Door

“Beschaving” in verval  
De laatste twee uitzendingen van mijn programma op Argusoog Radio hebben mij weer heel wat materiaal gegeven om te verteren. Het maakte mij eens te meer duidelijk in welk een totaal verziekte ‘samenleving’ wij leven. In het zoeken naar een zingeving en het een plek geven aan alle verkregen informatie, kan ik niets anders concluderen dan dat we leven in een tijd waarin alle sociaal  beschermende mechanismen weggevallen zijn en het meest dierlijk perverse in de mens de kans krijgt zich ongegeneerd te tonen. Historisch gezien schijnt dit te horen bij culturen/beschavingen die ten onder gaan, om door een enorme strijd tussen vernieuwende en behoudende krachten plaats te maken voor iets wezenlijk nieuws. In een ongekend hard gevecht tussen de demonische en de vernieuwende krachten, die de menselijke samenleving een volgende stap willen laten maken in de ontwikkeling van haar collectieve bewustzijn, tonen deze demonische krachten zich in al hun perverse onmenselijkheid,  destructiviteit en geestelijk psychopathische gestoordheid.

Het grote verschil
Het grote verschil met de beëindiging van vorige culturen/beschavingen, bijvoorbeeld de Romeinse, is dat wij nu leven in een tijd waarin het individuele bewustzijn is ontwaakt. Dit wil zich niet meer ondergeschikt laten maken aan een collectief manipulatief gestuurde waanzin, die alle kenmerken vertoond van een door psychopathie gedomineerde ‘cultuur’.

We leven in een glorieuze tijd, laat dat vooral duidelijk zijn. Ondanks en misschien wel dankzij die collectief manipulatief gestuurde waanzin, kunnen wij nu onze eigen morele principes, normen en waarden in onszelf ontdekken, volgens welk wij als individu zouden willen leven en volgens welk wij vinden dat een samenleving zich verder zou moeten ontwikkelen. Eén van die morele principes is mijns inziens, dat men op een respectvolle wijze met nieuw zich ontwikkelend leven dient om te gaan. Vooral dat het leven in al haar facetten geëerd en gevierd dient te worden, daar wij allen deel van dit leven uitmaken. Als wij het leven niet respecteren, respecteren wij op generlei wijze onszelf!!!

Daaruit volgt dat het volkomen intolerabel is, dat er op een psychopathische wijze met kinderen seksueel en emotioneel wordt gerommeld, ten behoeve van eigen onmachtsgevoelens en daaruit voortvloeiende machtsbehoeften. Kinderen en met name pas geboren kinderen, dragen nog een sfeer met zich mee van de zuiverheid van een geestelijke wereld waar ze uit vandaan gekomen zijn. Wanneer zij in al hun onschuld al bezoedeld worden met dierlijke perversiteiten van geestelijk gestoorde ‘volwassen’ individuen en groepen, zal zich dit keren tegen de samenleving als geheel. Het zal iedere menselijk culturele ontwikkeling blokkeren en de mensheid als geheel in de afgrond van satanisme en hedonisme werpen.

Het kind als hartopener
Zelf verkeer ik in de gelukkige omstandigheid dat ik twee fantastische dochters in deze waanzinnige wereld heb zien komen. Bij de geboorte van mijn eerste dochter, voelde ik gelijk hoe zij mijn hart opende voor iets dat ik tot dan toe niet bewust had gekend. Het ervaren van zulk een zuiverheid, onaangetastheid, kwetsbaars en moois, deed mijn hart openen voor het wonder van het leven. De ervaring van de geboorte van mijn tweede dochter heeft dit bekrachtigd.

Wanneer totaal verziekte mensen, die hun ziel aan duivelse krachten hebben verkocht, dit prille leven al in de knop menen te moeten knakken, zullen zij de gevolgen van hun zieke daden weer bij henzelf zien terugkomen. Zij hebben hun ziel verkocht aan de krachten van dood en destructie. Daarom hebben ze een volledig gebrek aan respect voor alles dat met leven te maken heeft. Zij dragen bij aan een totale vernietiging van al het leven op deze planeet. In mijn beleving zijn we nu in een tijd aanbeland, waarin een ieder hoe dan ook de gevolgen van zijn/haar eigen daden weer op het eigen bord terugkrijgt. De onvoorstelbaar leed toebrengende daden van hen die bewust het leven van anderen ruïneren, zullen in onze tijd hun vereffenend effect hebben. De chronische psychopaten in deze wereld zullen uiteindelijk aan hun eigen geestelijke gestoordheid ten onder gaan.

Het is een kwestie van oorzaak en gevolg, van actie en reactie, van een confrontatie met de eigen ziekelijkheid of zuiverheid van intenties. Intentie is hetgeen waar het in onze tijd om gaat. Intenties zijn innerlijke drijfveren voor uiterlijk gedrag. Wanneer deze egocentrisch gericht zijn, op met name het vermijden van de confrontatie met de eigen duistere schaduwkanten, zal zich dit uiteindelijk tonen in een overweldigende lawine van over zichzelf afgeroepen noodlottigheden. Ik poneer dit hier zo duidelijk daar ik er vanuit ga, dat hetgeen men uitstraalt, men ook weer naar zich toetrekt. Deze instelling doet mij er rotsvast van overtuigd zijn, dat de perversiteit van een op eigen voordeel gerichte ‘cultuur’ zich uiteindelijk zal tonen in een niets ontziende helderheid ten aanzien van hetgeen men in de wereld heeft gezet.

Angst is de boosdoener
Angst is de grootste blokkade voor het in contact kunnen komen met een zuiver hart. Mensen die van jongs af aan al zodanig zijn beschadigd dat zij daardoor hun hart volledig hebben afgesloten, zijn door hun van buitenaf opgedrongen trauma’s klaar gestoomd om als werktuig te dienen voor de demonische krachten, die anderen hebben gedreven hen tot slachtoffer te maken. Het slachtoffer/daderpatroon is een psychologisch fenomeen dat zich centreert rond het thema onmacht en macht. Het is een uiting van de perverse neerwaartse spiraal van decadentie, afbraak en egocentrisme. Eigenlijk zijn zij die in deze spiraal gevangen zitten net zolang slachtoffer, totdat bij hen het besef doorbreekt van hun eigen werkelijke kracht.

In de afgelopen uitzendingen met Ben van de Brink stond het satanisch seksueel getinte misbruik centraal. In een interview met Jeff Rense vertelde een uit het satanisch systeem ontsnapt slachtoffer hoe de mishandeling niet alleen seksueel misbruik betrof, maar ook lichamelijk en psychisch/emotionele vernedering en marteling. Dit alles met als doel om een dusdanige angst te induceren, dat daardoor een slaafse volgzaamheid werd afgedwongen. Het bewust scheppen van een meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS) is daarbij het doel. Dit  komt volledig overeen met hetgeen Ben van de Brink in de twee interviews ook heeft aangegeven. Al decennia lang zijn geheime diensten aan het experimenteren met mind control-technieken, hetgeen neerkomt op pure zwart  magische praktijken. Wat in een eerder stadium op kleinere schaal in geheime laboratoria plaatsvond, vindt nu onder onze neus plaats op een steeds groter wordende schaal. De ontwikkeling van de elektronische massamedia heeft dit proces een enorme impuls gegeven.

Rooms Katholieke sekte
In mijn werk in de psychiatrie heb ik een cliënte leren kennen die al vanaf haar babytijd door verschillende mensen binnen haar familie seksueel misbruikt is. Deze vrouw heeft daar nu nog de lichamelijke lasten van te dragen, daar door het misbruik haar onderste rugwervels volkomen vernield zijn. Daarnaast heeft zij op jonge leeftijd al een aantal ernstige operaties aan haar geslachtsorganen moeten ondergaan, die bij kinderen op die leeftijd bizar en ongewoon zijn. Bij de behandelende artsen riep dit echter geen vragen op, daar zij leefden in een hechte besloten Rooms Katholieke gemeenschap, met klooster en al, waar dit soort misbruik schering en inslag was. Zelfs de pastoor aldaar liet zich meermaals tegen betaling door een plaatselijke junk afzuigen, om zo aan zijn gerief te komen.

De onthullingen van Ben van de Brink waren in die zin voor mij een keiharde bevestiging van de volkomen satanische achtergrond van de Rooms Katholieke Kerk (RKK). Kijk bijvoorbeeld eens naar de ogen en het satanische lachje van de huidige paus in de volgende afbeelding, die op de voorpagina van de website van het Vaticaan staat.

Bron

Bekijk ook eens de symboliek op onderstaande foto.

Bron

De kruizen op de sjerp die de paus om heeft, zijn een gestileerde vorm van het kruissymbool van de Orde van de Knights of Malta. Een occulte loge die alle maatschappelijke geledingen heeft geïnfiltreerd. Hun symboliek dateert terug tot de Soemerische tijd, waarin Satrurnus als god werd vereerd. De drie Maltezer kruizen kan men ook zien als de drie xxx’en, waar Ben het steeds over heeft.

Bron

Saturnus is in de astrologie de planetaire heerser over het aardeteken Steenbok. Het is een planetaire kracht, die onder andere met de vormgeving van aardse structuren te maken heeft. Momenteel loopt de planeet Pluto door het teken Steenbok en deze zorgt er voor dat al die aardse structuren stevig onder druk komen te staan en daardoor in chaos vervallen, om plaats te maken voor iets nieuws. Dit soort krachten kunnen echter altijd op twee manieren gebruikt worden, ten goede of ten kwade. De verstarring binnen de huidige machtsstructuren, waaronder die van de RKK, wordt ingegeven door satanische krachten die alles bij het oude willen laten. Die enerzijds op innerlijk moreel/ethisch gebied een totale grenzenloosheid in zich dragen en anderzijds op het uiterlijke gebied van controle steeds engere grenzen neerzetten om de  moreel/ethische grenzenloosheid in stand te kunnen houden. Deze krachten helpen de chaotisering op niet-organische wijze een flinke hand, om daarmee vanuit hun principe van Ordo ab Chao tot een Novus Ordo Seclorum te komen. Voor ons dus des te meer een reden om onze eigen moreel/ethische grenzen te ontdekken en die duidelijk op een krachtige manier neer te zetten.

Op meerdere andere foto’s kun je de angstwekkende kanten van Benedictus XVI zien. Wat roept de onderstaande foto bij je op?

Bron

Kijk ook naar de rest van de symboliek van deze satanische RKK-leider op de tweede foto. Zoals het wapenschild dat  rechts boven de paus zichtbaar is. Dit is interessant om eens nader te onderzoeken. Daarin zie je een Morenkoning. Volgens de uitleg over de achtergrond van het wapenschild op de website van het Vaticaan, heeft de Morenkoning een traditioneel Beierse achtergrond in het bisdom waar Ratzinger voorheen bisschop was, namelijk München/Freising. De meningen over de achtergrond van Ratzinger’s keus voor deze symboliek verschillen nogal. De Morenkoning met kroon en de Morenslaaf met tulband zijn sinds de middeleeuwen symbool voor de strijd tegen en de overwinning op de Islam in de tijd van de Kruistochten. Vele RK-gelovigen zien in de Morenkoning de universaliteit van de ´heilige´ Rooms Katholieke Kerk.

Anderen zien in Ratzinger’s keus voor deze symboliek juist een onverzettelijke houding ten aanzien van de Islam, die voor het Vaticaan nog steeds op heel gespannen voet staat met de macht van Rome. Het Vaticaan zal dan ook zeker een nieuwe oorlog met de Islam steunen, zoals die nu al in Afghanistan, Irak en Libië plaatsvinden en binnen afzienbare tijd in Syrië, Iran en Pakistan zullen gaan plaatsvinden. Je zou de huidige oorlogen tegen de Islam dus als een modern vervolg op de Kruistochten kunnen zien.

Bruintje beer
De bruine beer, die in de andere bovenhoek te zien is, heeft ook een traditioneel Beierse achtergrond. Volgens de website van het Vaticaan is de symboliek van de beer ontleend aan een plaatselijke legende rond de bisschop Sint Corbinian in het voormalige bisdom van Ratzinger. Maar waar staat de beer nog meer voor, met name in de occulte symboliek? Hieronder een overzicht van de betekenis van de beer als symbool in oudere culturen.

The bear is a consummate mother, caring for her young with observable devotion. Indeed, the bear is a symbol of motherhood and child protection, as I discuss on my page about Native American bear meaning here.

However, there is a unfathomable power surging just beneath the surface of the bear is potentially explosive. Bear has imminent domain, and when it deems that space altered, it is fully prepared to defend. Woe be to the one who provokes the wrath of the bear. In this powerfully impressive display of defense and aggression we pick up bear meanings of sovereignty, courage and themes of the warrior.

To wit, in Scandinavian legend the bear was an aspect of the god Odin, and Berserkers were known to wear bearskins to enhance their ferocity in battle. Such vicious looking warriors were insured a victory.

We see more bear-dressing in the cult following of Artemis. She is a Greek huntress, and her maiden devotees would don bear dressings as a symbol of hunting prowess and power.

The First Peoples of North America were known to do this too as I cite on my page about symbolic bear meanings to the Native American mind.

Bear meanings continue to be symbolic of bravery as Germanic and Celtic deities Artio and Thor are often depicted with the bear. Indeed, the bear is a tremendous symbol of the warrior and bravery to the ancient Celts.

Although Celtic lore indicates the bear is grounded in a heroic aspect, we also see it connected to the Celtic goddess Berne where we pick up lunar symbolism.

Bear meanings associated with the moon continue in Pueblo lore in which the bear is connected to underground temples. Here the bear is said to oversee the movements of the night, and lives in time with the Native Indian cycles of the moon.

In fact, many ancient peoples understood the connection of the moon and the bear because of the bear’s hibernation patterns. But more importantly, our nature-savvy ancestors recognized the dual nature of the bear. Bron

De symboliek die men in occulte broederschappen gebruikt, heeft veelal een oorspronkelijk zuivere betekenis gehad binnen de culturen waaraan de symboliek is ontleend. Daar het echter door de tijd heen gebruikt blijft worden als basis voor het overdragen van oude kennis en vaak ook in haar vorm iets gewijzigd is, wordt het uiteindelijk een uiting van het tegendeel van de oorspronkelijk zuivere betekenis. Zoals bijvoorbeeld de beer als uiting van een moederlijk aspect, die in vele oudere culturen met de maan samenhangt. De RKK ziet zichzelf ook als een moederlijk/herderlijk/verzorgend instituut voor de gelovigen, die net als Jezus als kinderen van de door RKK aanbeden godheid worden gezien. Vermengd met Talmudische invloeden worden die kinderen binnen de RKK als bezit gezien, waar de kerkelijke ouder mee mag doen wat zij wil.

In mijn jeugd had je het kinderprogramma Barend de Beer en later de Berenboot. Daarin werd de beer als een ouderlijk doch vriendelijk karakter neergezet. In onze tijd zet men in kinderprogramma´s een ander berenkarakter neer. Zoals bijvoorbeeld in de Teletubbies, maar ook onverhuld als Pedobear.

Talmudische invloed
Volgens velen, waaronder Geert Wilders, leven we in het westen in een Joods/Christelijke cultuur. Hetgeen een zeer opmerkelijke constatering is, daar de wortel van het Christendom, de figuur Jezus Christus, door het Judaïsme totaal wordt ontkend. Dit gegeven alleen al laat zien dat er hier een duister verbond gesloten is tussen op macht beluste krachten binnen beide religieuze stromingen, die deze  volledig hebben gekaapt om een eigen agenda door te kunnen voeren.

Elizabeth Dilling was in de eerste helft van de 20ste eeuw een in brede kring bekende onderzoekster en criticus ten aanzien van het Talmudisch geïnspireerde Judaïsme. In 1963 kwam haar boek ‘The Jewish Religion’ uit. Het boek bevat een zeer goed gedocumenteerde en onderbouwde kritiek op de Talmudische interpretatie van de Bijbel. Er zijn overigens verschillende versies van de Talmud. Dilling baseert zich, naast vele andere documenten, met name op de Soncino Talmud. Deze stamt uit Babylonië. Zij schrijft over de onweerlegbare tegenstelling tussen het Talmudische Judaïsme en het Christendom het volgende:

THE TALMUD REVILED
The Christian of today  is bombarded from all sides with reference to “our” Judaeo-Christian  Heritage, “our” Judaeo-Christian Civilization  and  the “brotherhood” which should prevail, presumably, between Christian and Talmudic Judaism. Such propaganda could only succeed if one is in ignorance as to the nature of the Talmud and  the  total  antagonism  between  present-day   Judaism and Christianity which necessarily must exist. Bron

In de eerste eeuwen van het Christendom werd er heel anders naar het Talmudische Judaïsme gekeken, getuige het volgende citaat.

“The Rabbis next encountered the Popes. From the time of Pope Innocent III, the Talmud was

burned at the stake in nearly every century from the 11th to the 18th in Italy, France, Germany,

Spain, and many other countries …”

Rodkinson speaks of the disputations which the Popes and Kings held in which the accusers  of  the  Talmud  were answered by  its defenders.  The  results were always that when the criminality  of the Talmud was revealed in all its horror, the Talmud was ordered burned, expunged, or censored. Bron

Er heerste dus een onverhulde vijandigheid tussen de RKK en het Talmudische Judaïsme. Vele Joden,  onder andere in Spanje, ‘bekeerden’ zich tot de RKK om zo zonder dreiging verder te kunnen leven, maar bleven ondergronds hun eigen religie uitoefenen. Zij wisten op deze wijze door te dringen tot de hogere niveaus binnen de RKK.

Sixtus IV  sanctioned the Spanish Inquisition, which was aimed at the “Marranos,” namely  300,000 Jews who had entered the Church, but retained their Talmudism, and secured power over all phases of Spanish life. One  who   reads  the  Jewish  press  today  will  see  congratulations  to  Israel  from

Spanish  “Catholics”  who  identify  themselves  as  Talmudic  Jews  descended  from those  who  have  practiced  their  Talmudism  secretly  ever  since  1492,  when  their  “Marrano” coreligionists were expelled from Spain.

If nothing else, the term “convert,”  as applied to Jews, must be viewed cautiously, in view of the concealed Judaism of the “Marranos,” which continued for centuries. One must learn, also, from Jewish authorities that Torquemada himself, leading the Inquisition, was  a  Jew,  and that  the Inquisition  was  only  aimed at the Marranos  who under the pretense of conversion had threatened to end Christianity  by  their inside  machinations. (For  further reference to  the “Marranos,”  see  the book, The Marranos, by Cecil Roth, published by  the Jewish Publication Society  of America, Philadelphia). Bron

Een opmerkelijk gegeven is dat Maarten Luther, de grondlegger van het Protestantisme, in eerste instantie pro-Joods was, maar daar later op terugkwam.

The Talmud and Martin Luther, the Father of Protestantism
When  Pope  Leo  X  started  selling  indulgences  in  1517,  this  helped  precipitate Luther’s  break  with  the  Church,  and  the nailing  of  his  theses  on  the  door  of  the Wittenberg  Cathedral.  Almost  immediately  Jews  flocked  to  the  new  Protestant banner.  Luther  was  sought  after  by   4  Jews.  He  in  turn  wrote  a  laudatory publication,  “Jesus  Christ  Was  Born  a  Jew,”  filled  with  sympathy  for  their  long unbelief, which Luther laid to the unsympathetic attitude of the Catholic  Popes and hierarchy, and on his part welcoming the Jews to his heart.

Present-day Catholic and  Protestant  sources  are largely  ignorant, however, of  the fact that, later, Luther found that Jews who had encouraged him to break with the Church  were  [page  10]  attempting  to  Judaize  his  followers.  He  then  read  the Talmud, as introduced to him by  a truly  converted Jew. Afterwards, he wrote “The Jews  and  Their  Lies,”  with  such  denunciatory philippics  that  they  make  parallel utterances  of  the  Popes  almost  pale  by  comparison  —  this  only after he  became aware of the truth. Bron

Stimulering van immoreel gedrag
In haar commentaar op de Talmud gaat Elizabeth Dilling uitgebreid in op de passages in dat boek waarin de Joodse gelovigen worden aangezet tot zwaar immoreel gedrag zoals sex met dieren en met baby’s en geweld tegen en uitbuiting van gentiles (niet-Joden). Dit alles is al vaak een zeer heet discussiepunt geweest en reden tot het als antisemieten neerzetten van hen die er over spreken of schrijven. Maar Dilling is zeer duidelijk over het continue afkaatsen van kritiek, door mensen te criminaliseren en als een antisemiet in de hoek te zetten.

Mocht dit soort misbruik van kinderen ten behoeve van de eigen egocentrische seksuele behoeften en satanische offerrituelen in vroegere culturen gemeengoed zijn geweest, zoals Dilling weergeeft, in onze tijd worden deze praktijken als immoreel gezien. Zeker gezien de pervers satanische en veelal bloedige rituele inwijdingen die er om heen geschapen zijn. Waarbij rituele moorden geen uitzondering zijn, waaronder kinderen die geofferd worden aan Moloch.

Rekrutering
Uit bovenstaande komt geen mooi beeld naar voren van het Talmudische Judaïsme. Zou Geert Wilders hier ook van op de hoogte zijn? In ieder geval is voor mij duidelijk dat de Talmudische invloed op de RKK er onder andere in Nederland mede voor heeft gezorgd, dat de voorheen voornamelijk katholiek geïnspireerde jeugdzorg tot een rekruteringsterrein is geworden voor nieuwe menselijke kindoffers, die het systeem van misbruik en satanische inwijdingen mede in stand moeten houden.

Wie is dus de aansturende kracht in het kinderverkrachtende verhaal???
De paus is de huidige vertegenwoordiger van het Groot Romeinse Rijk, dat na haar ondergang in verschillende vormen weer opleefde, zoals in het Derde Rijk van Nazi-Duitsland. Steeds weer komt de idee terug van een wereld overheersend Imperium dat onder leiding staat van één centrale leider. Binnen het Talmudisch Judaïsme bestaan volgens Dilling ook heel duidelijke ideeën over wereldheerschappij.

Vroeg beginnen
Momenteel leven we in een tijd waarin het Pax Americana en het bezit nemen van de ruimte eenzelfde uiting zijn van de Groot-Romeinse-Rijk-gedachte van een totale overheersing. Het betreft hier de geestelijke gestoordheid van een minderheid die omwille van eigen overleven en machtsbelangen, de meerderheid van de mensheid aan haar voeten wil dwingen. Het aan de voeten en op de knieën dwingen van de mensheid dient al op zo vroeg mogelijke leeftijd van nieuwe mensheidsdeelnemers te geschieden. Direct na de geboorte dus en liefst nog er voor tijdens de zwangerschap. In dit licht kan men ook de vaccinazi-programma’s zien, die bij kinderen al meteen het natuurlijk biologische immuunsysteem lam leggen. Waardoor het zich willen incarnerende IK van de nieuwe mens, de toegang geweigerd wordt.

Om het nieuwe leven vervolgens van een passend geïndoctrineerd werkbaar programma te voorzien is er een onderwijsstelsel ontwikkeld, dat geen enkel oog heeft voor de wezenlijke ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Geboren als een dubbeltje zul je nooit een kwartje worden. Dit betekent dat zij die niet tot de dertien elitaire bloedlijnen behoren, van jongs af aan zodanig geïndoctrineerd, gemanipuleerd en gehersenspoeld zullen worden, dat zij hun vervulling zullen vinden in het dienen van hun elitaire programmeurs. Enkel en alleen voor hun gerief, genot, machtswellust en psychopathische perversiteiten. Op de ‘vernieuwingen’ binnen het indoctrinatieprogramma voor slaven zal ik in een volgend artikel ingaan. Er zit dus een heel planmatige aanpak achter om alle levensgebieden te kunnen annexeren en controleren.

De Orde van de Knights of Malta speelt een verbindende rol tussen de vele groeperingen binnen de satanische commandostructuren. Zo ook met de vorstenhuizen. Zie foto hieronder.

Bron

Hoe dit vorstenhuis concreet betrokken is bij hetgeen ik in dit artikel heb beschreven, is nog een gebied voor verder onderzoek. Hoewel er al het één en ander bekend is. Maar ook dit onderwerp zal worden vervolgd.

Auteur: Arend Zeevat

Lees meer van Arend Zeevat

Bron: http://www.argusoog.org/kinderen-betalen-de-rekening-van-volwassen-perversie/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s