Archief voor november, 2012

De jeugdzorg heeft een ernstige gedragsstoornis, zegt nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Hij maakt zich ernstige zorgen of kinderrechten voldoende gewaarborgd zijn in Nederland.

Een heldere analyse en strakke verbetervoorstellen van Brenninkmeijer.

Beluister het geluidsfragment.

Bron: http://regelzucht.nl/2012/05/ombudsman-bezorgd-over-de-jeugdzorg

Advertenties

Het is een doolhof geworden, de Jeugdzorg. Of gemeenten ouders en kinderen sneller en beter gaan helpen is een grote vraag. En wie heeft de eindverantwoordelijkheid voor deze transitie?’

– VISIE – Hans Visser

“Sorry, mevrouw, we zijn in transitie. Nee, ik zou nu even helemaal niet meer weten waar u heen moet!” De moeder: “Maar kunt u me dan zeggen waar ik vóór deze transitie dan moest zijn? Want misschien is daar nog iemand?” “Nee, mevrouw, tenminste, ja dat dacht ik steeds totdat het me weer duidelijk werd dat het inmiddels toch weer anders was dan ik dacht. U kunt ….”

Ik dacht, laat ik zelf eens gaan bellen. Want er moet toch ergens één overzicht zijn van alle onderdelen en de samenhang daarin van ‘het systeem jeugdzorg’! Ik zag aan het begin daarvan al een zaadje op de band liggen. Want ja, ergens moet toch een logisch begin zijn voor een bevredigend einde van het zorgproces van zaadje tot … waar het kind op kan houden kind te zijn.

“Sorry, meneer, ja, nee, wij hebben dat niet, en ja, ik weet niet maar als u ….” 

Twintig telefoontjes en vele verbazingen verder zat ik mij af te vragen hoe het in Godsnaam mogelijk is dat dit systeem voor zulke kwetsbare kinderen – zonder overzicht en samenhang – zóver heeft kunnen functioneren! Overigens zonder de goede bedoelingen, inzet en persoonlijke toewijding van de individuele professionals tekort te doen. Maar wél om iets zichtbaar en bespreekbaar te maken wat al te lang zó’n doolhof voor hulpzoekende ouders is. En nu onder de mooie vlag ‘transitie’ omlaag geschoven wordt naar lagere overheden die dit hogerop mogen brengen. Want is ‘dit’ niet het fundament waarop wij in Nederland een duurzamer zorgsysteem voor de gehele welzijns- en gezondheids-lifecycle van de mens moeten kunnen bouwen?

Moet, als je het over verbeterde samenwerking hebt, de onderdelen daarvan niet eerst overzichtelijk in kaart zijn?

Wat ik voor mij zie in mijn zoektocht is een beeld van Google Earth met onder mij het landschap waar je de wegen ziet lopen die je als ouders/verzorgers van kwetsbare jeugd kunt gaan. En daar waar zij zich met hun vraag/probleem herkennen, dieper kunnen inzoomen op een antwoord, een organisatie met naam en telefoonnummer, op het document, op de kosten en wie wanneer wat wel en niet dekt. Op verschillende gelaagde niveaus. In combinatie met een systeem á la Tom-Tom. Online. Voortdurend geactualiseerd door gate-keepende terreinbeheerders die veranderingen en bewegingen monitoren gelijk luchtverkeersleiders bij vliegtuigen doen.

Wél naar Mars kunnen maar dit hier – dit overzicht (PDF) – niet voor elkaar krijgen?

Zo’n visueel overzicht van wie, wat, waar, wanneer en waarom, langs de ontwikkelleeftijdslijn van het kind, als rode draad moet het overdrachtsdocument zijn. Dat moeten de daarvoor verantwoordelijke ministeries en provincies gezamenlijk klaar maken voor overdracht. Voorbij Interdepartementaal verzuim e.a. vormen van ontlopen en verzaken van ieders eigen aandeel en verantwoordelijkheden.

Rode draad 

Waarom? Om de al fors gekorte gemeenten een eenduidige, geactualiseerde betrouwbare en samenhangende rode draad te geven waarlangs zij op véél verantwoordere en effectievere wijze deze verantwoordelijkheden over kunnen nemen. Dat scheelt de samenleving op nationaal en lokaal niveau bakken met tijd, geld en ergernis en vreselijk veel uitzoekerij. En daarmee hoeft het wiel niet overal opnieuw uitgevonden te worden. Hoe mooi die vrijheid in regelruimte ook wordt verkocht.

En dát systeem, dat is er al en we noemen haar Organisatie Navigatie Systeem. Een Infographic, Google Earth en Tom-Tom tegelijk. Voor wat je ook van A tot Z wilt visualiseren, in samenhang wil brengen en onderdelen met elkaar verbinden. Naar ieder scherm te simplificeren voor directe toegang. Altijd actueel in een wereld die morgen weer veranderd is. Maar het kind zich steeds geborgen weet in de veilige armen van Jeugdzorg ‘om de hoek’.

Eindverantwoordelijkheid 

De vraag die rest: “Wie heeft hier de (eind)regie op en wie is als eindverantwoordelijke bereikbaar en aanspreekbaar voor het goed functioneren van het geheel?” Niet van afzonderlijke onderdelen en onderdeeltjes, want daar kom je in om. Laat hij of zij zich nu bekend maken. Opdat we hem of haar de zorg van onze toekomst kunnen toevertrouwen. Héél benieuwd wie dat zal zijn. Ik wil hét zeker weten! Hét had mijn kind kunnen zijn of kleinkind kunnen worden waar ik mijn moeder en vader al verloren ben. ‘Somewhere in between’ had hét mij ook verder kunnen helpen waar ik te lang zoekende ben geweest.


Hans Visser is Directeur en Organisatievitalisator van het Nederlands en Vlaams Kenniscentrum voor Organisatievitaliteit en nog Onbenut Vermogen

Bron: http://www.gemeente.nu/web/Sociale-Zaken/Welzijn/Jeugd-en-onderwijs/Jeugdzorg-Artikel/56345/Hoe-kinderen-verdwalen-in-de-Jeugdzorg.htm

In september 2004 werd het levenloze lichaam van een driejarige peuter gevonden in de kofferbak van haar moeders auto. Savanna blijkt te zijn omgekomen door jarenlange mishandeling en uithongering door haar moeder. De vele waarschuwingen van omwonenden en de aanwezigheid van een gezinsvoogd konden haar dood niet voorkomen.

Hoe kan het dat kinderen overlijden, terwijl ze onder toezicht van jeugdzorg staan?

Jeugdzorg weet dat wel: Wij staan machteloos. De wet laat het belang van de ouders zwaarder wegen dan het belang van het kind.

Kinderrechters in Vrij Nederland van 16 oktober 2004, in een artikel getiteld De Woede van de Kinderrechters:

“Tot nu toe hebben altijd de rechten van de ouders overheerst. Daar moeten we vanaf.”

Het alibi was hen ingegeven door Jeugdzorg. De Minister zegt het hen na, evenals de Hoofdinspecteur.

Maar is het wel wáár? Wie de praktijk kent weet, dat dit alibi niet kàn opgaan omdat Jeugdzorg almachtig is. Met het adagium “Ons gaat het om het Belang van het Kind” heeft Jeugdzorg geen boodschap aan ouders. Jeugdzorg geniet meestal het blinde vertrouwen van de Kinderrechter (of anders wel in hoger beroep van het Gerechtshof) en kan dan ongecontroleerd, autoritair en met willekeur te werk gaan. TV-reportages waarin Jeugdzorg wordt uitgelicht hebben het karakter van PR, met shots van gespeeld team-overleg. Daarin wordt quasi-gewichtig vergaderd over het probleem dat de wet of de rechter “helaas ingrijpen verbiedt” in de voor de gelegenheid geselecteerde schrijnende casus. Kritische commentaren worden nimmer gehoord.


De wet

Art. 261 lid 1 BW boek 1 luidt: “Indien dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige of tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid, kan de kinderrechter de stichting […] op haar verzoek machtigen de minderjarige gedurende dag en nacht uit huis plaatsen.”

De rechter

Hoe wordt een spoeduithuisplaatsing geregeld? Jeugdzorg stuurt een fax naar de griffie van de kinderrechter met een verzoek om spoeduithuisplaatsing. Pro forma worden daarin standaardgronden vermeld, toegelicht met enkele oncontroleerbare beweringen. Het verzoek wordt door de kinderrechter ondertekend en binnen enkele minuten per fax geretourneerd. En klaar is Kees. In het latere proces dat volgt genieten Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming het blinde vertrouwen van de rechters. Het enige wat telt is de mening van Jeugdzorg. Bewijs van de gestelde feiten komt niet aan de orde. Tegenbewijs evenmin.


In het geval van Savanna heeft die simpele uithuisplaatsing in de fatale periode niet plaatsgevonden, terwijl er dáár nu juist een overvloed aan feiten was die schreeuwden om een uithuisplaatsing. Het alibi van Jeugdzorg gaat niet op.

Prof. Herman Baartman, Afscheidsrede  Over de hoeksteen en kindermishandeling als toetssteen, pag. 6, 31 mei 2005:

“De kinderrechters en de hoofdinspecteur stellen een ideologie aan de kaak, die rechten van ouders zou laten prevaleren boven rechten van kinderen. […]

De Jeugdzorg zou nu eindelijk maar eens moeten kiezen: niet meer voor de rechten van ouders, maar voor de rechten van het kind. Maar zo liggen de tegenstellingen niet.”

Prof. Herman Baartman. In perspectief N°4 – juni 2005:

 “Naar aanleiding van Savanna’s dood is door de minister van Justitie, de staatssecretaris van VWS, kinderrechters en tal van andere functionarissen gezegd dat “het roer om moet”, dat voortaan het belang van het kind voorop moet staan.

Daarmee suggereerden zij al dan niet in zoveel woorden dat voorheen een ander belang – dat van de ouders – voorop heeft gestaan.

Los van mijn stelling dat het belang van een kind niet beter gediend kan zijn – mits voldaan wordt aan veiligheidseisen – dan met zo goed mogelijke hulp aan zijn ouders, lijkt mij dat er geen grond is voor die veronderstelling.”

Interview met Prof. Baartman n.a.v. een ACK symposium op 31 mei 2005 over kindermishandeling en politiek t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar.

Bron: http://www.peterprinsen.nl/ALIBIvanJEUGDZORG.htm

Door

“Beschaving” in verval  
De laatste twee uitzendingen van mijn programma op Argusoog Radio hebben mij weer heel wat materiaal gegeven om te verteren. Het maakte mij eens te meer duidelijk in welk een totaal verziekte ‘samenleving’ wij leven. In het zoeken naar een zingeving en het een plek geven aan alle verkregen informatie, kan ik niets anders concluderen dan dat we leven in een tijd waarin alle sociaal  beschermende mechanismen weggevallen zijn en het meest dierlijk perverse in de mens de kans krijgt zich ongegeneerd te tonen. Historisch gezien schijnt dit te horen bij culturen/beschavingen die ten onder gaan, om door een enorme strijd tussen vernieuwende en behoudende krachten plaats te maken voor iets wezenlijk nieuws. In een ongekend hard gevecht tussen de demonische en de vernieuwende krachten, die de menselijke samenleving een volgende stap willen laten maken in de ontwikkeling van haar collectieve bewustzijn, tonen deze demonische krachten zich in al hun perverse onmenselijkheid,  destructiviteit en geestelijk psychopathische gestoordheid.

Het grote verschil
Het grote verschil met de beëindiging van vorige culturen/beschavingen, bijvoorbeeld de Romeinse, is dat wij nu leven in een tijd waarin het individuele bewustzijn is ontwaakt. Dit wil zich niet meer ondergeschikt laten maken aan een collectief manipulatief gestuurde waanzin, die alle kenmerken vertoond van een door psychopathie gedomineerde ‘cultuur’.

We leven in een glorieuze tijd, laat dat vooral duidelijk zijn. Ondanks en misschien wel dankzij die collectief manipulatief gestuurde waanzin, kunnen wij nu onze eigen morele principes, normen en waarden in onszelf ontdekken, volgens welk wij als individu zouden willen leven en volgens welk wij vinden dat een samenleving zich verder zou moeten ontwikkelen. Eén van die morele principes is mijns inziens, dat men op een respectvolle wijze met nieuw zich ontwikkelend leven dient om te gaan. Vooral dat het leven in al haar facetten geëerd en gevierd dient te worden, daar wij allen deel van dit leven uitmaken. Als wij het leven niet respecteren, respecteren wij op generlei wijze onszelf!!!

Daaruit volgt dat het volkomen intolerabel is, dat er op een psychopathische wijze met kinderen seksueel en emotioneel wordt gerommeld, ten behoeve van eigen onmachtsgevoelens en daaruit voortvloeiende machtsbehoeften. Kinderen en met name pas geboren kinderen, dragen nog een sfeer met zich mee van de zuiverheid van een geestelijke wereld waar ze uit vandaan gekomen zijn. Wanneer zij in al hun onschuld al bezoedeld worden met dierlijke perversiteiten van geestelijk gestoorde ‘volwassen’ individuen en groepen, zal zich dit keren tegen de samenleving als geheel. Het zal iedere menselijk culturele ontwikkeling blokkeren en de mensheid als geheel in de afgrond van satanisme en hedonisme werpen.

Het kind als hartopener
Zelf verkeer ik in de gelukkige omstandigheid dat ik twee fantastische dochters in deze waanzinnige wereld heb zien komen. Bij de geboorte van mijn eerste dochter, voelde ik gelijk hoe zij mijn hart opende voor iets dat ik tot dan toe niet bewust had gekend. Het ervaren van zulk een zuiverheid, onaangetastheid, kwetsbaars en moois, deed mijn hart openen voor het wonder van het leven. De ervaring van de geboorte van mijn tweede dochter heeft dit bekrachtigd.

Wanneer totaal verziekte mensen, die hun ziel aan duivelse krachten hebben verkocht, dit prille leven al in de knop menen te moeten knakken, zullen zij de gevolgen van hun zieke daden weer bij henzelf zien terugkomen. Zij hebben hun ziel verkocht aan de krachten van dood en destructie. Daarom hebben ze een volledig gebrek aan respect voor alles dat met leven te maken heeft. Zij dragen bij aan een totale vernietiging van al het leven op deze planeet. In mijn beleving zijn we nu in een tijd aanbeland, waarin een ieder hoe dan ook de gevolgen van zijn/haar eigen daden weer op het eigen bord terugkrijgt. De onvoorstelbaar leed toebrengende daden van hen die bewust het leven van anderen ruïneren, zullen in onze tijd hun vereffenend effect hebben. De chronische psychopaten in deze wereld zullen uiteindelijk aan hun eigen geestelijke gestoordheid ten onder gaan.

Het is een kwestie van oorzaak en gevolg, van actie en reactie, van een confrontatie met de eigen ziekelijkheid of zuiverheid van intenties. Intentie is hetgeen waar het in onze tijd om gaat. Intenties zijn innerlijke drijfveren voor uiterlijk gedrag. Wanneer deze egocentrisch gericht zijn, op met name het vermijden van de confrontatie met de eigen duistere schaduwkanten, zal zich dit uiteindelijk tonen in een overweldigende lawine van over zichzelf afgeroepen noodlottigheden. Ik poneer dit hier zo duidelijk daar ik er vanuit ga, dat hetgeen men uitstraalt, men ook weer naar zich toetrekt. Deze instelling doet mij er rotsvast van overtuigd zijn, dat de perversiteit van een op eigen voordeel gerichte ‘cultuur’ zich uiteindelijk zal tonen in een niets ontziende helderheid ten aanzien van hetgeen men in de wereld heeft gezet.

Angst is de boosdoener
Angst is de grootste blokkade voor het in contact kunnen komen met een zuiver hart. Mensen die van jongs af aan al zodanig zijn beschadigd dat zij daardoor hun hart volledig hebben afgesloten, zijn door hun van buitenaf opgedrongen trauma’s klaar gestoomd om als werktuig te dienen voor de demonische krachten, die anderen hebben gedreven hen tot slachtoffer te maken. Het slachtoffer/daderpatroon is een psychologisch fenomeen dat zich centreert rond het thema onmacht en macht. Het is een uiting van de perverse neerwaartse spiraal van decadentie, afbraak en egocentrisme. Eigenlijk zijn zij die in deze spiraal gevangen zitten net zolang slachtoffer, totdat bij hen het besef doorbreekt van hun eigen werkelijke kracht.

In de afgelopen uitzendingen met Ben van de Brink stond het satanisch seksueel getinte misbruik centraal. In een interview met Jeff Rense vertelde een uit het satanisch systeem ontsnapt slachtoffer hoe de mishandeling niet alleen seksueel misbruik betrof, maar ook lichamelijk en psychisch/emotionele vernedering en marteling. Dit alles met als doel om een dusdanige angst te induceren, dat daardoor een slaafse volgzaamheid werd afgedwongen. Het bewust scheppen van een meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS) is daarbij het doel. Dit  komt volledig overeen met hetgeen Ben van de Brink in de twee interviews ook heeft aangegeven. Al decennia lang zijn geheime diensten aan het experimenteren met mind control-technieken, hetgeen neerkomt op pure zwart  magische praktijken. Wat in een eerder stadium op kleinere schaal in geheime laboratoria plaatsvond, vindt nu onder onze neus plaats op een steeds groter wordende schaal. De ontwikkeling van de elektronische massamedia heeft dit proces een enorme impuls gegeven.

Rooms Katholieke sekte
In mijn werk in de psychiatrie heb ik een cliënte leren kennen die al vanaf haar babytijd door verschillende mensen binnen haar familie seksueel misbruikt is. Deze vrouw heeft daar nu nog de lichamelijke lasten van te dragen, daar door het misbruik haar onderste rugwervels volkomen vernield zijn. Daarnaast heeft zij op jonge leeftijd al een aantal ernstige operaties aan haar geslachtsorganen moeten ondergaan, die bij kinderen op die leeftijd bizar en ongewoon zijn. Bij de behandelende artsen riep dit echter geen vragen op, daar zij leefden in een hechte besloten Rooms Katholieke gemeenschap, met klooster en al, waar dit soort misbruik schering en inslag was. Zelfs de pastoor aldaar liet zich meermaals tegen betaling door een plaatselijke junk afzuigen, om zo aan zijn gerief te komen.

De onthullingen van Ben van de Brink waren in die zin voor mij een keiharde bevestiging van de volkomen satanische achtergrond van de Rooms Katholieke Kerk (RKK). Kijk bijvoorbeeld eens naar de ogen en het satanische lachje van de huidige paus in de volgende afbeelding, die op de voorpagina van de website van het Vaticaan staat.

Bron

Bekijk ook eens de symboliek op onderstaande foto.

Bron

De kruizen op de sjerp die de paus om heeft, zijn een gestileerde vorm van het kruissymbool van de Orde van de Knights of Malta. Een occulte loge die alle maatschappelijke geledingen heeft geïnfiltreerd. Hun symboliek dateert terug tot de Soemerische tijd, waarin Satrurnus als god werd vereerd. De drie Maltezer kruizen kan men ook zien als de drie xxx’en, waar Ben het steeds over heeft.

Bron

Saturnus is in de astrologie de planetaire heerser over het aardeteken Steenbok. Het is een planetaire kracht, die onder andere met de vormgeving van aardse structuren te maken heeft. Momenteel loopt de planeet Pluto door het teken Steenbok en deze zorgt er voor dat al die aardse structuren stevig onder druk komen te staan en daardoor in chaos vervallen, om plaats te maken voor iets nieuws. Dit soort krachten kunnen echter altijd op twee manieren gebruikt worden, ten goede of ten kwade. De verstarring binnen de huidige machtsstructuren, waaronder die van de RKK, wordt ingegeven door satanische krachten die alles bij het oude willen laten. Die enerzijds op innerlijk moreel/ethisch gebied een totale grenzenloosheid in zich dragen en anderzijds op het uiterlijke gebied van controle steeds engere grenzen neerzetten om de  moreel/ethische grenzenloosheid in stand te kunnen houden. Deze krachten helpen de chaotisering op niet-organische wijze een flinke hand, om daarmee vanuit hun principe van Ordo ab Chao tot een Novus Ordo Seclorum te komen. Voor ons dus des te meer een reden om onze eigen moreel/ethische grenzen te ontdekken en die duidelijk op een krachtige manier neer te zetten.

Op meerdere andere foto’s kun je de angstwekkende kanten van Benedictus XVI zien. Wat roept de onderstaande foto bij je op?

Bron

Kijk ook naar de rest van de symboliek van deze satanische RKK-leider op de tweede foto. Zoals het wapenschild dat  rechts boven de paus zichtbaar is. Dit is interessant om eens nader te onderzoeken. Daarin zie je een Morenkoning. Volgens de uitleg over de achtergrond van het wapenschild op de website van het Vaticaan, heeft de Morenkoning een traditioneel Beierse achtergrond in het bisdom waar Ratzinger voorheen bisschop was, namelijk München/Freising. De meningen over de achtergrond van Ratzinger’s keus voor deze symboliek verschillen nogal. De Morenkoning met kroon en de Morenslaaf met tulband zijn sinds de middeleeuwen symbool voor de strijd tegen en de overwinning op de Islam in de tijd van de Kruistochten. Vele RK-gelovigen zien in de Morenkoning de universaliteit van de ´heilige´ Rooms Katholieke Kerk.

Anderen zien in Ratzinger’s keus voor deze symboliek juist een onverzettelijke houding ten aanzien van de Islam, die voor het Vaticaan nog steeds op heel gespannen voet staat met de macht van Rome. Het Vaticaan zal dan ook zeker een nieuwe oorlog met de Islam steunen, zoals die nu al in Afghanistan, Irak en Libië plaatsvinden en binnen afzienbare tijd in Syrië, Iran en Pakistan zullen gaan plaatsvinden. Je zou de huidige oorlogen tegen de Islam dus als een modern vervolg op de Kruistochten kunnen zien.

Bruintje beer
De bruine beer, die in de andere bovenhoek te zien is, heeft ook een traditioneel Beierse achtergrond. Volgens de website van het Vaticaan is de symboliek van de beer ontleend aan een plaatselijke legende rond de bisschop Sint Corbinian in het voormalige bisdom van Ratzinger. Maar waar staat de beer nog meer voor, met name in de occulte symboliek? Hieronder een overzicht van de betekenis van de beer als symbool in oudere culturen.

The bear is a consummate mother, caring for her young with observable devotion. Indeed, the bear is a symbol of motherhood and child protection, as I discuss on my page about Native American bear meaning here.

However, there is a unfathomable power surging just beneath the surface of the bear is potentially explosive. Bear has imminent domain, and when it deems that space altered, it is fully prepared to defend. Woe be to the one who provokes the wrath of the bear. In this powerfully impressive display of defense and aggression we pick up bear meanings of sovereignty, courage and themes of the warrior.

To wit, in Scandinavian legend the bear was an aspect of the god Odin, and Berserkers were known to wear bearskins to enhance their ferocity in battle. Such vicious looking warriors were insured a victory.

We see more bear-dressing in the cult following of Artemis. She is a Greek huntress, and her maiden devotees would don bear dressings as a symbol of hunting prowess and power.

The First Peoples of North America were known to do this too as I cite on my page about symbolic bear meanings to the Native American mind.

Bear meanings continue to be symbolic of bravery as Germanic and Celtic deities Artio and Thor are often depicted with the bear. Indeed, the bear is a tremendous symbol of the warrior and bravery to the ancient Celts.

Although Celtic lore indicates the bear is grounded in a heroic aspect, we also see it connected to the Celtic goddess Berne where we pick up lunar symbolism.

Bear meanings associated with the moon continue in Pueblo lore in which the bear is connected to underground temples. Here the bear is said to oversee the movements of the night, and lives in time with the Native Indian cycles of the moon.

In fact, many ancient peoples understood the connection of the moon and the bear because of the bear’s hibernation patterns. But more importantly, our nature-savvy ancestors recognized the dual nature of the bear. Bron

De symboliek die men in occulte broederschappen gebruikt, heeft veelal een oorspronkelijk zuivere betekenis gehad binnen de culturen waaraan de symboliek is ontleend. Daar het echter door de tijd heen gebruikt blijft worden als basis voor het overdragen van oude kennis en vaak ook in haar vorm iets gewijzigd is, wordt het uiteindelijk een uiting van het tegendeel van de oorspronkelijk zuivere betekenis. Zoals bijvoorbeeld de beer als uiting van een moederlijk aspect, die in vele oudere culturen met de maan samenhangt. De RKK ziet zichzelf ook als een moederlijk/herderlijk/verzorgend instituut voor de gelovigen, die net als Jezus als kinderen van de door RKK aanbeden godheid worden gezien. Vermengd met Talmudische invloeden worden die kinderen binnen de RKK als bezit gezien, waar de kerkelijke ouder mee mag doen wat zij wil.

In mijn jeugd had je het kinderprogramma Barend de Beer en later de Berenboot. Daarin werd de beer als een ouderlijk doch vriendelijk karakter neergezet. In onze tijd zet men in kinderprogramma´s een ander berenkarakter neer. Zoals bijvoorbeeld in de Teletubbies, maar ook onverhuld als Pedobear.

Talmudische invloed
Volgens velen, waaronder Geert Wilders, leven we in het westen in een Joods/Christelijke cultuur. Hetgeen een zeer opmerkelijke constatering is, daar de wortel van het Christendom, de figuur Jezus Christus, door het Judaïsme totaal wordt ontkend. Dit gegeven alleen al laat zien dat er hier een duister verbond gesloten is tussen op macht beluste krachten binnen beide religieuze stromingen, die deze  volledig hebben gekaapt om een eigen agenda door te kunnen voeren.

Elizabeth Dilling was in de eerste helft van de 20ste eeuw een in brede kring bekende onderzoekster en criticus ten aanzien van het Talmudisch geïnspireerde Judaïsme. In 1963 kwam haar boek ‘The Jewish Religion’ uit. Het boek bevat een zeer goed gedocumenteerde en onderbouwde kritiek op de Talmudische interpretatie van de Bijbel. Er zijn overigens verschillende versies van de Talmud. Dilling baseert zich, naast vele andere documenten, met name op de Soncino Talmud. Deze stamt uit Babylonië. Zij schrijft over de onweerlegbare tegenstelling tussen het Talmudische Judaïsme en het Christendom het volgende:

THE TALMUD REVILED
The Christian of today  is bombarded from all sides with reference to “our” Judaeo-Christian  Heritage, “our” Judaeo-Christian Civilization  and  the “brotherhood” which should prevail, presumably, between Christian and Talmudic Judaism. Such propaganda could only succeed if one is in ignorance as to the nature of the Talmud and  the  total  antagonism  between  present-day   Judaism and Christianity which necessarily must exist. Bron

In de eerste eeuwen van het Christendom werd er heel anders naar het Talmudische Judaïsme gekeken, getuige het volgende citaat.

“The Rabbis next encountered the Popes. From the time of Pope Innocent III, the Talmud was

burned at the stake in nearly every century from the 11th to the 18th in Italy, France, Germany,

Spain, and many other countries …”

Rodkinson speaks of the disputations which the Popes and Kings held in which the accusers  of  the  Talmud  were answered by  its defenders.  The  results were always that when the criminality  of the Talmud was revealed in all its horror, the Talmud was ordered burned, expunged, or censored. Bron

Er heerste dus een onverhulde vijandigheid tussen de RKK en het Talmudische Judaïsme. Vele Joden,  onder andere in Spanje, ‘bekeerden’ zich tot de RKK om zo zonder dreiging verder te kunnen leven, maar bleven ondergronds hun eigen religie uitoefenen. Zij wisten op deze wijze door te dringen tot de hogere niveaus binnen de RKK.

Sixtus IV  sanctioned the Spanish Inquisition, which was aimed at the “Marranos,” namely  300,000 Jews who had entered the Church, but retained their Talmudism, and secured power over all phases of Spanish life. One  who   reads  the  Jewish  press  today  will  see  congratulations  to  Israel  from

Spanish  “Catholics”  who  identify  themselves  as  Talmudic  Jews  descended  from those  who  have  practiced  their  Talmudism  secretly  ever  since  1492,  when  their  “Marrano” coreligionists were expelled from Spain.

If nothing else, the term “convert,”  as applied to Jews, must be viewed cautiously, in view of the concealed Judaism of the “Marranos,” which continued for centuries. One must learn, also, from Jewish authorities that Torquemada himself, leading the Inquisition, was  a  Jew,  and that  the Inquisition  was  only  aimed at the Marranos  who under the pretense of conversion had threatened to end Christianity  by  their inside  machinations. (For  further reference to  the “Marranos,”  see  the book, The Marranos, by Cecil Roth, published by  the Jewish Publication Society  of America, Philadelphia). Bron

Een opmerkelijk gegeven is dat Maarten Luther, de grondlegger van het Protestantisme, in eerste instantie pro-Joods was, maar daar later op terugkwam.

The Talmud and Martin Luther, the Father of Protestantism
When  Pope  Leo  X  started  selling  indulgences  in  1517,  this  helped  precipitate Luther’s  break  with  the  Church,  and  the nailing  of  his  theses  on  the  door  of  the Wittenberg  Cathedral.  Almost  immediately  Jews  flocked  to  the  new  Protestant banner.  Luther  was  sought  after  by   4  Jews.  He  in  turn  wrote  a  laudatory publication,  “Jesus  Christ  Was  Born  a  Jew,”  filled  with  sympathy  for  their  long unbelief, which Luther laid to the unsympathetic attitude of the Catholic  Popes and hierarchy, and on his part welcoming the Jews to his heart.

Present-day Catholic and  Protestant  sources  are largely  ignorant, however, of  the fact that, later, Luther found that Jews who had encouraged him to break with the Church  were  [page  10]  attempting  to  Judaize  his  followers.  He  then  read  the Talmud, as introduced to him by  a truly  converted Jew. Afterwards, he wrote “The Jews  and  Their  Lies,”  with  such  denunciatory philippics  that  they  make  parallel utterances  of  the  Popes  almost  pale  by  comparison  —  this  only after he  became aware of the truth. Bron

Stimulering van immoreel gedrag
In haar commentaar op de Talmud gaat Elizabeth Dilling uitgebreid in op de passages in dat boek waarin de Joodse gelovigen worden aangezet tot zwaar immoreel gedrag zoals sex met dieren en met baby’s en geweld tegen en uitbuiting van gentiles (niet-Joden). Dit alles is al vaak een zeer heet discussiepunt geweest en reden tot het als antisemieten neerzetten van hen die er over spreken of schrijven. Maar Dilling is zeer duidelijk over het continue afkaatsen van kritiek, door mensen te criminaliseren en als een antisemiet in de hoek te zetten.

Mocht dit soort misbruik van kinderen ten behoeve van de eigen egocentrische seksuele behoeften en satanische offerrituelen in vroegere culturen gemeengoed zijn geweest, zoals Dilling weergeeft, in onze tijd worden deze praktijken als immoreel gezien. Zeker gezien de pervers satanische en veelal bloedige rituele inwijdingen die er om heen geschapen zijn. Waarbij rituele moorden geen uitzondering zijn, waaronder kinderen die geofferd worden aan Moloch.

Rekrutering
Uit bovenstaande komt geen mooi beeld naar voren van het Talmudische Judaïsme. Zou Geert Wilders hier ook van op de hoogte zijn? In ieder geval is voor mij duidelijk dat de Talmudische invloed op de RKK er onder andere in Nederland mede voor heeft gezorgd, dat de voorheen voornamelijk katholiek geïnspireerde jeugdzorg tot een rekruteringsterrein is geworden voor nieuwe menselijke kindoffers, die het systeem van misbruik en satanische inwijdingen mede in stand moeten houden.

Wie is dus de aansturende kracht in het kinderverkrachtende verhaal???
De paus is de huidige vertegenwoordiger van het Groot Romeinse Rijk, dat na haar ondergang in verschillende vormen weer opleefde, zoals in het Derde Rijk van Nazi-Duitsland. Steeds weer komt de idee terug van een wereld overheersend Imperium dat onder leiding staat van één centrale leider. Binnen het Talmudisch Judaïsme bestaan volgens Dilling ook heel duidelijke ideeën over wereldheerschappij.

Vroeg beginnen
Momenteel leven we in een tijd waarin het Pax Americana en het bezit nemen van de ruimte eenzelfde uiting zijn van de Groot-Romeinse-Rijk-gedachte van een totale overheersing. Het betreft hier de geestelijke gestoordheid van een minderheid die omwille van eigen overleven en machtsbelangen, de meerderheid van de mensheid aan haar voeten wil dwingen. Het aan de voeten en op de knieën dwingen van de mensheid dient al op zo vroeg mogelijke leeftijd van nieuwe mensheidsdeelnemers te geschieden. Direct na de geboorte dus en liefst nog er voor tijdens de zwangerschap. In dit licht kan men ook de vaccinazi-programma’s zien, die bij kinderen al meteen het natuurlijk biologische immuunsysteem lam leggen. Waardoor het zich willen incarnerende IK van de nieuwe mens, de toegang geweigerd wordt.

Om het nieuwe leven vervolgens van een passend geïndoctrineerd werkbaar programma te voorzien is er een onderwijsstelsel ontwikkeld, dat geen enkel oog heeft voor de wezenlijke ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Geboren als een dubbeltje zul je nooit een kwartje worden. Dit betekent dat zij die niet tot de dertien elitaire bloedlijnen behoren, van jongs af aan zodanig geïndoctrineerd, gemanipuleerd en gehersenspoeld zullen worden, dat zij hun vervulling zullen vinden in het dienen van hun elitaire programmeurs. Enkel en alleen voor hun gerief, genot, machtswellust en psychopathische perversiteiten. Op de ‘vernieuwingen’ binnen het indoctrinatieprogramma voor slaven zal ik in een volgend artikel ingaan. Er zit dus een heel planmatige aanpak achter om alle levensgebieden te kunnen annexeren en controleren.

De Orde van de Knights of Malta speelt een verbindende rol tussen de vele groeperingen binnen de satanische commandostructuren. Zo ook met de vorstenhuizen. Zie foto hieronder.

Bron

Hoe dit vorstenhuis concreet betrokken is bij hetgeen ik in dit artikel heb beschreven, is nog een gebied voor verder onderzoek. Hoewel er al het één en ander bekend is. Maar ook dit onderwerp zal worden vervolgd.

Auteur: Arend Zeevat

Lees meer van Arend Zeevat

Bron: http://www.argusoog.org/kinderen-betalen-de-rekening-van-volwassen-perversie/

Is Nederland een draaischijf van de internationale kinder(porno)handel ?  

De kinderpornozaak Zandvoort; de zaak Demmink; de misbruiken in de Amsterdamse kinderkribben die reeds lang gekend waren door de Nederlandse autoriteiten; de pedofielenvereniging Martijn die blijkbaar op politieke bescherming kan rekenen; de felle mediacampagne tegen klokkenluider Micha Kat in de zaak Demmink en – tenslotte – de intimidaties van een redacteur van Argusoog, doen het ergste vermoeden.

De Nederlandse bevolking zal ook wel weten dat er tal van zaken worden dichtgedekt omdat de Nederlandse beleidsvoerders niet willen dat het imago van Nederland daarmee wordt aangetast.

Maar het dichtdekken van al die zaken betekent geen oplossing omdat heel het systeem (of het nog overblijvende gezonde deel ervan) dan verziekt.

De Nederlandse doofpotpolitiek houdt niet op bij kindermisbruiken maar maakt deel uit van een politiek systeem dat een grondige schoonmaakbeurt nodig heeft.

Foto: De Belgische Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD, Partij van de Burger) is diegene die de kinderpornozaak Zandvoort en het dossier rond het spreekverbod met de pers dat Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zes jaar geleden kreeg opgelegd, thans gesloten houdt. De Minister wenst ook niet in te gaan op het schriftelijk verzoek van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens om een einde te laten stellen aan het contactverbod dat Marcel Vervloesem met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd.  Die bestuursleden bezochten Vervloesem gedurende twee jaren lang, iedere week, in de gevangenis. Van zodra Vervloesem vrijkwam, werd hen echter de mogelijkheid ontzegd om hun vriend en mede-strijder te zien en te spreken.  Vervloesem kreeg bovendien het verbod om mee te werken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en mag sinds vier jaar zijn dochter en kleinkinderen niet ontmoeten. Dat verklaart ook waarom de brieven van zijn dochter en kleinkinderen in de gevangenis van Turnhout werden achtergehouden zonder dat justitieminister Turtelboom, die terzake herhaaldelijk werd aangeschreven, een onderzoek liet instellen. Het is vermoedelijk geen toeval dat Turtelboom die een Justitie ‘zonder de minste zweem van partijdigheid’ preekt, de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde.  Het was de Justitie van Turnhout die Vervloesem immers meer dan 11 jaar lang vervolgde om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te kunnen dekken. En, zoals de Hoge Raad voor de Justitie, destijds enkele dagen voor zijn opsluiting moest erkennen, verdwenen daarbij zelfs de ontlastende stukken uit het strafdossier van Vervloesem die onlangs weer opnieuw, via een roddel in de krant Het Nieuwsblad, werd beticht en zonder enig bewijsstuk voor 5 maanden achter de tralies verdween.

Redacteur Argusoog bedreigd met loonbeslag:  http://www.argusoog.org/intimidatie-op-intimidatie-2/

Bron:  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/10/31/is-nederland-een-draaischijf-van-de-internationale-kinderhan.html

Paniek in kinderroofmachine
Er is paniek binnen de kinderroofmachine in Nederland. Men doet verwoedde pogingen om klokkenluiders te muilkorven door ze te intimideren met pogingen tot beslaglegging op een salaris en waanzinnige dwangsombevelen. Deze werden aangeleverd door een gerechtsdeurwaarder van het financiële uitzuigbureau Incassade. De kinderrovers vinden dit echter nog niet genoeg.

Vandaag 30 oktober 2012 deed men een nieuwe uiterst amateuristische poging tot het incasseren van weer een nieuwe dwangsom. In dit geval door de andere eisende partij in het kort geding van 20 december 2011. Maar daarover later meer.

Eisende partij gaat volledig nat
De eisende partij BJZ, die het loonbeslag wilde opleggen om daarmee ruim 29 duizend euro menen te kunnen incasseren, blijkt bij het opleggen van het loonbeslag valsheid in geschrifte te hebben gepleegd. Dit werd gisteren duidelijk tijdens een telefoongesprek met een medewerker van Incassade. Deze vertelde dat het loonbeslag onterecht was geweest, daar er tevoren geen aanzegging van het vonnis was afgegeven. Toen ik dit hoorde, heb ik deze man nogmaals expliciet gevraagd of het loonbeslag onterecht was opgelegd, waarop hij het nogmaals bevestigde. Dit gesprek is opgenomen omwille van trainingsdoeleinden. :-D

Wat betekent de uitspraak van die man? Het laat zien dat BJZ, een door de staat georganiseerde kinderroofmachine waar 80 miljard euro aan budget in omgaat, op onterechte gronden een poging heeft gedaan een salaris te kapen. Dit is een strafbaar feit. Te meer daar men gebruik heeft gemaakt van een vals Burger Slaven Nummer. Hiermee wordt aangetoond dat de Nederlandse staat, de B.V. Nederland en haar onderaannemers, een georganiseerde misdaadonderneming is. Dit gegeven wordt vet onderstreept door het aan laten blijven van een pedofiele topambtenaar op het Ministerie van Justitie en deze zelfs een koninklijke onderscheiding te willen uitreiken.

Eergisteren was er ook telefonisch contact met BJZNH. Het verhaal vertellend werd er doorverwezen naar een teamleider. Wat schetste mijn verbazing dat deze teamleider de naam J. B. droeg. Ik kon hem echter telefonisch niet bereiken en sprak een voicemailboodschap in, met het verzoek mij terug te bellen. Dat terugbellen duurt meestal even. Dus belde ik de volgende dag nogmaals en sprak opnieuw zijn voicemail in. Gisteren belde hij terug op een moment dat ik helaas de telefoon niet op kon nemen en sprak hij dus een boodschap in op mijn voicemail. Hij stelde dat als ik vragen had, ik die maar per post naar het kantoor van BJZNH in Alkmaar moest sturen. Tja, moderne communicatie-apparatuur wil men dus in dit geval liever niet gebruiken en kiest men voor een indirect contact per brief, waar natuurlijk weer de nodige tijd over heen zal gaan om die te beantwoorden.

Eer aan zichzelf houden
De man van Incassade, die ik sprak, wilde de eer aan zichzelf houden door te zeggen dat men, omwille van het achteraf inzien van de onterechtheid van het loonbeslag, de zaak had teruggedraaid. Dit is een grove leugen. Zij hebben de zaak helemaal niet teruggedraaid, daar zij hun papieren rotzooi door de salarisadministratie van de werkgever weer op hun eigen bord kregen teruggeschoven. Juist vanwege die valsheid in geschrifte. Dit bewijst onomstotelijk dat BJZ een door de overheid gefinancierde criminele organisatie blijkt te zijn. Incassade is medeplichtig, daar zij zich hebben laten gebruiken om uitvoering te geven aan deze strafbare daad, in de hoop daar zelf nog een financieel gewin aan over te kunnen houden. Het is interessant om uit te gaan zoeken in hoeverre beide organisaties vervolgbaar zijn en geclaimd kunnen worden voor een flinke schadevergoeding.

Vervolgstappen
De man van Incassade werd door mij ongezouten de waarheid aangezegd omtrent hun onrechtmatig handelen. Op de vraag wat hun vervolgstappen zouden zijn werd geantwoord, dat men overleg zou plegen met BJZ. Tevens wist hij te melden dat men eventueel alsnog over zou gaan tot een loonbeslag. Op dit punt werd hij door mij echter snel uit de droom geholpen, betreffende de kans van slagen van zulk een nieuwe poging.

Andere eisers doen een nieuwe amateuristische intimidatiepoging 
Zoals in het begin van dit artikel vermeld werd, is er vandaag 30 oktober 2012 een nieuwe uiterst amateuristische intimidatiepoging ondernomen door de andere eisende partij in het kort geding van december vorig jaar. Deze partij meende per gewone post een zelf getypt dwangsombevel uit te kunnen vaardigen, alsof zij de rechter herself is. Ook dit is een strafbaar feit, daar zij zich op de  stoel van de rechter meent te kunnen plaatsen en een dwangsom à raisson € 107.500 te kunnen opleggen, die binnen acht dagen zou moeten worden voldaan.

Beide eisende partijen handelden niet alleen strafbaar wegens het plegen van valsheid in geschrifte, het pogen een kritsiche burger te intimideren, maar tevens maken zij zich schuldig aan stalking, door deze kritische burger voortdurend lastig te vallen met bedreigende brieven. De teller van de schadeclaim gaat spoedig lopen. Hieronder de afbeeldingen van de laatste intimidatie.


Een interessante maar zeer doorzichtige poging van de directrice, die blijkbaar met de handen in haar waarschijnlijk inmiddels grijze haren zal zitten. Waarschijnlijk heeft zij geen deurwaarder meer kunnen vinden, die haar vunzige spel wil mee spelen.

Maar mevrouw de directrice, ik kan u vanuit de grond van mijn hart meedelen dat de dagen van uw intimiderende en zwaar criminele activiteiten zijn geteld. Gerechtigheid zal zegevieren. Want ja mevrouw de directrice, er zijn hogere morele wetten dan de wetten van de jungle waar u meent gebruik van te kunnen maken. U draagt bij aan een totale ontmenselijking van deze samenleving.

Iedere vezel, iedere cel en iedere molecuul in mijn lichaam verzet zich daar tegen. Wees er vooral bewust van mevrouw de directrice,  dat volgens die hogere morele wetten de gevolgen van al uw doen en laten in versterkte mate weer bij u terugkomen. Het is nooit te laat om tot inzicht te komen en de verantwoordelijkheid te nemen voor al hetgeen u en uw partner in crime al aan zeer ernstig leed hebben veroorzaakt in de levens van kinderen en ouders. Dus kom tot inzicht!

Als het moet zullen de sociaal-maatschappelijke omstandigheden u daar een handje bij helpen. Want de onthullingen betreffende de internationaal georganiseerde pedonetwerken volgen elkaar in rap tempo op. Dit verziekte kindonvriendelijke VerNederland zal niet kunnen ontkomen aan het volledig open gooien van de waanzinnig stinkende beerput van ritueel misbruik van kinderen.

Het is een kwestie van tijd, maar ook u zult ter verantwoording worden geroepen voor uw daden , mevrouw de directrice. Evenals al die op hoge posities verkerende psychopaten. Want wij zullen als mensheid het niet langer tolereren, dat de toekomst een door satanaanbidders geschapen zwart gat zal worden. Waarvan akte.

Alles moet open!!!

 **Update: men gaat door**

De criminele activiteiten van Jeugdzorg nemen een voortdurend verhardende vorm aan. Deze organisatie, die van onze belastingcenten gezinnen kapot maakt en kinderen in onveilige zogenaaamde hulpsverleningssituaties plaatst, is er op gespitst om de schrijver dezes volledig geestelijk te willen breken. Mensen die het door Jeugdzorg zelf gepresenteerde beeld van rechtvaardigheid en legaal handelen aan de kaak stellen, worden op een grove wijze geïntimideerd en poogt men hen geestelijk te breken. Hoeveel bewijzen van illegaal handelen, structureel psychisch/emotionele en lichamelijke mishandeling en structureel seksueel misbruik er ook worden getoond, Jeugdzorg blijft op psychopatische wijze haar zelfgenoegzame zelfbeeld handhaven. Gesteund door een rechtspraak die niet aan waarheidsvinding hoeft te doen en zich baseert op de wet der jungle, daarbij ook ontlastende bewijzen in de prullenbak kan gooien, zijn mensen die met deze organisatie te maken krijgen aan de wolven overgeleverd.

In het licht van het in het hoofdartikel benoemde heeft op donderdag 1 november opnieuw een deurwaarder het adres van de schrijver dezes bezocht. Hij leverde weer zo’n document af waarin werd aangezegd dat er een loonsbeslag gaat volgen. Ditmaal à raisson van € 163.999,75. Men heeft in vergelijking met het vorige bedrag er nog maar gauw ruim duizend euries bij opgedrukt. Ach ja, wie het breed heeft kan ook heel breed naar believen van anderen nemen.

Het zieke is, dat men ook mijn partner persoonlijk aansprakelijk wil stellen voor de opgedrongen schuld en haar emotioneel tracht te manipuleren. Het is echter zo, dat ik helemaal geen schuld aan hen heb. Ze willen mij en mijn partner dit doen geloven. Het is hun smerige spel van make believe, van manipulatie tot de dood er op volgt. De enige die hier een schuld heeft is de staat der VerNederlanden aan haar burgers. Al het aan de burgers op criminele wijze ontstolen geld wordt tegen diezelfde burgers ingezet om ze lichamelijk, psychisch en geestelijk kapot te maken.

De grote achterliggende vraag is wat hun uitgangspunt is. Gaat het hen werkelijk om het geld? Nee, natuurlijk niet! Want men weet dondersgoed dat deze som nooit en te nimmer te incasseren valt, ook niet met een loonbeslag en een eventuele boedelverkoop. Waar gaat het hen dan wel om? Dit is vrij simpel. Men wil een klokkenluider volledig vernielen. Men hoopt dat wat men gekidnapte kinderen en hun ouders psychisch/emotioneel aandoet, ook in dit geval te kunnen bereiken. Men wil de geestkracht van mensen volledig breken en misbruikt daarbij alle hen ten dienste staande zogenaamde legale middelen. Daarmee laat deze organisatie en haar handlangers haar psychopathische karakterstructuur zien. Het genieten van het aan anderen aangedane leed en daar een machtsgevoel aan te ontlenen. Dit is wel zo ontzettend ziek en crimineel.

Net zoals het wel zo ontzettend ziek en crimineel is dat op 31 oktober de bekendste psyschopaat van VerNederland, Joris Demmink, met veel poeha een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. En de crème de là crème van de BV VerNederland daarbij aanwezig was en afscheid van hem nam. De NuKuBu’s die bij deze gelegenheid buiten wilden protesteren werden weggejaagd en/of gearresteerd. De bijzonder fascistische regentenhouding van ‘s lands bestuurders laat zich in toenemende mate openlijk zien. Hoe lang zal het nog duren eer er razzia’s worden gehouden en mensen op transport zullen worden gesteld naar ausradierkampen?

Maar laat één ding heel erg duidelijk zijn; ze kunnen alles van mij af willen nemen, zelfs mijn lichaam, maar mijn ziel zullen ze nooit kunnen incasseren. Voor mij zijn dit soort omstandigheden juist een mogelijkheid om ten volle mijn geestkracht te ervaren en tot uitdrukking te brengen. Daarmee bewerkstelligd Jeugdzorg en haar handlangers precies het tegenovergestelde van wat zij beogen. Laat verder duidelijk zijn dat deze lui ooit de afrekening gepresenteerd zullen krijgen, is het niet hier dan is het wel na hun dood.

Het is een esoterisch weten dat iedere ziel na de dood het voorbije leven herbeleefd. Niet vanuit de eigen beleving, maar vanuit de beleving van anderen, die men op welke wijze dan ook heeft beïnvloed. Is deze beïnvloeding positief geweest, dan oogst de ziel dienovereenkomstig de daaruit voortgekomen energetische vruchten. Is de beïnvloeding negatief c.q. destructief geweest dan oogst de ziel ook dienovereenkomstig de daaruit voortgekomen vruchten. Deze karmische wetmatigheid is gebaseerd op hogere kosmische wetten, die daarmee iedere ziel een leertraject willen bieden om tot een voortdurend groter wordend bewustzijn te komen aangaande de samenhang der dingen en de daaraan gekoppelde oorzaak en gevolgdynamiek. Deze hogere kosmische wetten staan ver verheven boven de aardse wetten der jungle. Ze zijn er op gericht om een dynamische evenwichtstoestand in het geheel der schepping te handhaven en uiten zich op aarde in de vorm van een moreel bewustzijn. Dat wil zeggen een onderscheidingsvermogen van Goed en Kwaad. Geen enkele aardling kan zich aan de werking van deze hogere kosmische wetten onttrekken.

Bron: http://www.argusoog.org/intimidatie-op-intimidatie-2/

Dit is een origineel bericht van Paul Heinerman

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen van ouders blijkt vaak niet het gewenste effect te hebben blijkt uit het rapport van de Kinderombudsman d.d. 6 november j.l. . De sterk uit de hand gelopen escalatie tussen ouders is hier altijd debet aan als ook de grote onmacht van de diverse instanties om ouders in het belang van hun kind tijdig en snel uit de ontstane escalatie te halen.

“De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman stellen vast dat kinderrechters, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en van de Bureaus Jeugdzorg de ondertoezichtstelling bij problemen over de omgang als bijzonder gecompliceerd ervaren. Een ondertoezichtstelling leidt niet als vanzelf tot voor het kind wenselijke omgang”. Zo staat o.a. in de conclusies van het rapport van de Kinderombudsman te lezen.
Als aanvulling op het rapport “De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen” van de Kinderombudsman behoort de positie van beide ouders en met name de positie van de vader met spoed herzien te worden met betrekking tot de gewenste goede hechting van het kind aan beide ouders, aldus Paul Heinerman.

Hij denkt dat hij, als bezorgde vader, niet alleen voor zichzelf spreekt als hij zegt dat de echte verantwoordelijkheid voor een goede hechting van een kind aan beide ouders weer per direct bij de ouders zelf neergelegd dient te worden en niet zozeer bij de instanties. De huidige positie van veel vaders, die vaak een zeer beperkte omgangsregeling hebben, zorgt er echter voor dat zij binnen dit korte tijdsbestek vaak niet in staat zijn om voor een goede en gewenste veilige hechting van het kind aan de vader zorg te dragen. Juist deze huidige situatie zorgt voor veel frustraties, verdriet en onbegrip bij zowel de vader als ook bij het kind en vaak ook bij de moeder.

De Kinderombudsman adviseert de betrokken instanties o.a. tot een verbeterde samenwerking en communicatie te komen, waardoor de hulpverlening aan ouders op een hoger niveau gebracht kan worden. Ook wordt aan BJZ geadviseerd om naar de “best practice” BJZ’s te kijken om zodoende van elkaars ervaringen te leren en daardoor de hulpverlening aan ouders te laten groeien in kwaliteit.

In de bijlage geeft deze bezorgde vader vanuit zijn eigen ervaring aan dat er nog meer aan de hand is dan dat er reeds in het rapport van de Kinderombudsman al wordt beschreven en dat er door middel van 4 aanbevelingen en het invoeren van 4 nieuwe spelregels tussen ouders mogelijk voor een structurele verbeterde affectieve hechting van het kind aan beide ouders gezorgd kan worden.

Kortom, er mag en moet mogelijk ook wel een bepaald gedrag van alle ouders in een dergelijke situatie verwacht worden. Elke ouder dient zich er volledig van bewust te zijn dat hij of zij in het echte belang van zijn kind ook volledig verantwoordelijk is voor de goede hechting van zijn kind aan de ANDERE ouder en hiertoe zouden ouders o.a. te allen tijde moeten proberen om hun onderlinge communicatie in stand te houden.

Beide ouders zijn daar nu ook juridisch al toe verplicht, maar alle betrokken instanties maken van deze reeds in de wet opgelegde aansporingen en sancties op dit moment nog nauwelijks gebruik.

Bureau Jeugdzorg wordt in de bijlage ook aangemoedigd om voortaan al bij het moment van intake van ouders bij een sterke escalatie in het vervolg bij een OTS wel te allen tijde aan waarheidsvinding te doen. Wat is de reden voor de scheiding tussen ouders? Wat ging er mis en waarom en hoe?

Deze waarheidsvinding door BJZ aan het begin van de escalatie kan er voor zorgen dat deze escalatie tussen ouders niet kan blijven voortwoekeren, zodat de rust in het belang van het kind zo snel mogelijk weer tussen ouders en het kind terug keert, hetgeen in het belang is van alle betrokkenen.

Het resultaat van deze vernieuwde aanpak voor alle BJZ’s zal zijn: minder en minder langdurige escalaties tussen ouders en daardoor ook minder tijdsbeslag bij de betrokken hulpverleners.

Bijgevoegd het rapport van de Kinderombudsman van 6 november j.l. als ook de reactie van Paul Heinerman die vanuit zijn ervaringen met een aantal aanbevelingen en spelregels komt die er mogelijk voor kunnen zorgen dat deze hechtingsproblematiek snel in heftigheid en intensiteit zal afnemen.

Bron: http://www.perssupport.nl/apssite/permalink/70201