vervreemden van zijn ouders veroorzaakt ernstige psychische kindermishandeling, waardoor trauma’s, hechting stoornissen en ontwikkelingen problemen kunnen ontstaan. De ernstige zorgen die worden gemeld door de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg te Rotterdam zijn onjuist en onterecht omdat er nooit ernstige zorgen waren.

Het voldoet niet aan waarheidsvinding. Ik de vader van Dochter heb meerdere malen gevraagd wat de ernstige zorgen dan precies waren, hoewel deze noodzakelijke vraag nog steeds onbeantwoord is gebleven. De zorgen die worden gemeld zijn valse meldingen, en zijn verzonnen zorgen die niet bestaan. Er is nooit een eerlijke rechterlijke onderzoek geweest. Er is nooit een eerlijke procedure en rechtszaak geweest. Jullie hadden geen recht op onderzoek, jullie moesten ons met rust laten. Wij hebben recht op privacy, recht op rust. Wij hebben recht op familie en gezinsleven! Wij hebben recht om de ware belangen van onze dochter te behartigen. Wij hebben het recht om Dochter alle liefde, aandacht en zorgen van de hele wereld te geven. Wij hebben het recht om ons eigen kind op te voeden met liefde. Wij als ouders komen op voor het ware belang van ons eigen kind. Onze Dochter heeft het recht om met omgaan van beiden ouders, en haar ouders te kennen. Wij hebben het recht op gezinshereniging! Wij hebben nogmaals recht op een gezinsleven, onverstoord in alle rust en privacy te leven. Onze liefdevolle en goede intenties zijn nooit gerespecteerd. Er is nooit naar ons geluisterd. Het wordt ons niet gegund om als een harmonieus evenwicht gelukkig gezin verder te leven. Onze kind is onterecht van ons afgenomen, en onze liefdevolle relatie is kapot gemaakt, onze relatie werd door jullie onderdruk gezet, en werd gedreigd dat moeder niet meer met vader mocht omgaan, anders zal ze nooit meer een bezoekuurtje krijgen en haar dochter terug zien of krijgen. Uit alle angst heeft ze de liefdevolle harmonieuze relatie van vader verbroken. Ons gezin is gebroken…Wij willen alsnog alle nodige hulpverlening accepteren en willen alles doen om onze eigen dochter terug te krijgen, en om ons gezin te herenigen A.U.B.

Nadat vader dit verhaal van 2 A4’tjes had voorgelezen en overhandigde werd vader medegedeeld door de Raadsonderzoeker Mw. Vanessa van de G. dat ze de ondertoezichtstelling/ uithuisplaatsing met 1 jaar lang gaan verlengen omdat ze vind dat er onvoldoende verandert is? Dat vind vader erg bizar voor woorden, en zegt tegen de Raadsonderzoekers dat zij ons, moeder en zijn dochter hiermee permanente onherstelbare emotionele schade aandoet, want als een kind van zijn liefhebbende zorgzame ouders wordt beroofd, weggehaald is een ernstige vorm van psychische kindermishandeling, plus dat het de ouders veel leed en emotionele schade aan doet. Dit wordt ons allemaal onterecht aangedaan. Dit wordt allemaal te veel voor vader, hij staat op en beëindigd het gesprek met een emotionele gemengde gevoelens.

Op 8-08-2012: vader is weer op kantoor bij de Raad voor de kinderbescherming hij had persoonlijk een afspraak met de teamleider Dhr. B. gemaakt, bij het verhoor waren de Teamleiders Dhr. B. en Dhr. Peter van D. aanwezig. Vader had gehoopt op een harmonische gesprek, hoewel het een verhoor was, want de teamleiders gingen geen menselijk dialoog met vader aan, zij bleven zwijgen, en mededeelden dat zij alleen schriftelijk antwoord gaan geven op de vragen van vader. In de brief van de Raad op 14-08-2012 staat:

In deze brief zullen zo goed mogelijk trachten antwoorden te geven op de door u gestelde vragen. Omdat een aantal vragen sterk in elkaars verlengde hebben we de beantwoording geclusterd.

Vraag: Waar is het bewijs van mishandeling? Hiervoor verwijzen wij naar de rapportage, waarvan u de rapportage nog toegezonden krijgt.

Vraag: Waarom wordt de voorlopige maatregel verlengd? Zoals wij in gesprek aangegeven hebben, is het onderzoek in de afrondende fase. Het is aan de Kinderrechter om te bepalen of en zo ja welke maatregel er in het vervolg op de voorlopige ondertoezichtstelling moet worden uitgesproken.

Vraag: Wat onderzoekt de Raad? De Raad onderzoekt of er sprake is van dusdanig bedriegende situatie dat een kinderbeschermende maatregelen en een uithuisplaatsing voor uw dochter geïndiceerd is. Hoe het onderzoek concreet is ingevuld, staat vermeld in de rapportage.

Vraag: Hoe verloopt het onderzoek? Zoals eerder gesteld bindt het onderzoek zich in afrondende fase. Dat betekent dat de raadsonderzoekers bezig zijn met het opstellen van het conceptrapport. Zoals gebruikelijk ontvangt u dat ter inzage en krijgt u de gelegenheid op de inhoud er van te reageren. Uw reactie wordt overgebracht aan de Kinderrechter.

Waarom wordt dochter niet teruggeplaatst? Voor het beantwoorden van deze verwijs ik naar de rapportage.

Vraag: Wat zijn de zorgen van de Raad? Wat zijn de zorg van de Raad m.b.t. mijn dochter? Voor het beantwoorden van deze verwijs ik naar de rapportage.

Vraag: U verzoekt harmonieuze samenwerking? De Raad is erop gericht in ieder onderzoek zo goed mogelijk samen te werken met ouders en kinderen. Ook in dit onderzoek is dat nadrukkelijk de opzet geweest. Wij beseffen terdege dat wij als Raad zeer ingrijpende keuzes moeten maken, die bij ouders en kinderen heftige emoties kunnen oproepen. Onze medewerkers hebben zich ook in uw situaties voor 100% ingezet om een werkbare verhouding tot stand te brengen. Helaas moeten we met u constateren dat u daar door uw opstelling een groot aandeel in heeft gehad. Natuurlijk blijven wij streven naar een zo werkbaar mogelijke verhouding.

Vraag: Waar om krijgt dochter niet de zorg die zij nodig heeft / op haar is afgestemd? Het Bureau Jeugdzorg stadsregio Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorlopige ondertoezichtstelling. Voor vragen over de verzorging van uw dochter verwijzen wij graag naar deze instelling.

Vraag: De Kinderrechter heeft op 19 juni uitgesproken dat dochter en moeder z.s.m. herenigd moeten worden; waarom gebeurt dit niet? Zoals eerder gezegd zal de Kinderrechter in een later stadium een beslissing nemen over de eventuele definitieve ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Vraag: Waarom heeft mijn dochter gene recht om beide ouders te leren kennen en een familieband met moeder op te bouwen? De Raad hecht grote waarde aan het opbouwen en in stand houden van relaties tussen ouders en kinderen. Dit moet echter wel op een verantwoorde wijze plaatsvinden. Zolang er sprake is van een ondertoezichtstelling is de verantwoordelijkheid van de gezinsvoogd om samen met alle betrokkenen te werken aan een situatie waarin ouders en kinderen een verantwoorde relatie kunnen opbouwen en onderhouden.

Vraag: Waarom is er geen recht op gezinshereniging? Waarom zijn de mensen- en kinderrechten niet van toepassing op dochter / vader / moeder? Waarom heeft het gezin geen recht op rust en een natuurlijke gezinsleven? Deze vraag refereert aan de keuze doe aan het einde van het onderzoek door de Raad gemaakt zal worden m.b.t. een al dan niet definitieve ondertoezichtstelling. Al eerder heb ik m.b.t. de uitslag van het onderzoek verwezen naar het raadsrapport dat u nog zal worden toegezonden.

Vraag: Waar is de Jeugdzorg voor dochter? De Raad is van mening dat uw dochter op dit moment de zorg krijgt die zij nodig heeft. Over het vervolg zal de Kinderrechter nog een beslissing genomen worden.

Vraag: Waarom gaat de Raad niet voor ware belangen en behoeften? Waarom kunnen de ouders de ware belangen van dochter niet behartigen en vertegenwoordigen; ouders hebben toch niets misdaan? Voor het beantwoorden van deze vraag moge ik verwijzen naar de raadsrapportage.

Vraag: Waarom staan er verdraaiingen in het rapport; waarom geen waarheidsvinding? Deze vraag is niet te beantwoorden omdat er nog geen raadsrapportage is. U krijgt nog het conceptrapport en u krijgt de gelegenheid op de inhoud hiervan te reageren. Uw reactie kunt u desgewenst rechtstreeks aan de Kinderrechter doen toekomen dan wel via een door in te schakelen advocaat.

Vraag: Heeft dit gesprek nog invloed op het onderzoek; hoe gaat het gesprek invloed geven op het onderzoek? Het doel van het gesprek was u de gelegenheid te geven uw vragen m.b.t. het onderzoek te stellen. Inhoudelijk heeft het gesprek geen invloed op het raadsonderzoek. Wij hopen dat het gesprek en de beantwoording van uw vragen ertoe bijdraagt dat er een betere verhouding tussen u en de Raad ontstaat.

Vraag: Waarom kijkt de Raad niet naar de toekomst en alleen maar naar het verleden? In het onderzoek is de Raad erop gericht om zowel de zwakke kanten als de sterke kanten van gezinssituatie in beeld te krijgen. Wij doen dat juist om naar de toekomst toe aanknopingspunten te vinden voor een verbetering van de gezinssituatie.

Vraag: Hoe omschrijft de Raad het gedrag van vader, wanneer hij emotioneel is? Voor het beantwoorden van deze vraag moge ik verwijzen naar de raadsrapportage.

Vraag: Wat vindt de Raad van de Jeugdzorgmaffia? Er bestaat geen Jeugdzorgmaffia. Eerder verzocht u om een meer harmonieuze verhouding met raadsmedewerkers. Het telkens herhalen van dit soort uitlatingen draagt hierin niet bij.

Vraag: Hoe kan de Raad een harmonies gezin garanderen, zonder bemoeienis van derdem? Ook deze vraag refereert aan de uitkomst van het onderzoek. Ik moge wederom verwijzen naar de rapportage.

Vraag: Waarom geef de Raad bevelen i.p.v. harmonieuze afspraken? De Raad is niet in de positie om ouders te bevelen. Wel trachten wij heldere afspraken met de ouders te maken, waarin ook de consequenties worden bepaald indien ouders zich niet aan de afspraken houden. Gelet op de raak en rol van de Raad voor de Kinderbescherming is het houden aan afspraken door de ouders geen vrijblijvende zaak. De Raad heeft als enige instantie de mogelijkheid om de Kinderrechter te vragen een (voorlopige) kinderbeschermende maatregel uit te spreken.

Toelichting: op https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com zijn veel schandalige feiten over het wanbeleid van Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming te vinden. Waar ons harmonieuze gezin onterecht slachtoffer van is geworden en ons veel leed en onherstelbare emotionele schade is aangedaan.

Commissie Samson die onder leiding van oud procureur-generaal mevrouw mr. Samson die onderzoek doet naar seksueel kindermisbruik bij Jeugdzorg concludeert dat kinderen bij Jeugdzorg vier keer meer kans hebben op seksueel kindermisbruik. (Bron: http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl)

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarvan een concept in handen is van RTL Nieuws. Volgens Peter Cuyvers is er een krankzinnig systeem geschapen bij Bureau Jeugdzorg. Dat Jeugdzorg jaarlijks 10 miljard euro wordt besteed aan de hulpverlening aan gezinnen, hoewel een kwart daarvan bespaard kan worden, dat is 2,5 miljard euro aan verspilling en dat gezinnen met minder hulpverlening beter af zijn. (Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3237266/2012/04/07/Een-probleemgezin-kost-overheid-zeker-40-000-euro.dhtml) (http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/07_juli/28/binnenland/miljardenverspilling-bij-hulp-aan-probleemgezinnen.xml)

Volgens Tweede Kamerlid voor de VVD Brigitte van der Burg komen er veel te veel hulpverleners bij gezinnen.”. Uit onderzoek bleek dit weekeinde dat elk jaar 2,5 miljard euro wordt verspild door bureaucratie en een gebrek aan samenwerking bij de diverse betrokken instanties. (Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/12648493/___Te_veel_hulp_probleemgezin___.html)

Hechting speelt een essentiële rol bij de emotionele en sociale ontwikkeling van een kind.
Auteur: Drs. Tamar de Vos – van der Hoeven.
Het verloop van hechting tussen ouder en kind. Hechting is het verlangen, de behoefte van een mens, een jong kind in dit geval om de nabijheid te zoeken van een of meerdere specifieke personen. Baby’s zijn er van nature op ingesteld een hechte liefdevolle relatie aan te gaan met tenminste een persoon. Deze relatie biedt het kindje veiligheid, geborgenheid en voldoening. Hechting speelt een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind en is essentieel voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Het helpt een kind om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die zich goed hebben kunnen hechten aan een of meerdere personen in het eerste jaar van hun leven sociaal emotioneel beter functioneren dan kinderen die niet de mogelijkheid hebben gehad zich veilig te hechten. De kinderen met een goede hechting blijken beter te kunnen omgaan met tegenslagen, hebben een beter gevoel van eigenwaarde, zijn sociaal vaardiger, weerbaarder, leergierig en minder angstig.
(Bron: http://www.opvoedadvies.nl/hechting.htm)

Ouderverstoting en oudervervreemding een ernstige vorm van psychische kindermishandeling.
Auteur: Prof mr.G.P. Hoefnagels
Het frustreren van contact met een ouder is het begin van ouderverstoting. Ouderverstoting en oudervervreemding zijn vormen van psychische mishandeling van kinderen, een bedrieglijk systeem waarvan de gevolgen een leven lang kunnen duren. Kort samengevat bestaat het oudervervreemdingssyndroom uit de volgende elementen:
1. PAS-kinderen vinden in hun ouders geen rol meer voor identificatie, noch bij de vader noch bij de moeder, noch voor hun relatie met jongens noch voor hun relatie met meisjes.
2. Ze lijden aan valse inschattingen van de werkelijkheid, ook op latere leeftijd, ook in andere maatschappelijke situaties. Ze zijn geprogrammeerd dingen te geloven die niet kloppen met hun eigen observaties en ervaringen.
3. Ze lijden aan verwarring en twijfel aan zichzelf en hebben een laag zelfrespect. Ze neigen niet zelden naar psychotische ontsnappingen aan de werkelijkheid –reality-testing-. (Afhankelijk van de persoon, noemt Gardner relaties van PAS
met psychosen zoals paranoia, hysterie of psychopathie. In relatie tot psychopathie wijst Gardner op het gebrek aan schuldgevoelens voor de effecten van laster op de verstoten ouder.)
4. Het geeft het (volwassen) kind een diep gevoel van verlies van een geliefde ouder.
(Bron: http://www.ouderverstoting.nl/artikelen/PHoefnagels_maart2004-ouderverstoting-en-oudervervreemding.htm)

Conclusie: Omdat vader volgens de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg zogenaamd niet heeft meegewerkt en geen hulpverlening wilde accepteren is niet waar. Hoewel vader juist beroep op zijn privacy doet, recht op rust en gezinsleven, het hoogste welzijn en gezondheid voor het gezin, ongestoord kunnen leven, zonder bemoeienissen, want vader beschermd hiermee zijn gezin. Het recht op de best mogelijk gezondheidszorg! De zorg dat afgestemd is waar behoefte aan is op de ware belangen en levensovertuiging. We hebben nooit problemen gehad, er is nooit ware aanleiding geweest van een vermoeden van kindermishandeling, en/of een acute ernstige bedreigende situatie voor onze dochter! Dat het zicht zogenaamd ontbrak of dat er zorgen zijn, is geen aanleiding zoals bedoel in WJZ: Art. 2J. BJZ/RvdK doen aan machtsmisbruik, doen niet aan waarheidsvinding en feiten-onderzoek. Hun rapporten staan bomvol met verdraaiingen, onjuistheden, ook wel dossier-fraude en valsheid in geschrifte genoemd om de zogenaamde kinderbeschermende maatregel te rechtvaardigen!. We hebben juist alle nodige hulpverlening en zicht binnen ons eigen netwerk en handbereik, zoals; oma (mz) die dagelijks langs kwam, die als kraamverzorgster bekend staat, en oma(vd) die ook regelmatig langskwam, die ook 20 jaar lang verpleegkundige is geweest en natuurgeneeskundige studie heeft afgerond. Ook hadden we regelmatige controle bij 2 huisartsen en 1 verpleegkundige van de Huisartsenpraktijk en het Antroposofische Consultatiebureau, deze afspraken zouden ook voorgezet worden om haar gezondheid en veiligheid te waarborgen. Dochter was altijd kern gezond bij haar ouders, er zijn nooit bijzonderheden gevonden omtrent haar gezondheid en dat haar ontwikkeling in bedreiging was. Er werd juist keer op keer geconstateerd dat alles goed was met onze dochter’s gezondheid. Dochter was bij ons altijd een rustige, ontspannen, vrolijke baby bij ons. Haar geestelijke gesteldheid en ontwikkeling werd nooit bedreigd. Er was nooit een ware aanleiding en een ernstig vermoeden dat Dochter werd mishandeld, bedreigd werd en dat ze noodzakelijke zorg te kort kwam. Dochter zal altijd alle noodzakelijk zorg, aandacht en liefde van haar ouders krijgen. Alle afspraken voor regelmatige controle met de reguliere huisartsen zou gewoon voort gezet worden. BJZ en de RvdK willen niets weten van ons eigen netwerk, zij willen alleen hun eigen zicht, dwang en onnodige hulpverlening opdringen. Vader vermoed dat hier om bureaucratie en corruptie gaat met een financieel profijt en dat het Raadsrapport geldklopperij is. Zij discrimineren ons als natuurlijke liefhebbende zorgzame ouders, ontkennen onze rechten en plichten als wettelijke vertegenwoordigers. BJZ zegt tegen moeder dat ze onnatuurlijk overkomt op haar eigen natuurlijke kind! Het is schandalig wat zij ons onterecht aandoen. Wij snappen niet waarom onze Dochter uit huis is geplaatst! Juist omdat alles goed was met onze ziel veel liefste Dochter! Wij en al onze familieleden zijn hier ook kapot van! Wij smeken u om voor de waarheid en rechtvaardigheid op te komen zoals ik u het in alle waarheidsvinding mededeel. Bij BJZ is onze dochter veel slechter af! Laat onze dochter alstublieft terug keren naar haar liefhebbende moeder waar ze juist alle zorg, liefde en aandacht van de gehele wereld krijgt! Zoals het hoort bij een natuurlijke moeder en kind relatie! Ik hoop u in alle vertrouwen voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Contact redactie: JeugdzorgMaffia@gmail.com voor commentaar en/of vragen.

Zie ook: Nieuw Pleidooi tegen de BJZ/RvdK kinderroof-machine! | Het pleidooi tegen BJZ/RvdK | De klacht tegen EMC Sophia Kinderziekenhuis

Bron: https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/10/18/het-waarheidsvinding-rapport-tegen-bjz-rvdk-rechtbank/

Advertenties

Laatst was er in een documentaire (Jelle Brandt Corstius reist door Rusland) een voormalig Russisch strijder (Afghanistan) te zien, die in tranen liet weten dat hij het in oorlogstijd pas goed had gehad: er was daar onderlinge verbondenheid! Hij en zijn acht manschappen vertrouwden volledig op elkaar. Ze steunden en hielpen elkaar en kenden elkaar door en door. Maar nu, terug in Rusland, was het: iedereen trekt zijn eigen kar.
De man had géén leven meer, in deze situatie.

Kinderen horen vrij en onbelemmerd te kunnen opgroeien. In onze maatschappij kunnen baby’s vanaf de geboorte al gescheiden worden van hun levensbron; de moeder.
Niet zelden komen zij terecht in een aparte babyzaal, omdat de moeder ‘moet’ uitrusten of omdat ze anders de hele kraamafdeling wakker gaan houden. Volgens een schema komt iemand ze voeden en verschonen. Hun conditie wordt in de gaten gehouden, voor de rest kijkt niemand naar ze om. Af en toe verschijnt er een bericht over baby’s die mishandeld zijn en waar men pas uren later achterkomt.

Veel ouders zijn zelf al zo gehersenspoeld en geconditioneerd dat ze niet eens beseffen hun kindje af te leveren aan des-kundigen. Afstaan, niet alleen op papier maar daadwerkelijk. Dit zijn dan de eerste indrukken die het kind meekrijgt van onze wereld. Angst, eenzaamheid, verlatenheid. Niemand die reageert op de noodkreten.
Weliswaar  zijn er veel ziekenhuizen waar het anders gaat. Waar de baby (tenzij bij een medisch noodgeval) zo snel mogelijk op de buik van de moeder komt te liggen, het ongestoord de borst kan vinden en dag en nacht bij haar op de kamer mag blijven. Deze baby’s zijn ontspannen en kunnen vaak al glimlachen.

We leven in een maatschappij waar baby’s zo jong mogelijk worden gescheiden van de moeder en worden geprogrammeerd naar de maatstaven van onze ‘samenleving’. Robotisering. De band tussen ouder en kind kan niet in alle rust groeien of intact blijven. Het kind komt terecht in een zakelijke, liefdeloze omgeving.
Het lijkt de norm om kinderen zo jong mogelijk (wanneer ze er biologisch en psychologisch nog helemaal niet aan toe zijn) te leren om op zichzelf te staan.

Een baby beseft – zo stelden wetenschappers vast – pas op een leeftijd van 8 à 9 maanden dat het een eigen lichaam heeft; daarvóór ervaart de baby nog geen verschil tussen het eigen en moeder´s lichaam! Naar de kindercrèche of zelfs een ‘eigen’ kamer betekent dus létterlijk een scheuring. Het voelt voor een kind als uiteen gereten worden.
Aldus mag het kind níet de ervaring opdoen van het ontwikkelen van een hechte band: de eigen moeder is de eerste maanden daarvoor [van nature] bedoeld.
Zo worden wij gevormd tot “losse” personen, zónder enige betrokkenheid met elkaar.
Alleen in het Westen is het de norm om baby’s in een aparte kamer te laten slapen. ‘Primitieve’ volkeren zouden geschokt zijn over hoe wreed we in het moderne maatschappij met baby’s omgaan.
Veel ouders vermijden iedere ‘onnodige’ aanraking. Het kind ligt in het wiegje, stoeltje, in de kinderwagen of de box. Alleen tijdens het voeden, kleden en verschonen wordt de voortdurende behoefte aan lichaamscontact even gestild. Het kind reageert positief op deze momenten, probeert er zoveel mogelijk uit te halen. Wat voor een bittere beproeving alle uren zijn die het in eenzame opsluiting door moet brengen, ziet niemand.
Ook op latere leeftijd kunnen zij moeite hebben met intimiteit en kunnen geen gezond evenwicht bewaren tussen afstand en nabijheid. Ze kunnen hun geliefde afweren of juist claimen. Er is geen afstemming.

Het is moeilijk voor de meeste kinderen om te beseffen hoe verdeeld ze zelf zijn (in zichzelf).
In zekere zin hebben de meeste mensen een gespleten persoonlijkheid en zijn afgedreven van hun natuur, hun kern. Het eenheidsgevoel is al jong verloren gegaan. Al vanaf kleins af aan zijn ze in allerlei rollen en situaties gedwongen, ook als ze deze niet aankonden. Ze waren overgeleverd aan werkelijkheden die bedreigend waren en die niet met elkaar te rijmen waren. Zoals de boodschap: ‘Ik hou van je, dus doe ik je pijn’.
Bijna niemand zegt zoiets letterlijk, toch komt het er vaak op neer.
Het ervaren raakt versplinterd. Hier komt ook het denken in categorieën vandaan, het denken in ‘wij’ en ‘zij’. Geen onderlinge verbondenheid, geen vitaliteit, inspiratie of echte liefde.

Voor een kind is het van levensbelang om te merken dat er iemand om hem geeft. Het is nog niet in staat om voor zichzelf te zorgen en de liefde te geven die het nodig heeft.
Ook volwassenen hebben liefde nodig, alleen het is minder urgent en zij hebben meer mogelijkheden om zacht te zijn voor zichzelf. Het zijn vooral onverwerkte ervaringen, afwijzing, angst en eenzaamheid in de kindertijd waardoor zovelen zich hulpeloos voelen en behoefte hebben aan iemand die voor ze zorgt. Wat zij hebben meegemaakt en moesten ontberen, vraagt om verwerking en liefdevolle erkenning. Hoeveel mensen geloven niet dat ze niets moeite waard zijn en niemand om hen geeft?

Binnen de jeugdzorg zijn kinderen verworden tot handelswaar. Het kind uit huis trekken zien zij als de eerste oplossing, in plaats van laatste redmiddel. De aanleiding kan een anoniem telefoontje zijn, of de ouders vragen hulp bij opvoedproblemen, juist omdat zij het beste willen voor hun kind en het gezin. Iets bewijzen hoeft bovendien niet, de rechter vertrouwt veelal op de ‘onderzoeks’rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming en heeft maar een half uur de tijd om te beslissen over een uithuisplaatsing.
Positieve verhalen over de ouders worden niet opgenomen in het dossier en de kinderen krijgen geen stem.
Nederland is kampioen kinderen uit huis plaatsen, nergens ter wereld is het percentage zo hoog.
De ouders en kinderen zien elkaar bijvoorbeeld een uurtje per maand. Bewust de band kapotmaken?
De psychische schade die de ‘kinderbescherming’ zelf teweegbrengt, kan weer een ‘aanwijzing’ zijn voor wat er aan de hand zou zijn in het gezin.

Laatst raakte ik in gesprek met de moeder van een jochie van zo’n twintig maanden. We zaten in de trein. Hij zat wel in de wagen, maar niet vastgebonden. Als hij iets wilde delen, ging de moeder erop in en ze betrok hem bij het moment. Wat er te zien was of wat ze gingen doen.
Ik zei oprecht: “Wat een leuk kind en jullie hebben een fijn contact.”
Dat beaamde ze.
Toen het jongetje eruit wilde, mocht dat, als hij zich maar goed vasthield.
Ik legde uit dat veel ouders en kinderen volkomen langs elkaar heen leven.
“Hier gaat dit niet zo, wij vinden het veel te gezellig met elkaar”, lachte de moeder.
Ik was blij om dat te horen, maar ik dacht ook: waarom vinden veel andere ouders het niet gezellig met hun kinderen en ervaren ze hen als een last?
Het geluk van een kind en een goede band zijn toch onbetaalbaar?
Ik ken wel gezinnen en voorbeelden waarbij de ouders laten merken dat ze blij zijn met hun kinderen. Iedereen maakt deel uit van het gezin en heeft z’n eigen plaats. Er is verbondenheid en interactie. Wanneer de buitenwereld hard en vijandig lijkt, hebben de kinderen thuis tenminste een basis. Daar vanuit kunnen ze opgroeien tot een betrokken, verantwoordelijke en werkelijk zelfstandige volwassene. Geen overlevingstactieken of verdringing, maar op eigen benen staan wanneer het eraan toe is. Zij voelen zich heel en compleet, hebben zin in het leven. Zij kunnen innerlijke vrede ervaren.
Baby’s in een draagdoek zien er relaxt uit en lijken slap van geluk. Anders dan kinderen die op afstand worden gehouden.
Veel mensen zijn bang dat deze kinderen niet opgroeien, omdat ze zoiets fijns niet zouden willen opgeven. Maar juist als je de warmte, liefde en aandacht kreeg die je nodig hebt, ontwikkel je de kracht en het zelfvertrouwen om voor jezelf te zorgen… en zelf zo’n moeder of vader te worden.
De basis voor een samen-leving ligt besloten in de kindertijd.

Bronnen: Geboorte: www.natuurlijkouderschap.org/wreedheid-of-tederheid-alice-miller/

Wat is er gebeurd met moeder: www.natuurlijkouderschap.org/wat-is-er-gebeurd-met-moeder/

Kinderopvang: www.natuurlijkouderschap.org/kinderopvang-gebaseerd-op-attachment/

Documentaire over oorlogsveteranen: www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1285187

Mishandeling op kraamafdelingen: members.chello.nl/j.aalders5/linkpagina.html (No 10 )

Over jeugdzorg: www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/

Bron: http://www.dus-sarah-morton.info/2012/10/verdeeld-en-verknipt/

Op 4 oktober j.l. vond in Washington een hoorzitting plaats van de Helsinki Commission over de zaak Demmink. Deze commissie ziet toe op de naleving van de Helsinki-akkoorden, internationale afspraken over mensenrechten, waaronder mensenhandel en kindermisbruik. Deze zitting werd voorgezeten door het Republikeinse Congreslid Chris Smith. Tijdens deze zitting kwamen nieuwe feiten aan het licht, die kunnen leiden tot de veroordeling van Joris Demmink. Daarom een dringende oproep: Wie kan deze video ondertitelen?

De zitting begon met een inleiding door voorzitter Chris Smith, waarin hij de Staat der Nederlanden oproept om een grondig onderzoek in te stellen naar alle beschuldigingen, met name die tegen Joris Demmink. Deze inleiding duurt 10 minuten en een transcript staat hier (pdf).

Aan het woord kwam vervolgens een slachtoffer van Demmink tijdens het Rolodex-onderzoek dat in 1997 werd doorkruist. Hij wenst uiteraard anoniem te blijven, maar dit is niet Frank Leenders, die in 2003 zo moedig was om aangifte te doen van seksueel misbruik door een topambtenaar van Justitie (Joris Demmink). Leenders werd daarop vervolgd en veroordeeld wegens het doen van een valse aangifte. Deze nieuwe getuige B. verklaart dat hij in Amsterdam gedwongen werd om te werken in een jongensbordeel (de Festival Bar in de Paardenstraat) en dat hij via professor van Roon werd voorgesteld aan Joris Demmink. Het transcript van zijn verklaring staat hier (pdf).

Voor de nog altijd talloze mensen denken dat het bestaan van snuff-films slechts een urban legend is, een broodje aap verhaal, citeer ik deze alinea, in memoriam Marianne Vaatstra:

In addition, we are rented out for escort service to private clients and parties. The same person who ran the brothel also made child pornography films. I performed in three of those movies. I also knew people who made snuff movies. I was offered vast sums of money to perform in one of these movies, but refused, due to the fact that at the end of these movies the actor is killed.

Daarna was het woord aan mr. Adèle van der Plas. Zij verdedigt niet alleen dhr. Hüsseyin Baybasin, die al 15 jaar onschuldig in de gevangenis zit op instigatie van Joris Demmink en op grond van vervalste telefoontaps. Zij is tevens de advocate van drie Turkse mannen die als kind zijn verkracht door Demmink en van de anonieme getuige die voor haar aan het woord kwam. Haar toespraak duurt van minuut 27 tot minuut 44 en een transcript van haar verklaring staat hier (pdf). Uit deze indringende verklaring citeer ik een alinea:

One important issue to keep in mind is, that the media have not been very supportive in informing the Dutch public about this horrific story. Most of the large mainstream media have not written anything for several years about Demmink. This weekend a large national newspaper is finally going to publish new material about Demmink. The power elite in the government we are told haw muzzled the leading editors not to write about this story.

De bedoelde krant is het Algemeen Dagblad, dat in de papieren editie van vandaag (zaterdag 6 oktober 2012) uitgebreid verslag doet van de Demmink-zaak. Deze krant kost 2 euro 60, maar dan heb je ook wat!

De volgende spreker was dhr. Langendoen, die in opdracht van mr. Van der Plas in Turkije een onderzoek heeft ingesteld naar de Turkse getuigen. Zijn bevindingen staan hier op BOUblog (onderaan beginnen!). Dhr. Langendoen spreekt nogal slecht Engels, maar het transcript van zijn verklaring staat hier. U kunt dus gewoon meelezen. Zijn verklaring eindigt met dit verzoek:

What I would like to ask this Commission is three fold:

State Dept. should remove the Tier 1 Status of the Netherlands

Pressure the Turkish authorities to release the travel dates of Demmink during the 1990s. This will resolve the matter once and for all.

Pressure the Turkish authorities to release the video made of Demmink raping one of the Turkish boys.

Perhaps these three things will lead to the start of a return to a judicial system based upon rule of law.

Zijn verklaring, die duurde tot minuut 54, werd gevolgd door een deel van de video die al een tijdje op YouTube staat en ook al een aantal malen op BOUblog is geplaatst. Voor wie hem nog niet heeft gezien:

When Child Traffickers Rule A Nation duurt 20 minuten.
Bekijk video in groter formaat

De volgende spreekster is Samantha Vardaman, de voorzitster van Shared Hope International. Deze Amerikaanse stichting stelt zich ten doel om de handel in vrouwen en kinderen ten behoeve van de seks-industrie te bestrijden, hulp te verlenen aan de slachtoffers en het bewustzijn van het publiek over deze misdadige misstand te vergroten. Van deze verklaring, die begint bij minuut 57, heb ik helaas geen transcript kunnen vinden.

Mevrouw Vardaman plaatst de kinderprostitutie en vrouwenhandel in een internationaal kader. Zij wijst op het feit dat er geen gedwongen prostitutie zou bestaan, wanneer daar geen vraag naar is. Haar organisatie heeft onderzoek gedaan naar de situatie in een aantal landen, waaronder Nederland. Het legaliseren van de prostitutie heeft in ons land niet geleid tot de gewenste regulering, maar juist tot een vergroting van het probleem. Onder de dekmantel van legale prostitutie nam de handel in vrouwen en kinderen alleen maar toe! Het opsporings- en vervolgingsbeleid blijft daarbij achterwege. Haar toespraak duurt tot 1.07 minuten.

De zitting gaat verder met vragen van de voorzitter en de commissieleden, eerst aan het aanwezige slachtoffer, dan aan mr. Van der Plas, daarna aan dhr. Langendoen, ex-politieman. Haak niet af, want dit gedeelte bevat uiterst schokkende informatie die ik moeilijk kan samenvatten. Ondertiteling van deze video is daarom dringend gewenst!

Bij 1:38 minuten wordt het woord gegeven aan Kwame Fosu Shabazz, de CEO en Policy Director van de Rebecca Project for Human Rights. Hij pleit voor het veranderen van de status van Nederland van TIER 1 naar TIER 3 betreffende trafficking (mensenhandel). Voorzitter Chris Smith blijkt daar ook een voorstander van. Deze status drukt het vertrouwen uit dat overige landen kunnen hebben in het beleid van Nederland in deze kwestie.

Tot slot komt een Nederlandse diplomaat, de ambassadeur H.P. Schreinemacher, zich beklagen over het feit dat hij niet was uitgenodigd. Ook vindt hij dat de Helsinki Commissie zich niet moet mengen in een Nederlandse aangelegenheid. Deze opzichtige diplomatieke damage control staat reeds in een korte video op YouTube. De zitting eindigt met een dankwoord van mr. Van der Plas en de belofte van voorzitter Chris Smith dat er een tweede hearing zal komen. Daarom: Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd!

Deze video staat zowel op YouTube als op Vimeo, met dank aan Sswemmer.

Pedophile Joris Demmink Hearing Washington duurt bijna 2 uur.
Bekijk video in groter formaat

Helsinki Commision – Demmink Trial Washington duurt bijna 2 uur.
Helsinki Commision – Demmink Trial Washington from FreeHumanity on Vimeo.

Bron: http://www.boublog.nl/06/10/2012/de-zaak-demmink-voor-de-helsinki-commissie-vs/

samson

De Commissie-Samson deed onderzoek naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen. Foto ANP / Marcel Anthonisse

Door

Binnenland Wetenschappers van de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen die betrokken waren bij het onderzoek van de commissie-Samson naar kindermisbruik in de jeugdzorg hebben kritische opmerkingen en aanbevelingen uit hun deelonderzoeken moeten schrappen. De onderzoekers hebben kritiek op de handelwijze van de commissie, onder leiding van oud-procureur-generaal Rieke Samson.

Rien van IJzendoorn, hoogleraar pedagogische wetenschappen, zegt:

“Rieke Samson heeft ons opdracht gegeven de conclusies en de samenvatting te verwijderen uit ons onderzoeksrapport.”

Aanbevelingen ‘op de valreep’ geschrapt
Greetje Timmerman, hoogleraar jeugdsociologie in Groningen, moest “op de valreep” de aanbevelingen schrappen uit haar onderzoek naar de jeugdzorg tussen 1945 en 2010.

De conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers uit Groningen en Leiden waren kritischer en gingen verder dan de commissie wilde. Ook verdween kritiek op het management van Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie van jeugdzorginstellingen.

Rieke Samson bevestigt de ingreep. Volgens haar overschreden de onderzoekers hun opdracht. “Het was aan de commissie om conclusies en aanbevelingen te formuleren”, zegt ze.

Jeugdzorg Nederland blokkeerde onderzoek maanden
In twee geschrapte hoofdstukken uit het Leidse onderzoek stond flinke kritiek op het management van Jeugdzorg Nederland. Het management had het onderzoek van de universiteit maanden geblokkeerd. Ook bevatten beide hoofdstukken hardere conclusies over het misbruik dan de commissie-Samson wilde trekken.

Als motief gold dat het aan de commissie was om conclusies en aanbevelingen te doen. Van IJzendoorn:

“Dat is prima, maar nu blijkt dat de kritiek op de residentiële jeugdzorg en de conclusies een stuk milder zijn geworden. Het management van Jeugdzorg Nederland komt er te goed van af in het eindrapport. Nergens wordt gemeld dat het management ons onderzoek heeft vertraagd en zelfs een tijdlang heeft geblokkeerd. Het onderzoek en de methode waren door de universitaire medisch-ethische commissie goedgekeurd en uiteindelijk, na maanden vertragingen, hebben we ook gelijk gekregen. Toen was het al te laat om het onderzoek nog in volledige omvang uit te voeren.”

Aanbevelingen geschrapt
De onderzoekers uit Groningen moesten aanbevelingen schrappen die “in grote consensus” waren opgesteld, zegt hoogleraar Timmerman. Het gaat onder meer om het weghalen van de Inspectie Jeugdzorg bij het ministerie van WVC. In plaats van een nauwe verbondenheid met de sector, moet de inspectie echt onafhankelijk worden, was de aanbeveling. Timmerman:

“Wat wij liever gezien hadden was dat de commissie de aanbevelingen in de deelrapporten had laten staan en beargumenteerd had waarom ze daarvan afweek in het eindrapport.”

Timmerman memoreert ook hoe de commissie eiste dat de onderzoekers niet zouden melden dat het kindermisbruik in vooral tehuizen structureel is.

“Dat het misbruik structureel is, mochten we niet opschrijven. De betekenis van structureel, zoals de commissie Samson die verwoordde (‘alsof er van opzet sprake is’), delen wij niet. Na lang praten mocht dan wel gemeld worden dat het misbruik ‘inherent’ is aan de manier waarop tehuizen zijn georganiseerd. We zijn overigens ook niet betrokken bij het opstellen van de teksten van het eindrapport. Ook een beetje raar. En in het programma van de conferentie die de commissie organiseert over het eindrapport zijn wij als onderzoekers niet betrokken.”

‘Eindrapport benadrukt te weinig hoe gevaarlijk tehuizen zijn
De wetenschappers uit Leiden en Groningen vinden dat in het eindrapport te weinig benadrukt wordt hoe gevaarlijk de tehuizen met gemengde leefgroepen zijn. Van IJzendoorn:

“Zet probleemjongeren in gemengde leefgroepen met te weinig staf bij elkaar en je kunt het niet meer in de klauwen houden. Een drastische verschuiving naar pleegzorg en andere vormen van kleinschalige, gezinsgerichte opvang is dringend nodig.”

Timmerman:

“Ik vroeg twee directeuren van jeugdzorginstellingen of zij hun eigen kinderen in zo’n gemengde leefgroep met probleemkinderen zouden plaatsen. Nee, zeiden ze, zoiets zouden ze nooit van zijn leven doen.”

In een interview met NRC Handelsblad, dat vanmiddag verschijnt, reageert Rieke Samson op de kritiek:

“Dat onze conclusies uiteindelijk minder hard zijn, klopt. Ik had er niets aan om Jeugdzorg Nederland met harde conclusies om de oren te slaan. Als ze dan in een hoekje gaan zitten, gebeurt er niets voor al die kinderen. Die organisatie moet aan de bak en daarom hebben we al in vroeg stadium contact gezocht, toen de conclusies zich begonnen af te tekenen.”

De universiteit Leiden heeft het onderzoeksrapport, met geschrapte hoofdstukken, op internet gezet.

Bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/09/felle-kritiek-op-rapport-samson-hardere-conclusies-over-misbruik-geschrapt/

Recent heeft zich bij de rechtbank Amsterdam een kort geding afgespeeld tussen LoketBJZ.nl en Bureau Jeugdzorg Rotterdam. Op de website van LoketBJZ werd melding gemaakt van een aangifte tegen Jeugdzorg Rotterdam en de medewerkers in verband met een conglomeraat aan strafbare feiten. LoketBJZ wilde voor de kort geding rechter niet bewijzen dat het gelijk had dus werd het veroordeeld tot het plaatsen van rectificatie. Joris Demmink is met naam en toe naam genoemd tijdens de aangifte op het bureau van de politie met daarbij twee rechercheurs en een opneemapparaat in opdracht van het openbaar ministerie. Bij het benoemen van de WIM-misdrijven van de secretaris-generaal van de VVD, knikte de rechercheur toen de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak als oorlogsmisdaad gekwalificeerd werd. Het is vooral het lidmaatschap van de VVD wat de SG corrumpeert, en zijn sleutelrol in verband met de Wet op de Jeugdzorg en de bijpassende protocollen. Die imponeren als gebruiksvoorwaarden voor het pedo-paradijs waarvan André Rouvoet ook een lidmaatschapskaart in bezit heeft. De voormalig minister van Jeugd en Gezin hoort finaal uit te halen naar de verwijsindex gerelateerd aan de belangen van jeugdigen. Beleid en strategie in verband met jeugdzorg is dusdanig ingericht dat Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming niet aan waarheidsvinding doen en toch mensen, te weten jeugdigen, gedwongen uit huis plaatsten. Die techniek is direct na de bevrijding afgeschaft. Voor sommige is één plus één twee. De klachten van de Bakker Schut Stichting over Joris Demmink krijgen extra gewicht door de Wet op de Jeugdzorg en de uitvoering ervan. Daar wist het HIK-team nog niks van in 1994. Het heeft er alle schijn van dat VVD secretaris-generaal Joris Demmink sleutelrollen vervuld in een internationaal opererende netwerk organisatie met cellen op ambtelijk en politiek ambtelijk niveau. Voorts neemt Joris Demmink deel aan de oorlogsmisdaden van zijn VVD in Irak en is hij in zijn rol van secretaris-generaal commando verantwoordelijk in verband met de genocide die middels de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak gepleegd wordt. Micha Kat in de cel is een zinloze aangelegenheid. Met géén mogelijkheid wordt daardoor de strafvervolging van de secretaris-generaal voorkomen. Niemand in Nederland kan ongestraft deelnemen aan oorlogsmisdaden, ook de VVD secretaris-generaal van het ministerie van veiligheid en justitie niet. Feitelijk is Joris Demmink supercorrupt omdat hij op alle niveaus van zijn ambtsbediening faalt. De wijze waarop Joris Demmink de belangen van de Staat benadeelt, en de openbare orde voor problemen stelt, getuigt van een sterke criminele en zelfs terroristische wil. Joris Demmink zal in ieder geval met de VVD mee ten onder gaan. Ook als zijn betrokkenheid bij kindermisbruik niet bewezen wordt ligt het in de lijn der verwachting dat de secretaris-generaal aan dezelfde schandpaal genageld wordt als zijn collega oorlogsmisdadigers van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

Bron: http://www.klokkenluideronline.net/artikel/16086/vvd-er-joris-demmink-is-een-oorlogsmisdadiger