Wat de daden van de Nederlandse Kinderrroof Organisatie (NKO) voor een traumatiserend effect hebben op ouders en kinderen hebben we op Argusoog in vele artikelen en radioprgramma’s voor het onwetende publiek getracht weer te geven. Nog niet eerder hebben we beeldmateriaal ontvangen van een daadwerkelijke ontvoeringsactie van deze ontmenselijkende organsisatie, die het er alleen maar om te doen is om in opdracht van haar marionettenspelers de sociale fundamenten onder onze samenleving totaal te vernietigen. Het zien van de volgende beelden, waarin het hartverscheurende gehuil en gekrijs van kinderen om hun moeder hoorbaar is, terwijl ze door blauwe gevoelloze staatsrobotten en psychopatische NKO-medewerkers bij hun moeder vandaan worden getrokken, gaat je door merg en been.

Voor het eerst wordt het voor het onwetende publiek voelbaar en hoorbaar welk een ongelooflijk misdadig beleid er schuil gaat achter deze door satanisten aangestuurde NKO. Want als kinderen werkelijk onder hun moeder te lijden zouden hebben, zouden ze dan reageren, zoals de kinderen in het hieronder weergegeven filmpje doen? Laat dit geluid vooral diep binnendringen in je ziel, zodat je kunt ervaren hoe het moet zijn voor een kind om door een stel gevoelloze staatsrobotten uit de omhullende en beschermende omgeving van degene getrokken te worden, die je negen maanden in haar lichaam heeft gedragen en je vanuit de beste intenties in deze van god verlaten wereld heeft helpen brengen, niet wetend welk onheil deze wereld naar de totale afgrond leidt.

 

Velen zullen problemen hebben met het gegeven dat ik de satanische achtergrond van deze kinderrroof zo benadruk, veelal daar men niet wil geloven in duistere occulte krachten die het wereldgebeuren sturen en manipuleren. Zelf kan ik er niets anders van maken, want wat is er nog voor menselijks te herkennen in de groeiende door overheden en haar organisaties gepleegde kinderdiefstal. Zou het alleen maar om geld gaan? Dit kan ik me niet voorstellen, daar de geldzucht van overheden al lang bevredigd kan zijn door de ongelimiteerde creatie van geld uit het niets door de bankenmaffia, die de overheden aansturen en financieren. Daarnaast hoef ik alleen maar het Het Rothschild Manifest en The Protocols of the Learned Elders of Zion te lezen, om te zien hoe NKO-vork in de satanische steel zit. Een citaat uit het laatste geschrift:

In this way, by inculcating in all a sense of self-importance, we shall destroy among the GOYIM the importance of the family and its educational value and remove the possibility of individual minds splitting off, for the mob, handled by us, will not let them come to the front nor even give them a hearing; it is accustomed to listen to us only who pay it for obedience and attention.

In this way we shall create a blind, mighty force which will never be in a position to move in any direction without the guidance of our agents set at its head by us as leaders of the mob. The people will submit to this regime because it will know that upon these leaders will depend its earnings, gratifications and the receipt of all kinds of benefits. Bron

Stop de satanische kinderroof! (Hartverscheurend filmpje, opgepast!!!)

Hieronder een bij het filmpje horende tekst van: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html

Commentaar Jeugdzorg Dark horse:
Let op wat de man die het filmpje maakt zegt aan het eind:” ..Dit is ongelofelijk. Jullie hebben tot nu toe eigenlijk ook niets gedaan.

We hebben aangifte gedaan tegen de ex. die de kinderen mishandeld en Jeugdzorg doet er alleen maar alles aan om de kinderen bij hem (ex) te krijgen, tegen hun zin!”

Zou het kunnen dat dit wéér zo’n geval is waarbij één van de twee ouders (bij voorkeur de meest gestoorde) de medewerkers van BJZ om de vinger weet te winden om tegen de andere ouder op te zetten???

Reactie van de oudere broer ( Ilja A. ) van de kinderen die weggesleurd zijn door politie en Jeugdzorg:
Dit is de video van mijn broertje en zusje die uit mijn moeder’s armen gerukt worden.

Hieronder uitleg hoe het zover gekomen is.

2009
Op 30 Juli vertrekt de ex-man uit de woning nadat moeder heeft geconstateerd dat hij vreemdgaat, zich bij een sekte heeft aangesloten (info over de sekte in de bijlage) en kinderen dwingt te leven volgens de sekte.

In september brengt rechtbank Arnhem eerste uitspraak betreft voorlopige voorzieningen.
Uitspraak is dat kinderen eens per week ( zaterdag ) omgang met vader hebben voor aantal uur. Tijdens die regeling komt de ex-man paar keer dronken aan de deur, hij krijgt dan de kinderen niet mee.

Tijdens de 2de zitting over voorlopige voorzieningen (waar ik als oudste zoon weer niet aanwezig mag zijn, op verzoek van de ex-man en waar geen tolk aanwezig is) probeert mijn moeder aan te geven dat zij zich zorgen maakt dat ex-man de kinderen probeert te dwingen regels van zijn sekte te volgen, en dat hij van plan is naar het buitenland te vertrekken.

Januari 2010:
Uitspraak betreft uitbreiding bezoekregeling, op basis van dat ex-man een woning heeft gekregen in Culemborg (Nederland) en verklaarde dat hij niet van plan is om naar het buitenland te verhuizen.

Maart 2010:
Op verjaardag van de tweeling haalt de vader hun over om met hem mee te gaan naar België, het overtuigen duurt 45 minuten en er wordt paar keer gedreigd met (in het bijzijn van de tweeling door de ex-man) dat als zij niet mee gaan, moeder in de gevangenis gegooid wordt.

Vader zet zijn telefoon uit vanaf zaterdagmorgen tot zondag avond.

Zondag avond worden de kinderen snel afgeleverd door hun vader, zonder ook maar een woord te zeggen rijd hij meteen weg.

Kinderen blijken bezeerd en ondervoed te zijn.

Kinderen hebben tot in detail verteld wat er tijdens het weekendbezoek is gebeurd, er was sprake van grove mishandeling, ondervoeding en hersenspoeling wat overeenkomt met de nieuwe geloofsovertuiging van de ex-man ( sekte ).

April, Mei 2010:
Moeder besluit de kinderen niet langer mee te geven, ten eerste omdat de kinderen het zelf niet willen en dat ook meerdere malen aan de ex-man hebben aangegeven en ten tweede omdat zij haar kinderen wil beschermen en het maakt haar niets uit dat de autoriteiten lopen te dreigen met sancties.

Kinderen heeft aantal sessies bij een kinderpsycholoog gehad die in haar rapport verteld dat de kinderen eerst een speltherapie moeten doorlopen om over hun angsten heen te zijn (angsten die zij hebben overgehouden na het bezoek aan België) voordat er enige sprake kan zijn van een of andere bezoekregeling met de vader.

Juni 2010:
Rechter besluit dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek moet gaan doen naar wat het beste is voor de kinderen en wat er in België daadwerkelijk is gebeurd. Ook schroeft de rechter de bezoekregeling terug naar alleen op zaterdag vanaf 10:00 in de ochtend tot 17:00 in de middag in Nederland.

Juli 2010:
Er vindt maar 1 bezoek plaats, alleen dochter besluit met de ex-man mee te gaan, zoon heeft herhaaldelijk nee tegen de ex-man gezegd. Daarna vinden er geen bezoeken plaats omdat ex-man eist dat hij de kinderen alleen wil ontmoeten als ze met hem naar België mogen gaan ( dus hij wil geen bezoekregeling in NL ).

Augustus 2010:
Bij een afspraak met de Raad van de Kinderbescherming geeft de Raad aan, dat zij geen stukken willen zien ( die notabene van hun zelf zijn ) over de eerdere mishandelingen van de ex-man.

September 2010:
Op verzoek van de Kinderbescherming wordt nog een keer geprobeerd met eendaagse bezoekregeling. Dit keer willen allebei de kinderen niet met ex-man mee.

Terwijl in de afspraak met de Raad was dat de regeling doorgaat mits de kinderen het zelf willen, belt de ex-man de politie met een leugen dat de moeder de kinderen aan hem niet meegeeft.

November 2010:
Kinderrechter spreekt OTS uit op advies van de Raad van de Kinderbescherming.

Januari 2011:
Met zuster instantie Entrea wordt gesproken over spel therapie voor de kinderen op advies van een kinderpsycholoog bij wie de kinderen aantal sessies hebben gehad na mishandeling door de ex-man. Spel therapie werd nodig geacht om de kinderen te helpen die mishandeling te verwerken.

Eerst moest er volgens de advies van de kinderpsycholoog speltherapie komen voordat er enige sprake kon zijn over een of andere bezoekregeling. Jeugdzorg heeft dit gewoon genegeerd en is eerst begonnen met bezoekregeling.

Eerste begeleide bezoek verliep redelijk rustig.
Bij de tweede bezoek begon de boel te escaleren omdat er geen tolk aanwezig was en ex-man in het Russisch allemaal hatelijke dingen over moeder en oudere broer tegen de kinderen vertelde.

Februari 2011:
Derde bezoek loopt compleet uit de hand omdat N ( zoontje ) weigert naar de spreekruimte te gaan. Gezinsvoogd probeert hem naar binnen te trekken (aan zijn kleding ), dat lukt niet, A. (dochtertje gaat onder dwang mee).

Maart 2011:
Er vind evaluatie plaats over de verlopen bezoeken, de evaluatie wordt vroegtijdig beëindigt, omdat gezinsvoogd weigert te aanvaarden dat moeder haar oudste zoon als tolk kiest, en evaluatie gesprek wordt beëindigd zonder dat er iets besproken is, wat de partijdigheid aantoont van de gezinsvoogd, want zij zegt dat ook de vader niet wil dat oudste zoon van moeder aanwezig is / hij weet te veel ).

April, Mei Juni augustus 2011:
Na de evaluatie heeft moeder meerdere malen aangekaart dat zij niet langer met de gezinsvoogd wil samenwerken, en gevraagd dat de zaak terug gaat naar de kinderrechter of dat er op z’n minst een nieuwe onpartijdige gezinsvoogd wordt aangesteld. Op allebei de verzoeken kreeg moeder geen reactie.

Wel begonnen er aankondigingen van schriftelijke aanwijzingen te komen.
In augustus is moeder veroordeeld wegens de zogenaamde onttrekking aan ouderlijk gezag (daar heeft ex-man aan het begin van OTS een aangifte van gedaan om zo de zaak te laten escaleren ). Ik mocht als getuige optreden en uitleggen waarom er na dat ene bezoek in maart geweigerd werd de kinderen mee te geven, ik heb alles uitgelegd en onderbouwd, en later zeiden zowel de rechter als de officier van Justitie dat zij de getuigenis niet zouden meenemen in hun beslissing omdat zij dat niet nodig vonden, en moeder werd alsnog veroordeeld tot een werkstraf en het betalen van emotionele schade die de ex-man had opgelopen.

September, Oktober, November, December 2011:
In september kwam de eerste schriftelijke aanwijzing van BJZ. Daarna volgde er een verzoek tot verlenging van OTS met als bijlage een door de gezinsvoogd zelf opgemaakt rapport uit naam van de school van de kinderen (dus zij heeft in feite valsheid in geschrifte gepleegd, door uit naam van iemand anders een rapport op te stellen, uiteraard negatief om zo verlenging te krijgen).

Op hetzelfde dag van de zitting eind oktober heeft Jeugdzorg even snel een 2de schriftelijke aanwijzing er bij gedaan (zonder het van te voren naar de moeder sturen).

Op hetzelfde dag volgde er zitting waar ex-man volledige voogdij eiste en dat de kinderen bij hem in België zouden komen wonen.

In December ging moeder met een ambtenaar van gemeente Culemborg op gesprek bij lokale Jeugdzorg te Tiel, daar werd onder andere afgesproken dat kinderen niet gedwongen zouden worden met hun vader om te gaan als ze dan niet willen en dat er een nieuwe gezinsvoogd zou komen. Ook werd er afgesproken, maar dat werd door Jeugdzorg niet op papier gezet, dat er geen nieuwe aanvraag tot hulp aan huis zou komen omdat het niet nodig was gevonden.

Februari 2012:
Begin februari volgde er een definitieve uitspraak betreft voorzieningen.
Er is geschreven dat kinderen bij moeder blijven wonen en voorlopig alleen onder begeleiding een bezoek zullen hebben met de ex-man.

Wat voor moeder een verrassing was is dat, er in de uitspraak stond dat er ook hulp aan huis zou volgen, terwijl dat eerder niet nodig was gevonden.

Op advies van de advocaat is moeder akkoord gegaan met hulp aan huis, omdat haar op 27 februari is verteld dat het er als volgt uit zou zien: Een persoon zou eens in de week komen om een beeld te krijgen van hoe de alleenstaande moeder de kinderen opvoed om eventueel wat extra sturing te geven. Op dezelfde dag vond ook de zitting van de klachtencommissie plaats, betreffende het handelen van de vorige gezinsvoogd, waar de oudste zoon naartoe ging om de klachten te onderbouwen.

Maart 2012:
Op 22 maart volgt een nieuwe afspraak met Jeugdzorg. Opeens hebben zij eenzijdig flink wat meer eisen gesteld aan de hulp aan huis. Eisen waar moeder niet mee akkoord kan gaan om het volgende: Indirect dwingen van moeder dat zij de kinderen dwingt met vader om te gaan die hen meerdere malen mishandeld heeft.

Volgende dag ( 23ste ) staat er opeens een kleine legertje voor de deur, dat onder dreiging van aanhouding van de moeder en de oudere broer eist dat de kinderen worden afgestaan.

Moeder stort letterlijk in elkaar, en de broer wil de hele bende iets aandoen, maar weet dat als hij dat doet, hij dan voor de eerste keer in aanraking met politie komt en helemaal niets meer voor z’n moeder en broer en zus kan betekenen.

Jeugdzorg belt na 6 uur ‘s avonds nog een keer op, met mededeling dat ze pas maandag iets te horen zal krijgen, omdat de gezinsvoogd op vrijdag altijd vrij is.

Aanknoping punten:
– Moeder gebruikt geen drugs ( en ook nooit gebruikt ).
– Moeder drinkt niet ( en had ook nooit drank problemen ).
– Moeder is in aanraking met justitie geweest omdat de ex-man tegen haar aangifte had
gedaan van onttrekking aan ouderlijk gezag ( nadat hij de kinderen heeft mishandeld ).
– Moeder werkt parttime en krijgt aanvulling uit bijstand.
– Moeder heeft een HAVO diploma en heeft gestudeerd aan kunst academie in voormalige
USSR.
– Moeder heeft oudere zoon uit eerder huwelijk die 23 jaar is, een VWO diploma bezit, niet
drinkt rookt of wat dan ook gebruikt.

Ik noteer deze dingen om vooroordelen te ontkrachten bij reageerders op geenstijl.
reaktie van Ilja op youtube:”Geenstijl heeft alle stukken in haar bezit ( dus echt allemaal, die duidelijk aantonen dat dit gewoon een principe kwestie is) , en als er ook maar iets mijn broertje of zusje wordt aangedaan, dan stop ik niet tot dat hele parasieten organisatie met de grond gelijk wordt gemaakt.”

Namen van de kinderen zijn bekend bij redactie Jeugdzorg Dark horse.
Voor verdere informatie in beeld betreffende de NKO, zie het volgende filmpje:

Bron: http://leugensenbedrog.blogspot.nl/2012/03/kinderroof-in-beeld.html

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s