Paniek in kinderroofmachine
Er is paniek binnen de kinderroofmachine in Nederland. Men doet verwoedde pogingen om klokkenluiders te muilkorven door ze te intimideren met pogingen tot beslaglegging op een salaris en waanzinnige dwangsombevelen. Deze werden aangeleverd door een gerechtsdeurwaarder van het financiële uitzuigbureau Incassade. De kinderrovers vinden dit echter nog niet genoeg.

Vandaag 30 oktober 2012 deed men een nieuwe uiterst amateuristische poging tot het incasseren van weer een nieuwe dwangsom. In dit geval door de andere eisende partij in het kort geding van 20 december 2011. Maar daarover later meer.

Eisende partij gaat volledig nat
De eisende partij BJZ, die het loonbeslag wilde opleggen om daarmee ruim 29 duizend euro menen te kunnen incasseren, blijkt bij het opleggen van het loonbeslag valsheid in geschrifte te hebben gepleegd. Dit werd gisteren duidelijk tijdens een telefoongesprek met een medewerker van Incassade. Deze vertelde dat het loonbeslag onterecht was geweest, daar er tevoren geen aanzegging van het vonnis was afgegeven. Toen ik dit hoorde, heb ik deze man nogmaals expliciet gevraagd of het loonbeslag onterecht was opgelegd, waarop hij het nogmaals bevestigde. Dit gesprek is opgenomen omwille van trainingsdoeleinden. :-D

Wat betekent de uitspraak van die man? Het laat zien dat BJZ, een door de staat georganiseerde kinderroofmachine waar 80 miljard euro aan budget in omgaat, op onterechte gronden een poging heeft gedaan een salaris te kapen. Dit is een strafbaar feit. Te meer daar men gebruik heeft gemaakt van een vals Burger Slaven Nummer. Hiermee wordt aangetoond dat de Nederlandse staat, de B.V. Nederland en haar onderaannemers, een georganiseerde misdaadonderneming is. Dit gegeven wordt vet onderstreept door het aan laten blijven van een pedofiele topambtenaar op het Ministerie van Justitie en deze zelfs een koninklijke onderscheiding te willen uitreiken.

Eergisteren was er ook telefonisch contact met BJZNH. Het verhaal vertellend werd er doorverwezen naar een teamleider. Wat schetste mijn verbazing dat deze teamleider de naam J. B. droeg. Ik kon hem echter telefonisch niet bereiken en sprak een voicemailboodschap in, met het verzoek mij terug te bellen. Dat terugbellen duurt meestal even. Dus belde ik de volgende dag nogmaals en sprak opnieuw zijn voicemail in. Gisteren belde hij terug op een moment dat ik helaas de telefoon niet op kon nemen en sprak hij dus een boodschap in op mijn voicemail. Hij stelde dat als ik vragen had, ik die maar per post naar het kantoor van BJZNH in Alkmaar moest sturen. Tja, moderne communicatie-apparatuur wil men dus in dit geval liever niet gebruiken en kiest men voor een indirect contact per brief, waar natuurlijk weer de nodige tijd over heen zal gaan om die te beantwoorden.

Eer aan zichzelf houden
De man van Incassade, die ik sprak, wilde de eer aan zichzelf houden door te zeggen dat men, omwille van het achteraf inzien van de onterechtheid van het loonbeslag, de zaak had teruggedraaid. Dit is een grove leugen. Zij hebben de zaak helemaal niet teruggedraaid, daar zij hun papieren rotzooi door de salarisadministratie van de werkgever weer op hun eigen bord kregen teruggeschoven. Juist vanwege die valsheid in geschrifte. Dit bewijst onomstotelijk dat BJZ een door de overheid gefinancierde criminele organisatie blijkt te zijn. Incassade is medeplichtig, daar zij zich hebben laten gebruiken om uitvoering te geven aan deze strafbare daad, in de hoop daar zelf nog een financieel gewin aan over te kunnen houden. Het is interessant om uit te gaan zoeken in hoeverre beide organisaties vervolgbaar zijn en geclaimd kunnen worden voor een flinke schadevergoeding.

Vervolgstappen
De man van Incassade werd door mij ongezouten de waarheid aangezegd omtrent hun onrechtmatig handelen. Op de vraag wat hun vervolgstappen zouden zijn werd geantwoord, dat men overleg zou plegen met BJZ. Tevens wist hij te melden dat men eventueel alsnog over zou gaan tot een loonbeslag. Op dit punt werd hij door mij echter snel uit de droom geholpen, betreffende de kans van slagen van zulk een nieuwe poging.

Andere eisers doen een nieuwe amateuristische intimidatiepoging 
Zoals in het begin van dit artikel vermeld werd, is er vandaag 30 oktober 2012 een nieuwe uiterst amateuristische intimidatiepoging ondernomen door de andere eisende partij in het kort geding van december vorig jaar. Deze partij meende per gewone post een zelf getypt dwangsombevel uit te kunnen vaardigen, alsof zij de rechter herself is. Ook dit is een strafbaar feit, daar zij zich op de  stoel van de rechter meent te kunnen plaatsen en een dwangsom à raisson € 107.500 te kunnen opleggen, die binnen acht dagen zou moeten worden voldaan.

Beide eisende partijen handelden niet alleen strafbaar wegens het plegen van valsheid in geschrifte, het pogen een kritsiche burger te intimideren, maar tevens maken zij zich schuldig aan stalking, door deze kritische burger voortdurend lastig te vallen met bedreigende brieven. De teller van de schadeclaim gaat spoedig lopen. Hieronder de afbeeldingen van de laatste intimidatie.


Een interessante maar zeer doorzichtige poging van de directrice, die blijkbaar met de handen in haar waarschijnlijk inmiddels grijze haren zal zitten. Waarschijnlijk heeft zij geen deurwaarder meer kunnen vinden, die haar vunzige spel wil mee spelen.

Maar mevrouw de directrice, ik kan u vanuit de grond van mijn hart meedelen dat de dagen van uw intimiderende en zwaar criminele activiteiten zijn geteld. Gerechtigheid zal zegevieren. Want ja mevrouw de directrice, er zijn hogere morele wetten dan de wetten van de jungle waar u meent gebruik van te kunnen maken. U draagt bij aan een totale ontmenselijking van deze samenleving.

Iedere vezel, iedere cel en iedere molecuul in mijn lichaam verzet zich daar tegen. Wees er vooral bewust van mevrouw de directrice,  dat volgens die hogere morele wetten de gevolgen van al uw doen en laten in versterkte mate weer bij u terugkomen. Het is nooit te laat om tot inzicht te komen en de verantwoordelijkheid te nemen voor al hetgeen u en uw partner in crime al aan zeer ernstig leed hebben veroorzaakt in de levens van kinderen en ouders. Dus kom tot inzicht!

Als het moet zullen de sociaal-maatschappelijke omstandigheden u daar een handje bij helpen. Want de onthullingen betreffende de internationaal georganiseerde pedonetwerken volgen elkaar in rap tempo op. Dit verziekte kindonvriendelijke VerNederland zal niet kunnen ontkomen aan het volledig open gooien van de waanzinnig stinkende beerput van ritueel misbruik van kinderen.

Het is een kwestie van tijd, maar ook u zult ter verantwoording worden geroepen voor uw daden , mevrouw de directrice. Evenals al die op hoge posities verkerende psychopaten. Want wij zullen als mensheid het niet langer tolereren, dat de toekomst een door satanaanbidders geschapen zwart gat zal worden. Waarvan akte.

Alles moet open!!!

 **Update: men gaat door**

De criminele activiteiten van Jeugdzorg nemen een voortdurend verhardende vorm aan. Deze organisatie, die van onze belastingcenten gezinnen kapot maakt en kinderen in onveilige zogenaaamde hulpsverleningssituaties plaatst, is er op gespitst om de schrijver dezes volledig geestelijk te willen breken. Mensen die het door Jeugdzorg zelf gepresenteerde beeld van rechtvaardigheid en legaal handelen aan de kaak stellen, worden op een grove wijze geïntimideerd en poogt men hen geestelijk te breken. Hoeveel bewijzen van illegaal handelen, structureel psychisch/emotionele en lichamelijke mishandeling en structureel seksueel misbruik er ook worden getoond, Jeugdzorg blijft op psychopatische wijze haar zelfgenoegzame zelfbeeld handhaven. Gesteund door een rechtspraak die niet aan waarheidsvinding hoeft te doen en zich baseert op de wet der jungle, daarbij ook ontlastende bewijzen in de prullenbak kan gooien, zijn mensen die met deze organisatie te maken krijgen aan de wolven overgeleverd.

In het licht van het in het hoofdartikel benoemde heeft op donderdag 1 november opnieuw een deurwaarder het adres van de schrijver dezes bezocht. Hij leverde weer zo’n document af waarin werd aangezegd dat er een loonsbeslag gaat volgen. Ditmaal à raisson van € 163.999,75. Men heeft in vergelijking met het vorige bedrag er nog maar gauw ruim duizend euries bij opgedrukt. Ach ja, wie het breed heeft kan ook heel breed naar believen van anderen nemen.

Het zieke is, dat men ook mijn partner persoonlijk aansprakelijk wil stellen voor de opgedrongen schuld en haar emotioneel tracht te manipuleren. Het is echter zo, dat ik helemaal geen schuld aan hen heb. Ze willen mij en mijn partner dit doen geloven. Het is hun smerige spel van make believe, van manipulatie tot de dood er op volgt. De enige die hier een schuld heeft is de staat der VerNederlanden aan haar burgers. Al het aan de burgers op criminele wijze ontstolen geld wordt tegen diezelfde burgers ingezet om ze lichamelijk, psychisch en geestelijk kapot te maken.

De grote achterliggende vraag is wat hun uitgangspunt is. Gaat het hen werkelijk om het geld? Nee, natuurlijk niet! Want men weet dondersgoed dat deze som nooit en te nimmer te incasseren valt, ook niet met een loonbeslag en een eventuele boedelverkoop. Waar gaat het hen dan wel om? Dit is vrij simpel. Men wil een klokkenluider volledig vernielen. Men hoopt dat wat men gekidnapte kinderen en hun ouders psychisch/emotioneel aandoet, ook in dit geval te kunnen bereiken. Men wil de geestkracht van mensen volledig breken en misbruikt daarbij alle hen ten dienste staande zogenaamde legale middelen. Daarmee laat deze organisatie en haar handlangers haar psychopathische karakterstructuur zien. Het genieten van het aan anderen aangedane leed en daar een machtsgevoel aan te ontlenen. Dit is wel zo ontzettend ziek en crimineel.

Net zoals het wel zo ontzettend ziek en crimineel is dat op 31 oktober de bekendste psyschopaat van VerNederland, Joris Demmink, met veel poeha een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. En de crème de là crème van de BV VerNederland daarbij aanwezig was en afscheid van hem nam. De NuKuBu’s die bij deze gelegenheid buiten wilden protesteren werden weggejaagd en/of gearresteerd. De bijzonder fascistische regentenhouding van ‘s lands bestuurders laat zich in toenemende mate openlijk zien. Hoe lang zal het nog duren eer er razzia’s worden gehouden en mensen op transport zullen worden gesteld naar ausradierkampen?

Maar laat één ding heel erg duidelijk zijn; ze kunnen alles van mij af willen nemen, zelfs mijn lichaam, maar mijn ziel zullen ze nooit kunnen incasseren. Voor mij zijn dit soort omstandigheden juist een mogelijkheid om ten volle mijn geestkracht te ervaren en tot uitdrukking te brengen. Daarmee bewerkstelligd Jeugdzorg en haar handlangers precies het tegenovergestelde van wat zij beogen. Laat verder duidelijk zijn dat deze lui ooit de afrekening gepresenteerd zullen krijgen, is het niet hier dan is het wel na hun dood.

Het is een esoterisch weten dat iedere ziel na de dood het voorbije leven herbeleefd. Niet vanuit de eigen beleving, maar vanuit de beleving van anderen, die men op welke wijze dan ook heeft beïnvloed. Is deze beïnvloeding positief geweest, dan oogst de ziel dienovereenkomstig de daaruit voortgekomen energetische vruchten. Is de beïnvloeding negatief c.q. destructief geweest dan oogst de ziel ook dienovereenkomstig de daaruit voortgekomen vruchten. Deze karmische wetmatigheid is gebaseerd op hogere kosmische wetten, die daarmee iedere ziel een leertraject willen bieden om tot een voortdurend groter wordend bewustzijn te komen aangaande de samenhang der dingen en de daaraan gekoppelde oorzaak en gevolgdynamiek. Deze hogere kosmische wetten staan ver verheven boven de aardse wetten der jungle. Ze zijn er op gericht om een dynamische evenwichtstoestand in het geheel der schepping te handhaven en uiten zich op aarde in de vorm van een moreel bewustzijn. Dat wil zeggen een onderscheidingsvermogen van Goed en Kwaad. Geen enkele aardling kan zich aan de werking van deze hogere kosmische wetten onttrekken.

Bron: http://www.argusoog.org/intimidatie-op-intimidatie-2/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s